Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Gwarant 500 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R- 492/2014d z dnia 19.12.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 26/2011 z dnia 09.03.2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
Arysta LifeScience S.A.S., Route d’Artix, BP 80, 64150 Nogueres, Republika Francuska, tel.:
+33 (5) 59 60 92 92; fax: +33 (5) 59 60 92 19.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: 22 866 41
80, e-mail: sekretariat@arysta.com
Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
1. Zakład Produkcyjno - Handlowy Agromix Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005
Niepołomice, tel.:12 281 10 08, fax: 12 281 14 53;
2. „Fregata” S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80 - 2309 Gdańsk-Oliwa, tel.: 58 552 00 27 do 29,
fax: 58 552 48 31;
3. Towarzystwo Chemiczne „Danmar”, ul. Nasienna 1, 91 - 231 Łódź, tel./fax: 42 650 95 50;
4. Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62 - 510 Konin, tel./fax: 63 240 01 18;
5. ”Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. j., ul. Jagodowa 4, 62 - 002 Suchy
Las, tel.: 61 812 51 13, 61 297 26 00, fax: 61 297 26 02;
6. TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84 - 110 Krokowa, tel.: 58 774 10 90, fax:
58 676 74 89.
GWARANT 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chlorotalonil (tetrachloroizoftalonitryl)- związek z grupy ftalanów - 500 g/l (40,16%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 26/2011 z dnia 09.03.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 196/2011d z dnia 04.07.2011 r.
decyzją MRiRW nr R - 101/2014d z dnia 02.04.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 492/2014d z dnia 19.12.2014 r.
Niebezpieczeństwo
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
Etykieta Gwarant 500 SC
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P281 - Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.
Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Gwarant 500 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub
w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorób w ochronie pszenicy ozimej przed
septoriozą liści i septoriozą plew, ziemniaka przed zarazą ziemniaka, pomidora przed zarazą
ziemniaka i alternariozą, ogórka przed mączniakiem rzekomym dyniowatych, bobiku przed
askochytozą bobiku i czekoladową plamistością bobiku, łubinu wąskolistnego i łubinu żółtego
przed antraknozą łubinu, cebuli przed mączniakiem rzekomym cebuli, marchwi przed
alternariozą naci marchwi i mączniakiem prawdziwym baldaszkowatych, selera przed
septoriozą selera, fasoli przed antraknozą fasoli, grochu przed askochytozą grochu oraz
roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami przed plamistością liści i kwiatów.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.
STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
1. PSZENICA OZIMA
Septorioza liści, septorioza plew
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 15 dni.

Środek stosowany od fazy pierwszego kolanka do fazy liścia flagowego w zalecanej dawce
wykazuje średni poziom zwalczania chorób.
W celu osiągnięcia poprawy w zwalczaniu chorób środek Gwarant 500 SC stosować
w mieszaninie ze środkiem Bumper 250 EC lub Soprano 125 SC od początku strzelania w
źdźbło do początku fazy kłoszenia.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Bumper 250 EC - 0,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania
Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Bumper 250 EC - 0,5 l/ha.
lub
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Soprano 125 SC - 1,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Gwarant 500 SC - 1,0 l/ha + Soprano 125 SC - 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
2. ZIEMNIAK
Zaraza ziemniaka
Etykieta Gwarant 500 SC
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy początku zawiązywania
bulw do fazy gdy jagody pierwszego owocostanu są pomarszczone.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Większą ilość wody stosować na rośliny o bujniejszej naci.
Uwaga!
Na powierzchni traktowanej środek stosować raz na dwa lata.
ROŚLINY WARZYWNE
1. POMIDOR UPRAWIANY W GRUNCIE
Zaraza ziemniaka, alternarioza
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub zapobiegawczo od fazy rozpoczęcia rozwoju
pędów bocznych do fazy gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość wody na hektar dostosować do wielkości roślin.
2. OGÓREK UPRAWIANY W GRUNCIE
Mączniak rzekomy dyniowatych
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych objawów choroby
w danym rejonie od fazy rozpoczęcia rozwoju pędów bocznych do fazy, gdy 80% owoców
uzyskuje typową barwę.
Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Ilość wody na hektar dostosować do wielkości roślin.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik
1. BOBIK
Askochytoza bobiku, czekoladowa plamistość bobiku
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Etykieta Gwarant 500 SC
Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby, od początku fazy gdy są widoczne pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki
kwiatowe nad liśćmi do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
2. ŁUBIN WĄSKOLISTNY, ŁUBIN ŻÓŁTY
Antraknoza łubinu
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby od początku fazy gdy są widoczne pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki
kwiatowe nad liśćmi do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek Gwarant 500 SC stosowany w zalecanej dawce wykazuje średni poziom zwalczania
choroby.
3. CEBULA
Mączniak rzekomy cebuli
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zabieg wykonać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów
choroby od początku fazy gdy pęd kwiatowy jest typowej długości, a pochwa zamknięta do
końca fazy gdy wytworzonych jest 50% torebek (BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
4. MARCHEW
Alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby,
od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe
głównego kwiatostanu do końca fazy gdy 50% owoców osiąga typową wielkość (BBCH 55-
75).
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
5.SELER
Septorioza selera
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Etykieta Gwarant 500 SC
Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby,
od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe
głównego kwiatostanu do końca fazy gdy 50% owoców osiąga typową wielkość (BBCH 55-
75).
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
6. FASOLA
Antraknoza fasoli
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby,
od początku fazy gdy pierwsze pąki kwiatowe wydłużają się do końca fazy gdy 50% strąków
osiąga typową długość, a strąki zaczynają się wypełniać nasionami (dla odmian
z ograniczonym okresem kwitnienia) lub do końca fazy głównego okresu rozwoju strąków
(dla odmian których okres kwitnienia nie jest ograniczony) (BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
7. GROCH
Askochytoza grochu
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Opryskiwać zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby,
od początku fazy gdy widoczne są pierwsze pojedyncze ale nadal zamknięte pąki kwiatowe
na zewnątrz liści do końca fazy gdy 50% strąków osiąga typową długość (BBCH 55-75).
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
8. ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE POD OSŁONAMI
Plamistości liści i kwiatów
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka
w 100 litrach wody (stężenie 0,2%).
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml środka w 100 litrach
wody (stężenie 0,2%).

Maksymalna liczba zabiegów: 3
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 500 - 1000 l/ha.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać

do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do
Etykieta Gwarant 500 SC
zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne
wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
Nie wdychać pary rozpylonej cieczy
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Stosować odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin,
oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym
preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie pokrytej roślinnością strefy ochronnej o szerokości:
− 4 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy pszenicy ozimej;
− 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ziemniaka
i uprawianego w gruncie pomidora;
− 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku ogórka uprawianego
w gruncie, bobiku, łubinu wąskolistnego, łubinu żółtego, cebuli, marchwi, selera, fasoli,
grochu.
W uprawie roślin ozdobnych środek może być stosowany jedynie

w szklarniach z izolowaną powierzchnią od środowiska.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Bobik, łubin wąskolistny, łubin żółty – 14 dni.
Etykieta Gwarant 500 SC
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Pomidor uprawiany w gruncie, ogórek uprawiany w gruncie -3 dni,
Ziemniak - 8 dni,
Bobik, łubin wąskolistny, łubin żółty, cebula, marchew, seler – 14 dni,
Fasola, groch – 35 dni,
Pszenica ozima - 60 dni,
Rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami – nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Bobik, łubin wąskolistny, łubin żółty – 14 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta Gwarant 500 SC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody