Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Granstar SX 50 SG


1
Za
Z ł
a ą
ł c
ą znik do decyzji MRiRW nr R -469/2016d
6
d z
z dn
d i
n a
i
a 04.10.2016 r.
zm
z ie
i n
e i
n a
i j
a ąc
ą ej
e ze
z z
e wo
w l
o e
l n
e i
n e
i
e MR
M i
R R
i W
R
n
r
n
r R
R - 90
9 /
0 20
2 1
0 0
1
0
z

z dn
d i
n a
i
a 15
1 .
5 12
1 .
2 20
2 1
0 0
1
0 r.
r

Posiadacz zezwolenia:
DuPont Po
P l
o a
l n
a d
n
d Sp
S .
p z
z o.
o o.
o , ul
u .
l Po
P s
o tęp
ę u
p
u 17
1
7 B,
B
, 02
0 -67
6 6
7
6 W

ar
a sza
z w
a a
w ,
a tel
e .
l :
: (22
2 )
2 32
3 0
2
0 09
0
9 00
0 ,
0 f
ax
a .
x :
: (22
2 )
2
)
320 09 50, e-mai
a li:
l
: k
on
o t
n ak
a t.ag
a @p
@ o
p l
o .
l du
d p
u o
p n
o t
n .
t com
o


GRANSTAR SX 50 SG

Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c

Za
Z w
a a
w r
a toś
o ć sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n e
n j
e :
:
tribenuron metylowy - (z
( wi
w ą
i ze
z k
e z
z gr
g up
u y
p
y po
p c
o ho
h d
o n
d y
n c
y h
h sul
u f
l on
o y
n l
y o
l m
o oc
o zn
z i
n k
i a)
a
) – 50%.

Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R nr
n R
- 90/20
2 1
0 0
1
0 z
z dn
d i
n a
a 15
1 .
5 12
1 .
2 2
. 0
2 1
0 0
1
0 r.
.
zmien
e i
n on
o e
n
e de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R R
i W
R
nr
n
r R
R - 21
2 0
1 /
0 20
2 1
0 2
1 d
2
d z
z d
n
d i
n a
a 28
2 .
8 08
0 .
8 20
2 1
0 2
1
2 r.
r
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R
R - 150/2015d z dnia 02.03.20
2 1
0 5
1
5 r.
.
or
o az
a de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R-469/2016d z dnia 04.1
. 0
1 .
0 20
2 1
0 6
1
6 r.
r
Uwaga

Uwaga

H 317 – Mo
M ż
o e
ż
e po
p w
o o
w d
o o
d wać
a rea
e k
a cj
c ę
ę al
a e
l r
e g
r ic
i zn
z ą
n
ą sk
s ór
ó y.
y
H410 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a ba
b r
a dz
d o
z
o tok
o syc
y zn
z ie
i
e na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n ,
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u ot
o rw
r a
w łe
ł
e skut
u k
t i.
i

EUH 401 W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d ow
o i
w a
i
a lu
l d
u zi
z i
i środ
o o
d wi
w s
i ka,
a na
n l
a e
l ży
ż po
p s
o tęp
ę o
p w
o a
w ć
a
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – St
S os
o ow
o a
w ć
a ręk
ę aw
a i
w ce
e oc
o hr
h on
o n
n e
n ,
e o
d
o z
d i
z e
i ż
e
ż oc
o hron
o n
n ą
n .
ą
.
P 333 + P313 – W pr
p z
r yp
y a
p d
a k
d u
u wy
w s
y tąp
ą i
p e
i n
e i
n a
i
a pod
o r
d aż
a n
ż i
n e
i n
e i
n a
i
a skór
ó y
y lu
l b
u
b wy
w s
y yp
y k
p i.
i Za
Z s
a ię
i g
ę ną
n ć
ą
porady/zgłosić się
i
ę po
p d
o
d op
o i
p e
i k
e ę
ę le
l k
e ar
a za
z .
a

Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Śr
Ś od
o e
d k
e Gran
a s
n t
s ar
a SX
S 50
5
0 SG
S jes
e t he
h r
e bi
b c
i yd
y e
d m
e sys
y tem
e ic
i zn
z y
n m
y , stos
o o
s w
o a
w n
a ym
y na
n l
a ils
i tni
n e
i ,
e
pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o ym
y do
d
o zwa
w lc
l za
z n
a i
n a
i chwa
w s
a tów
ó
w dwu
w l
u ilście
i n
e n
n y
n c
y h
h w
w ps
p ze
z n
e i
n c
i y
y oz
o i
z m
i ej
e , ps
p ze
z n
e ż
n yc
y ie
i
oz
o i
z m
i ym
y , ps
p ze
z n
e i
n c
i y
y jar
a ej
e or
o az
a
z jęc
ę zm
z ie
i n
e iu jarym.
Jes
e t śr
ś od
o k
d ie
i m
e głó
ł w
ó n
w i
n e
i po
p b
o i
b e
i r
e an
a y
n m
y pr
p ze
z z
e
z liś
i cie
i ,
e czę
z ś
ę cio
i w
o o
w
o pr
p ze
z z
z kor
o ze
z n
e i
n e
i
e chw
h a
w s
a tów.
w
.
W ro
r ś
o liln
i i
n e
i
e szy
z b
y k
b o
o pr
p ze
z m
e ie
i s
e zc
z za
z
a się
i
ę ws
w trzymuj
u ąc
ą
c wz
w r
z os
o t i
i roz
o wó
w j
ó chw
h a
w s
a tów
ó .
w Ef
E ek
e t
t
chw
h a
w s
a tob
o ó
b j
ó czy
z uz
u ys
y kuj
u e
e się
i
ę w
w cią
i g
ą u
u 14
1
4 - 21
2 dn
d i
n
i od
d za
z s
a tos
o owa
w n
a i
n a
i
a środ
o k
d a.
a G
ran
a s
n t
s ar
a SX
S 50 SG
na
n j
a sk
s ut
u ec
e zn
z i
n e
i j
e dz
d i
z a
i ł
a a
ł
a na
n
a mło
ł d
o e
d
e in
i t
n en
e s
n yw
y n
w i
n e
i
e ros
o ną
n c
ą e
e chw
h a
w s
a ty
y (od
o
d lilś
i cie
i n
e i
n
i do
d
o f
az
a y
z
y 6
6 lilś
i ci)
i .
Gran
a s
n t
s ar
a
r SX
S
X 50
5
0 SG
S wy
w kaz
a u
z j
u e
e sel
e e
l k
e tyw
y n
w o
n ś
o ć czyn
y n
n ą
n ,
ą tzn
z .
n że
ż
e roś
o liln
i y
n
y chr
h on
o i
n o
i n
o e
n
e po
p s
o ia
i d
a a
d j
a ą
ą
zd
z o
d l
o n
l o
n ś
o ć roz
o k
z ła
ł d
a u
d
u środ
o k
d a
a do
d
o zw
z i
w ą
i zk
z ów
ó
w ni
n e
i a
e k
a tyw
y n
w yc
y h.
h Śr
Ś od
o e
d k
e w
w za
z l
a e
l c
e an
a y
n c
y h
h da
d wk
w ach jest
sel
e e
l k
e tywn
w y
n
y dl
d a
l
a zb
z ó
b ż,
ż od
o
d f
az
a y
y 3
3 lilś
i ci
i do
d
o k

o c
ń a
a f
az
a y
z
y strze
z l
e a
l n
a i
n a
i
a w
w źd
ź źb
ź ł
b o
ł .
o
Śr
Ś od
o e
d k
e moż
o n
ż a
n
a stos
o ow
o a
w ć
a na
n
a ws
w zys
y tkic
i h
h gle
l b
e a
b c
a h,
h na
n
a któr
ó yc
y h
h up
u r
p aw
a i
w a
i
a się
i
ę zb
z o
b ż
o a
ż .
a Su
S s
u za
z
a lu
l b
u
ul
u e
l wn
w y
n
y de
d s
e zc
z z
z zm
z ni
n e
i j
e szaj
a ą
ą po
p b
o i
b e
i r
e an
a i
n e
i
e środ
o k
d a
a i
i ob
o n
b i
n ż
i a
ż j
a ą
ą skut
u ec
e zn
z o
n ś
o ć j
eg
e o
o dz
d i
z a
i ł
a a
ł n
a i
n a
i .
a

Etykieta Granstar SX 50 SG
2

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe np.: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny,
maruna bezwonna, rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik
pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, przytulia czepna, rdest powojowy.

STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
A) PSZENICA OZIMA
Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 32).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 35 g/ha środka + adiuwant
Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
30 – 35 g/ha środka + adiuwant
Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).
Liczba zabiegów: - 1.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


B) PSZENŻYTO OZIME
Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 32).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 37,5 g/ha środka + adiuwant
Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
30 – 37,5 g/ha środka + adiuwant
Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).
Liczba zabiegów: - 1.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


C) PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY

Środek stosować wiosną od fazy 3 liści zbóż do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 32),
najlepiej w fazie 2-4 liści chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha środka + adiuwant
Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
25 – 30 g/ha środka + adiuwant
Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).
Liczba zabiegów: - 1.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym
nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach
agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można
uprawiać zboża, w tym kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Etykieta Granstar SX 50 SG
3


1. Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po
wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
2. Środek zawiera substancję aktywną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na
możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów na te substancje,
należy uniknąć corocznego stosowania na tym samym polu herbicydów zawierających
substancje aktywne z tej grupy chemicznej.
3. Środka nie stosować:
- na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie,
- łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
- w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
- na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie
wstrząsnąć (wymieszać). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem). Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle
dokładnie mieszając.
Następnie wyłączyć mieszadła, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC.
Po zamknięciu zbiornika (ew. wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadła hydrauliczne.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.

Sposób mycia opryskiwacza:
1. Dokładnie wymyć wodą wszystkie wewnętrzne powierzchnie opryskiwacza (łącznie
z pokrywą) używając do tego wody w ilości co najmniej 10% pojemności opryskiwacza.
Usunąć widoczny osad. Opłukać pompę, filtry oraz belkę po zdjęciu końcówek dysz
(te elementy wymyć oddzielnie).
2. Procedurę mycia powtórzyć.

Uwaga!
Etykieta Granstar SX 50 SG
4

Niezneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być
powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i ceków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

należy uwzględnić następstwo roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta Granstar SX 50 SG
5

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 3 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Etykieta Granstar SX 50 SG

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody