Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka FrowncideZałącznik do decyzji MRiRW nr R-973/2015d z dnia 14.12.2015 r.
zmieniającej pozwolenie MRiRW Nr R-8/2015 h.r. z dnia 16.02.2015 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
ISK Bioscences Europe N.V. Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B – box, B-1831 Diegem,
Królestwo Belgii, tel: 32 2 627 86 11, fax: 32 2 627 86 00
F R O W N C I D E
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) - 500 g w 1 litrze środka.
Pozwolenie MRiRW Nr R-8/2015 h.r. z dnia 16.02.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-973/2015d z dnia 14.12.2015 r.

Uwaga
H 317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H 361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków
bezpieczeństwa.
P 281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P 333 + P 313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P 302 + P 352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P 391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą
o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed
alternariozą i zarazą ziemniaka, cebuli przed mączniakiem rzekomym oraz kapusty białej
i kapusty pekińskiej przed kiłą kapusty.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
etykieta środka Frowncide, załącznik do decyzji MRiRW 1
STOSOWANIE ŚRODKA
1. Rośliny rolnicze
ziemniak
alternarioza
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha.

Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zaleca się opryskiwać tylko na plantacjach ziemniaka odmian wrażliwych, w momencie
pojawienia się pierwszych objawów choroby. W razie potrzeby zabieg powtórzyć po 7 - 10
dniach.
zaraza ziemniaka (nać i bulwy)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha.
Niższą dawkę środka stosować w warunkach słabego porażenia roślin i na młode rośliny.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej. Po
wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub wgłębnym środek
Altima 500 SC stosować przemiennie z innymi fungicydami o działaniu kontaktowym
w odstępach co 7 - 10 dni. Krótszy odstęp stosować w przypadku dużego zagrożenia
chorobą.
2. Rośliny warzywne cebula konsumpcyjna
mączniak rzekomy
Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją. Następne zabiegi wykonywać co 7 - 10 dni
w zależności od nasilenia choroby. Stosować przemiennie z fungicydami należącymi do
innych grup chemicznych.
UWAGA
Nie stosować środka w cebuli przeznaczonej na zbiór pęczkowy.
cebula nasienna
mączniak rzekomy
Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Środek stosować 2 - 3 razy w sezonie w odstępach co 7 - 10 dni. Stosować przemiennie
z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
UWAGA:
Zaleca się dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
kapusta biała, kapusta pekińska
kiła kapusty
Dezynfekcja podłoża.
Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha.
Podłoże (pole) opryskiwać przed posadzeniem rozsady, następnie wymieszać warstwę
wierzchnią do głębokości 10 cm.
Podlewanie.
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100 ml pod każdą roślinę.
Podlewać rozsadę po posadzeniu na stałe miejsce.
etykieta środka Frowncide, załącznik do decyzji MRiRW 2
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadle) i uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie
wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
ziemniaki - 7 dni,
cebula konsumpcyjna - 28 dni,
kapusta - nie dotyczy.
etykieta środka Frowncide, załącznik do decyzji MRiRW 3
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 32oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
etykieta środka Frowncide, załącznik do decyzji MRiRW 4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody