Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Goltix Compact 90 WG


1


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 333/2016d z dnia 28.06.2016 r.


zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 33/2009 z dnia 19.03.2009 r.

Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: + 48 63 240 01 18, fax. + 48 63
240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62 - 002 Suchy Las,
ul. Jagodowa 4, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax. +48 61 297 26 02,
e - mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20N, 05 - 870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82, fax: +48
22 725 54 01, www.whlogistics.pl
4. ADAMA Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56 - 120 Brzeg Dolny, tel.: +48
71 794 22 35, fax.: +48 71 794 39 66, e - mail: biuro_amp@adama.com.


G O L T I X COMPACT 90 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
metamitron (związek z grupy triazyn) – 90%.

Zezwolenie MRiRW nr R - 33/2009 z dnia 19.03.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 101/2011d z dnia 06.04.2011 r.
decyzją MRiRW nr R - 33/2014d z dnia 12.02.2014 r.
decyzją MRiRW nr R – 119/2015d z dnia 20.02.2015 r.
decyzją MRiRW nr R – 761/2015d z dnia 15.09.2015 r.

decyzją MRiRW nr R – 943/2015d z dnia 11.12.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R – 333/2016d z dnia 28.06.2016 r.

Uwaga

H 302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P 280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 301 + P 312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P 391 – Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Etykieta Goltix Compact 90 WG

2
Goltix Compact 90 WG to środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych
gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i truskawce.
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od
fazy kiełkowania do fazy liścieni.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe np.:
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia
czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe np.: perz właściwy, rumian polny, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty, ostrożeń polny.

STOSOWANIE ŚRODKA
1. BURAK CUKROWY
1. Ochrona buraka jednym zabiegiem doglebowym i dwoma zabiegami nalistnymi na
plantacjach prawidłowo przygotowanych pod względem agrotechnicznym:
pierwszy zabieg - Goltix Compact 90 WG 1,5 kg/ha - bezpośrednio przed wschodami
chwastów
drugi zabieg - Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
Zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszym zabiegu, z chwilą pojawienia się na plantacji
siewek chwastów
trzeci zabieg - Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
Zabieg wykonać w 7-10 dni po drugim zabiegu, z chwilą pojawienia się na plantacji
kolejnych siewek chwastów.

2. Ochrona buraka wyłącznie 3 zabiegami nalistnymi na plantacjach w wysokiej kulturze
agrotechnicznej i w warunkach atmosferycznych optymalnych dla rozwoju roślin buraka.
Na stanowiskach, których zachwaszczenie uznano jako słabe lub średnie (gdzie
występują gatunki chwastów sklasyfikowane jako wrażliwe na stosowane substancje
aktywne)
pierwszy zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka, na chwasty znajdujące się w
fazie liścieni
Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
drugi zabieg (w 7-14 dni po pierwszym zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka
na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni
Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
trzeci zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka na kolejne wschody chwastów
znajdujących się w fazie liścieni
Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.

Na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdzie występują masowo gatunki sklasyfikowane
jako wrażliwe na stosowane substancje aktywne:
pierwszy zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka na chwasty znajdujące w fazie
liścieni:
Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
drugi zabieg (najczęściej w 5-10 dni po pierwszym zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej
buraka na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni:
Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
trzeci zabieg (najczęściej w 5-10 dni po drugim zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej
buraka na kolejne wschody chwastów znajdujących się w fazie liścieni:
Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.

W celu ograniczenia do minimum możliwości uszkodzenia rośliny uprawnej zaleca się
wykonywać zabiegi w godzinach wieczornych sprawnym, atestowanym opryskiwaczem,
który jest zaopatrzony w rozpylacze do stosowania herbicydów.

2. TRUSKAWKA

Etykieta Goltix Compact 90 WG

3
Opryskiwać wczesną wiosną, przed wschodami chwastów lub w momencie wschodów
chwastów.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 kg/ha.
Środek można stosować metodą dawek dzielonych łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC:
pierwszy zabieg wczesną wiosną w momencie pojawienia się siewek chwastów:
Goltix Compact 90 WG 0,6-0,8 kg/ha + Olbras 88 EC 0,8 l/ha.
drugi zabieg (najczęściej około 10 dni po pierwszym zabiegu, przed początkiem kwitnienia
truskawki):
Goltix Compact 90 WG 0,6-0,8 kg/ha + Olbras 88 EC 0,8 l/ha.
Nie stosować do odchwaszczania odmiany truskawki Elsanta. Na nowo zarejestrowanych
odmianach wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia ich wrażliwości.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Goltix Compact 90 WG rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można
uprawiać buraki cukrowe i pastewne oraz łubin (żółty, biały, wąskolistny), seradelę.
Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniak.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków po zastosowaniu mieszanin
środków uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na roślinę następczą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka Goltix Compact 90 WG zarówno samego, jak i z dodatkiem adiuwanta nie
stosować w temperaturze powyżej 25o C.
2. Środek Goltix Compact 90 WG stosowany w temperaturach poniżej 10oC działa wolniej.
3. Stosując Goltix Compact 90 WG łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń
i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów
(zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania).
4. Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.
5. Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach cięższych, silniej zachwaszczonych.
6. W celu ograniczenia zagrożenia uszkodzeniem rośliny uprawnej zabieg wykonać
sprawnym opryskiwaczem w godzinach wieczornych (co szczególnie zaleca się
w przypadku łącznego stosowania z adiuwantem).
7. Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5 - 3 atm, odległość
lanc od powierzchni pola 50-60 cm. Nie zaleca się wykonywania zabiegów, gdy
temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej 25oC.
8. Stosując powschodowo środek zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej
pogody, na suche rośliny (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem) najlepiej
w godzinach wieczornych.
9. Środka nie stosować:
-
w okresie długotrwałej suszy
-
na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki
-
na rośliny mokre
-
w okresie spodziewanych przymrozków.
10. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Etykieta Goltix Compact 90 WG

4
W przypadku stosowania środka Goltix Compact 90 WG z adiuwantem Olbras 88 EC dodać
adiuwant do (z włączonym mieszadłem) do cieczy użytkowej środka Goltix Compact 90 WG
sporządzonej w zbiorniku opryskiwacza w połowie ilości wody, a następnie uzupełnić wodą
do potrzebnej ilości (z włączonym mieszadłem).
Sporządzając mieszaninę środka Goltix Compact 90 WG i Powertwin 400 SC należy
najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Powertwin 400 SC (wlewając środek do małej
ilości wody w zbiorniku - zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie-instrukcji stosowania
tego środka) i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wsypać do zbiornika odważoną
ilość środka Goltix Compact 90 WG (ciągle mieszając) uzupełnić wodą do potrzebnej ilości,
nadal dokładnie mieszając.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić
z
wykorzystaniem
rozwiązań
technicznych
zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Etykieta Goltix Compact 90 WG

5
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,

w temperaturze 0 oC - 30oC, w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta Goltix Compact 90 WG

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody