Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Gallup TF 360


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 299/2017d z dnia 27.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-131/2016 z dnia 06.05.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart,
Dublin 15, Republika Irlandii, tel.: +353 1 811 2900, fax: +353 1 822 46 78, e-mail:
info@barclay.ie

GALLUP TF 360


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 360 g/l
(30,77%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 131/2016 z dnia 06.05.2016 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 299/2017d z dnia 27.06.2017 r.


EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
Gallup TF 360 jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistnie, w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego i rzepaku ozimego, po
zbiorze roślin uprawnych (ścierniska), w sadach jabłoniowych i na terenach nieużytkowanych
rolniczo.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy ręcznych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Gallup TF 360 jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się
po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po
upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.

Chwasty wrażliwe:
w dawce 3 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, samosiewy zbóż, tasznik
pospolity, wiechlina roczna,
w dawce 4 l/ha: fiołek polny, jasnota biała, jasnota różowa, koniczyna biała, kupkówka
pospolita, lucerna mieszańcowa, maruna bezwonna, perz właściwy,
pięciornik kurze ziele, stokłosa płonna, tymotka łąkowa,
w dawce 5 l/ha: bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, jeżyna
zwyczajna, komosa biała, łopian mniejszy, marchew zwyczajna, mniszek
pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw polny.

Etykieta środka ochrony roślin Gallup TF 360 _ załącznik do zezwolenia MRiRW
1

Chwasty średniowrażliwe:
w dawce 5 l/ha
: wierzbownica gruczołowata.

Chwasty odporne
: skrzyp polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
Uwaga:
Środka

ochrony
roślin
Gallup
TF
360
nie
stosować
w
parkach
i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli,
żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

A. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu

zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska)
Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone
intensywnie rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych
zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm
i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne
powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni
wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 - 4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

B. Jabłoń
Termin stosowania: środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty
w czasie intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących
gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Uwagi:
1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego
zachwaszczenia perzem.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne
objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.

C. Tereny nieużytkowane rolniczo
Stosować na intensywnie rosnące chwasty.
Termin zabiegów:
– wiosną – w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania
– jesienią – w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych
i siewu.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Gallup TF 360 _ załącznik do zezwolenia MRiRW
2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Uwaga:
Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie
drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające
opryskiwanie średniokropliste.

D. Pola uprawne przed zbiorem zbóż

- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja

Uwaga:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego
nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub
pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy
dojrzałości zbóż do zbioru

Pszenica ozima, jęczmień ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha
w 200-300 l wody

Termin stosowania:
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30 %, to
jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga
1. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek.
2. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano
lub późnym popołudniem.
3. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.
4. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych
5. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.
6. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako
paszy lub podściółki dla zwierząt.

E. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego
- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego lub jego części w sytuacji
wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy
lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej
fazy dojrzałości rzepaku do zbioru
.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha
w 200-300 l wody

Etykieta środka ochrony roślin Gallup TF 360 _ załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Termin stosowania:
Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem) poniżej
30 %. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się
w fazie intensywnego rozwoju.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Uwaga:
Nie stosować na plantacjach nasiennych.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Gallup TF 360 można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi
uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią
objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po
5-7 dniach.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
– przed wschodami chwastów,
– na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin.
– na rośliny mokre,
– przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
– podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione
opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe (ale nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu) lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
Etykieta środka ochrony roślin Gallup TF 360 _ załącznik do zezwolenia MRiRW
4


unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 metra od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów nie będących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, rzepak ozimy – 14 dni
Jabłoń- nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

Etykieta środka ochrony roślin Gallup TF 360 _ załącznik do zezwolenia MRiRW
5

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ..........
Zawartość netto - ..........
Nr partii
- ..........
Etykieta środka ochrony roślin Gallup TF 360 _ załącznik do zezwolenia MRiRW
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody