🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Greenfly Gun AE

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 125/2016d z dnia 26.02.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 242/2014 r. z dnia 11.12.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
SYNTHOS AGRO Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel.:+48 33 847 47 77,
fax: +48 33 847 47 78; e-mail rejestracja@synthosgroup.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Target S.A. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel./fax: 58 774 10 90,
e-mail: info@target.com.plGREENFLY GUN AE


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
pyretryny: pyretryna I; pyretryna II; cyneryna I, cyneryna II, jasmolina I, jasmolina II
(związki z grupy naturalnych pyretryn) - 0,12% (1,2 g/kg)

Inne substancje niebezpieczne niebędące substancja czynną – propan – butan.


Zezwolenie MRiRW nr R - 242/2014 z dnia 11.12.2014 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R- 125/2016d z dnia 26.02.2016 r.
Niebezpieczeństwo

H222 - Skrajnie łatwopalny aerozol.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H304 – Połknięcie i dostanie przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła /iskrzenia /otwartego ognia/gorących
powierzchni. Palenie wzbronione.
P211 - Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251 - Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Etykieta środka ochrony roślin Greenfly Gun AE, załącznik do zezwolenia MRiRW
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
lekarzem.
P410+P412 - Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50°C.

OPIS DZIAŁANIA
GREENFLY GUN AE jest środkiem owadobójczym w formie dyspensera aerozolowego,
gotowym do użycia, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania
mszyc uprawie róż, w ogrodach działkowych i przydomowych.
Na roślinie działa wgłębnie.

STOSOWANIE ŚRODKA
Róża (w gruncie)
mszyca różano - szczeciowa

Termin stosowania:
Stosować po zauważeniu szkodnika. Krzewy róż w okresie wzrostu wegetatywnego,
o wysokości od 20-50 cm.

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością pojemnika. Zdjąć kołpak ochronny.
Opryskiwać miejsca na roślinie, w których wystąpiły mszyce. Zabieg wykonać z odległości
nie mniejszej niż 30 cm, krótkotrwałymi strumieniami trwającymi maksymalnie 2 sekundy.
Opryskiwać dokładnie roślinę tak, aby była wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające
krople. Pokryć równomiernie również dolną stronę liści.
Środek użyty do jednorazowego opryskiwania róż skutecznie niszczy kolonie mszyc na
roślinach.
Środek można stosować 2 razy w sezonie co 7 dni przemiennie z insektycydami należącymi
do innych grup chemicznych.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

UWAGI:
1. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy
odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły
objawy uszkodzenia roślin.
2. Środka nie stosować:
− podczas silnego wiatru,
− w czasie silnego nasłonecznienia.
3. Środek w pojemniku znajduje się pod ciśnieniem – zachować ostrożność.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Etykieta środka ochrony roślin Greenfly Gun AE, załącznik do zezwolenia MRiRW
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem, po
zakończeniu oblotu przez pszczoły i inne owady zapylające.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła /iskrzenia /otwartego ognia/gorących powierzchni.
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury
przekraczającej 50°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.


Okres ważności – 3 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -
Etykieta środka ochrony roślin Greenfly Gun AE, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody