Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Galistop 200 EC

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 52/2017 z dnia 07.04.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart,
Dublin 15, Irlandia
tel.: +353 1 811 29 00, fax: +353 1 822 46 78, e-mail: info@barclay.ie
GALISTOP 200 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr-meptyl (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 200 g/l
(20%)

Substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancjami czynnymi: solwent nafta (ropa
naftowa),węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna-niespecyfikowana.Zezwolenie MRiRW nr R- 52/2017 z dnia 07.04.2017 r.
Niebezpieczeństwo

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania par rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P331 - NIE wywoływać wymiotów.
1
Etykieta środka ochrony roślin Galistop 200 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/
prysznicem.
P305+351+338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
lekarzem.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Galistop 200 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie
pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr-meptyl zaliczana jest do grupy
O.
Środek Galistop 200 EC stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Galistop 200 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym poprzez
liście chwastów, a następnie przemieszczanym do korzeni roślin powodując ich zamieranie.
Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie rozety, a przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.
Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie
chwastów następuje po 5-7 dniach.

Dawka 0,6l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka
polna, przytulia czepna
Chwasty średniowrażliwe: rdest plamisty
Chwasty odporne: fiołek polny, maruna bezwonna

Dawka 1,0 l/ha
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, ostróżeczka
polna, przytulia czepna,
Chwasty odporne: maruna bezwonna, fiołek polny

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, jęczmień ozimy

Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji od fazy 2 liścia do
początku fazy liścia flagowego zbóż (BBCH 12-37).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,6 - 1,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować na chwasty bardziej wyrośnięte i na plantacjach silnie
zachwaszczonych

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


2
Etykieta środka ochrony roślin Galistop 200 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po zachowaniu minimum 5
tygodniowej przerwy i wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać
wszystkie gatunki zbóż jarych i kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów, środek stosować
przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie
działania.
2. Środka nie stosować:
– na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

3
Etykieta środka ochrony roślin Galistop 200 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.


Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Wypas zwierząt jest dozwolony po 7 dniach od zastosowania środka Galistop 200 EC.
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
7 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w dobrze wentylowanym miejscu,
− w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.
− w dobrze wentylowanym miejscu,
− w szczelnie zamkniętym pojemniku.
Palenie wzbronione.

4
Etykieta środka ochrony roślin Galistop 200 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
Nie wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku
utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną
odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Termin ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
5
Etykieta środka ochrony roślin Galistop 200 EC – załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody