Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Funguran ProgressZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R-32/2017wu z dnia 30.06.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstrasse 18 b, D-20097 Hamburg, Republika Federalna
Niemiec; tel.: +49 40 23652-0, fax: +49 40 23652-255, e-mail: mail@spiess-urania.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Spiess-Urania Chemicals GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie nr 214,
02 - 486 Warszawa, infolinia: +48 660 48 55 48; e-mail: info-pl@spiess-urania.com


FUNGURAN PROGRESS


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
miedź – 350 g/kg (35%)
(w postaci wodorotlenku miedzi (II) - 537 g/kg (53,7 %).)

Maksymalna sumaryczna dawka roczna środka Funguran Progress i innych środków ochrony roślin
zawierających miedź na 1 hektar w trakcie sezonu wegetacyjnego nie może przekroczyć 3000 g
czystej miedzi.

Zezwolenie MRiRW nr R - 32/2017wu z dnia 30.06.2017 r.


Uwaga
H319
Działa drażniąco na oczy.
H332
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261
Unikać wdychania pyłu/rozpylonej cieczy.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: w przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/
P304 + P340
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić

mu warunki do swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
P337+313
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.


1


OPIS DZIAŁANIA
Funguran Progress jest fungicydem w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu
powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami grzybowymi.


STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych lub sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Ziemniak
zaraza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach
spodziewanego zagrożenia w zalecanych terminach od fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy
powierzchnia zakrycia gleby wynosi około 70% do początku żółknięcia liści (BBCH 37-91).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiedzy zabiegami: 7-10 dni
Zalecana ilość wody: 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jabłoń
parch jabłoni
Termin stosowania: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach
spodziewanego zagrożenia, na początku wegetacji, nie później niż do fazy gdy większość kwiatów z
płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 00-59).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,60 kg/ha/metr wysokości korony.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 – 0,60 kg/ha/metr wysokości korony
(maksymalnie 2,1 kg/ha przy pierwszym zabiegu następnie zmniejszyć dawkę do maksymalnie 1,7
kg/ha).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14-21 dni
Zalecana ilość wody: maksymalnie 500 l/ha/metr wysokości korony
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Winorośl
mączniak rzekomy winrośli
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 2,0 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo w okresach
spodziewanego zagrożenia, od fazy zawiązka owocu: gdy młode owoce zaczynają się pogrubiać,
resztki okwiatu opadają do początku fazy dojrzewania jagod (BBCH 71-81)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiedzy zabiegami: 8 - 12 dni
Zalecana ilość wody: 400 - 1600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
ziemniak – 14 dni
jabłoń– nie dotyczy.
winorośl – 21 dni

2

W niektórych przypadkach, w tym w sytuacjach sprzyjających nasilonemu porażeniu, środek może
wykazać tylko ograniczające działanie w zapobieganiu występowaniu chorób, zwłaszcza parcha
jabłoni i zarazy ziemniaka oraz mączniaka rzekomego winorośli.

Środek może spowodować ordzawienie na owocach niektórych odmian jabłoni. Celem uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat tolerancji odmian przed zastosowaniem produktu
wskazana jest konsultacja z posiadaczem zezwolenia lub jego przedstawicielem.

Wielkokrotne stosowanie środków o takim samym mechanizmie działania może przyczynić do spadku
skuteczności na skutek uodpornienia się populacji sprawcy choroby. W ramach strategii
przeciwdziałania zaleca się stosowanie środka Funguran Progress przemiennie ze środkami
grzybobójczymi z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód
powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest
to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy trzykrotnie aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
3

Stosować rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i
cieków wodnych o szerokości:
− 50 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej
podczas zabiegu o 90 % w uprawie jabłoni i winorośli,
− 40 m w uprawie ziemniaka.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
− 1 m w przypadku gdy środek stosowany jest przy pomocy opryskiwaczy polowych,
− 3 m w przypadku gdy środek stosowany jest przy pomocy opryskiwaczy sadowniczych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0ºC - 30ºC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć/lekarzem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.


Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........
Nr partii - ........
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody