🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Golf Plus 540 SLZałącznik do decyzji MRiRW nr R-962/2015d z dnia 11.12. 2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-20/2013 z dnia 30.01.2013 r.
Posiadacz zezwolenia:
CIECH Sarzyna S.A., ul. Cheników 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel. (+48) 17 24 07 111,
fax: 17 24 07 122, fax. (+48) 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com;
www.ciechgroup.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
SUMIN D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J. ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las
tel.: 61 29 72 600, 61 81 25 113, fax: 61 29 72 602, e-mail: sumin@sumin.com.pl
GOLF PLUS 540 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
Zawartość substancji czynnych:
mekoprop (związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 300 g/l (24,31%)
MCPA
(związek z grupy fenoksykwasów - w postaci soli potasowej) - 200 g/l (16,20%)
dikamba
(związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego - w postaci soli potasowej)
- 40 g/l (3,24%)
Zezwolenie MRiRW nr R-20/2013 z dnia 30.01.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 494/2014d z dnia 22.12.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 962/2015d z dnia 11.12.2015 r.
Uwaga
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P103 – Przed użyciem przeczytać etykietę.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312+P330 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Wypłukać usta.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
OPIS DZIAŁANIA
Golf Plus 540 SL jest środkiem chwastobójczym w formie płynu do sporządzania roztworu
Etykieta środka ochrony roślin Chwastox Trio 540 SL, załącznik do decyzji MRiRW 1
2
wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych na
trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych.
Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie
zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga
działanie chwastobójcze środka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
C
hwasty wrażliwe z walczane dawką 2 l/ha : babka lancetowata, babka zwyczajna (90 dni po
wykonaniu zabiegu), bodziszek drobny, bylica pospolita, gwiazdnica
pospolita, jaskier polny, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna
polna, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, pępawa
zielona, rdest ptasi, rogownica pospolita, rumianek pospolity, skrzyp
polny (może odrastać po zabiegu) stokrotka polna (90 dni po
wykonaniu zabiegu), szczaw polny (może odrastać po zabiegu),
szczaw tępolistny, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio odporne: przetacznik perski.
Chwasty odporne: bluszczyk kurdybanek, ostrożeń polny, podagrycznik pospolity,
przetacznik ożankowy.
STOSOWANIE ŚRODKA
Trawniki, boiska sportowe, pola golfowe
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
4 ml w 1 l wody na 20 m2,
lub 20 ml w 5 l wody na 100 m2,
albo 100 ml w 25 l wody na 500 m2
Termin stosowania:
Golf Plus 540 SL stosować podczas pogody sprzyjającej wegetacji roślin, od wiosny do
wczesnej jesieni. Środek stosować na całą powierzchnię trawnika lub tylko na miejsca
zachwaszczone na chwasty od fazy kilku liści do fazy kwitnienia (BBCH 40). W przypadku
silnego zachwaszczenia może wystąpić konieczność wykonania powtórnego zabiegu.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 56 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Uwagi:
1. Trawnika nie kosić co najmniej 7 dni przed zastosowaniem środka oraz co najmniej 7
dni po wykonaniu zabiegu.
2. W roku założenia trawnika można go odchwaszczać, gdy trawa osiągnie pełnię fazy
krzewienia.
3. Podczas opryskiwania w pobliżu drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy
użytkowej (szczególnie na liście i niezdrewniałą korę), ze względu na możliwość ich
uszkodzenia.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek stosować
przemiennie z herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-962/2015d z dnia 11.12. 2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-20/2013 z dnia 30.01.2013 r.
działania.
2. Na teren potraktowany środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, zwłaszcza
bydła mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.
3. Roślin traktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę w roku stosowania środka.
4. Środka nie stosować:
− w okresie suszy
− na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,
− w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC,
− przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych szczególnie
dwuliściennych,
− przedostawania się środka do wody używanej do podlewania roślin.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą..
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza ciecz w zbiorniku wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi danego typu
opryskiwacza. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po jej sporządzeniu. W przypadku przerw
w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz
użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż
zalecane.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Etykieta środka ochrony roślin Chwastox Trio 540 SL, załącznik do decyzji MRiRW 3
4
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 5 m od innych terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
ludzie - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin.
zwierzęta gospodarskie - 21 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty, z dala od źródeł ciepła, w temperaturze
0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr parti -

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody