Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Fuego 500 SCZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 49/2015 z dnia 05.03.2015 r.
Posiadacz zezwolenia: Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa,
tel.: 22 395 66 60, infolinia: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e - mail: biuro@adama.com,
www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 - 510 Konin, tel.: 63 240 01 18, fax: 63 240 01 18
wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
2. „Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62 - 002 Suchy
Las, tel.: 61 297 26 00, 61 812 51 13; fax: 61 297 26 02; e - mail: sumin@sumin.com.pl,
www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05 - 870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725
54 01, www.whlogistics.pl
4. Adama Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: 71 794
22 35, fax: 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e - mail: biuro_amp@adama.com
F U E G O 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
metazachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) - 500 g w 1 litrze środka (44,36%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 49/2015 z dnia 05.03.2015 r.
UWAGA
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków
bezpieczeństwa.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kapuście głowiastej
białej i kalafiorze.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Etykieta środka ochrony roślin Fuego 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW
1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 49/2015 z dnia 05.03.2015 r.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed
wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
jasnota różowa, komosa biała, rumian polny, tasznik pospolity, żótlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, tobołki polne.
Chwasty odporne: ostrożeń polny.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co
najmniej 1 parę liści, a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna
w fazie liścieni).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Rzepak jary
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować przedwschodowo, wiosną (BBCH 00).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Kapusta głowiasta biała, kalafior
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w 7-10 dni po wysadzeniu rozsady.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej
środkiem Fuego 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki)
po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary,
ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej
uprawy) wysiać ponownie rzepak, albo po wcześniejszym przyoraniu na głębokość 20 cm -
począwszy od końca września można wysiewać zboża ozime.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek ochrony roślin Fuego 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin zawierające
substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie
częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji aktywnej
na ha.
2. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin,
lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie
widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one
jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
3. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Etykieta środka ochrony roślin Fuego 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW
2
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 49/2015 z dnia 05.03.2015 r.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
5. Środka nie stosować:
− w okresie wschodów rzepaku,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące
rośliny uprawne.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
− 5 metrów lub
− 1 metra z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 75%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Etykieta środka ochrony roślin Fuego 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW
3
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 49/2015 z dnia 05.03.2015 r.
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− pod zamknięciem z dala od źródeł ciepła,
− wyłącznie w temperaturze 0ºC - 30ºC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Fuego 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody