Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Galileo 250 SC
1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-90/2017d z dnia 17.02.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 7/2012 z dnia 10.01.2012 r.


Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax: (22)
320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.comGALILEO 250 SCŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnej:
pikoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,5%).
Grupa FRAC 11


Zezwolenie MRiRW nr R- 7/2012 z dnia 10.01.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 83/2012d z dnia 21.03.2012 r.
decyzją nr MRiRW nr R- 363/2014d z dnia 25.09.2014 r.
decyzją MRiRW nr R - 512/2016d z dnia 02.11.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 90/2017d z dnia 17.02.2017 r.


UWAGA
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P391 - Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
GALILEO 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania
zapobiegawczego w ochronie zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego oraz buraka
cukrowego przed chorobami grzybowymi.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.


STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica ozima

brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy,
septorioza paskowana liści, septorioza plew.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Etykieta środka ochrony roślin Galileo 250 SC, załącznik do decyzji


2
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-90/2017d z dnia 17.02.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 7/2012 z dnia 10.01.2012 r.


Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy
kłoszenia (BBCH 30-59). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po
zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób.

Zalecana liczba zabiegów: 2
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

łamliwość źdźbła zbóż.
Środek Galileo 250 SC należy stosować w mieszaninie ze środkiem Unix 75 WG:
Galileo 250 SC w dawce 0,6-0,8 l/ha + Unix 75 WG w dawce 0,7 kg/ha
Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy
pierwszego kolanka (BBCH 30-31). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po
zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby.

Zaleca liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni


Jęczmień ozimy, jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia,
rynchosporioza zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia
(BBCH 29-51). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu
pierwszych objawów chorób.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Niższą dawkę stosować przy niższej presji infekcyjnej chorób.
W przypadku stosowania środka zgodnie z sygnalizacją, gdy zabieg środkiem Galileo 250
SC jest kontynuacją szerszego (kilkuzabiegowego) programu ochrony fungicydowej, można
zastosować dawkę 0,6 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od początku kwitnienia do początku opadania płatków
kwiatowych (BBCH 61-65). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po
zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób.

Zaleca liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Etykieta środka ochrony roślin Galileo 250 SC, załącznik do decyzji


3
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-90/2017d z dnia 17.02.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 7/2012 z dnia 10.01.2012 r.


Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Burak cukrowy
chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści buraka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Niższą dawkę stosować przy niższej presji infekcyjnej chorób.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku zakrywania międzyrzędzi przez liście
(10% zakrycia) do fazy zakończenia wzrostu korzenia (BBCH 31-49). Środek stosować
zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni

UWAGA
Całą powierzchnię roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne.
2. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.
3. Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje
czynne z innych grup chemicznych, odmiennym mechanizmie działania.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie
wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy
należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.Etykieta środka ochrony roślin Galileo 250 SC, załącznik do decyzji


4
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-90/2017d z dnia 17.02.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 7/2012 z dnia 10.01.2012 r.WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W uprawie rzepaku zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica, jęczmień – 35 dni
rzepak ozimy - 60 dni
burak cukrowy – 42 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 00C-300C.

Etykieta środka ochrony roślin Galileo 250 SC, załącznik do decyzji


5
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-90/2017d z dnia 17.02.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 7/2012 z dnia 10.01.2012 r.


Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 3 lata.
Data produkcji - ....................................................................................................................
Zawartość netto - ....................................................................................................................
Nr partii - .....................................................................................................................


Etykieta środka ochrony roślin Galileo 250 SC, załącznik do decyzji

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody