Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka GalGone EC
Załącznik do zezwolenia MRIRW nr R -132/2016 z dnia 04.05.2016 r.

Posiadacz zezwolenia: Globachem nv, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019,
B-3800 Sint-Truiden, Królestwo Belgii, tel +32-11 785717 , e-mail; globachem@com
GalGone EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasu
pirydynokarboksylowego) – 200 g/l (20,41 %)

Inne substancje niebezpiecznie niebędące substancją czynną:
węglowodory, C10, aromatyczne, 1% naftalenuZezwolenie MRiRW Nr R -132/2016 z dnia 04.05.2016 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P362 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik
szczelnie zamknięty
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
GalGone EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy
ozimej. Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.
Etykieta środka ochrony roślin GalGone EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

1
Załącznik do zezwolenia MRIRW nr R -132/2016 z dnia 04.05.2016 r.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
GalGone EC pobierany jest przez liście chwastów, a następnie przemieszczany do korzeni
roślin powodując zamieranie. Pierwsze objawy działania środka na chwasty widoczne są po
kilku dniach.
Chwasty wrażliwe w dawce 0,75 - 1,0 l/ha: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
tobołki polne,
Chwasty wrażliwe w dawce 1,0 l/ha: przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna,
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 0,75-1,0 l/ha: fiołek polny, rumianowate,
Chwasty średnio wrażliwe w dawce 1,0 l/ha: tasznik pospolity,
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,0 l/ha
Term stosowania środka: wiosną , po ruszeniu wegetacji, w fazie początku wzrostu źdźbła.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku
konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem GalGone EC w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przesiewnej można
uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Nie stosować środka w temperaturze poniżej 8°C oraz gdy w ciągu 5 dni po zabiegu
temperatura może spadać poniżej 8°C.
2. Środka nie stosować w pszenicy z wsiewką motylkowych oraz na rośliny osłabione przez
przymrozki, choroby lub szkodniki.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
uprawy oraz do nakładania się cieczy użytkowej na uwrociach i stykach pasów
zabiegowych.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Etykieta środka ochrony roślin GalGone EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

2
Załącznik do zezwolenia MRIRW nr R -132/2016 z dnia 04.05.2016 r.


Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W przypadku dawki 1,0 l/ha:
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości:
− 45 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 80% lub
− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.
W przypadku dawki 0,75 l/ha:
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości:
− 40 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub
− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji) :
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
Etykieta środka ochrony roślin GalGone EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

3
Załącznik do zezwolenia MRIRW nr R -132/2016 z dnia 04.05.2016 r.

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych szczelnie zamkniętych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z
żywnością, napojami lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła w dobrze wentylowanym miejscu.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z
lekarzem.
NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Etykieta środka ochrony roślin GalGone EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody