Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Helicur 250 EW1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 317/2015d z dnia 07.05.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Helm AG, Nordkanalstrasse 28, D-20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 40 23 75-0, fax: +49 40 23 75-18 45.
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Helm Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa,
tel.: 22 654 35 00, fax: 22 65429 50; e-mail: hps@helmpolska.pl
Helicur 250 EW
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (25,8%).
Zezwolenie MRiRW nr R -52/2008 z dnia 18.06.2008 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-125/2009 z dnia 27.07.2009 r.,
decyzją MRiRW nr R-50/2010 z dnia 18.02.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R-329/2014d z dnia 09.09.2014 r.,
oraz decyzją MRiRW nr R- 317/2015d z dnia 07.05.2015 r.
Niebezpieczeństwo
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwe na dziecko w łonie matki.
H411- Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P 391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Helicur 250 EW jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w
Etykieta środka ochrony roślin Helicur 250 EW, załącznik do decyzji
2
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 317/2015d z dnia 07.05.2015 r.
ochronie pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego, buraków cukrowych oraz
wiśni przed chorobami grzybowymi.
Środek Helicur 250 EW może być stosowany w mieszaninie z adiuwantem „Superzwilżacz”
zmniejszającym napięcie powierzchniowe i powodującym jednolite rozprzestrzenianie się
substancji czynnej środka na powierzchni roślin oraz przyspieszającym jej wnikanie do
wnętrza roślin, przez co zwiększa się jego skuteczność.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego i opryskiwacza
sadowniczego.
STOSOWANIE SRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, brunatna
plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
jęczmienia, fuzarioza kłosów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu
pierwszych objawów chorób:
- pszenica ozima – od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH
30-59),
- jęczmień jary – do początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-
59).
W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosa na pszenicy (septorioza plew i fuzarioza
kłosów) zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej
ziarna (BBCH 71).
Środek ochrony roślin Helicur 250 EW w ochronie pszenicy ozimej i jęczmienia jarego można
stosować łącznie z adiuwantem „Superzwilżacz”. Adiuwant „Superzwilżacz” należy stosować
w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l cieczy użytkowej), środek Tebu 250 EW w dawce
zalecanej.
Rzepak ozimy
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób
w następujących terminach:
Termin stosowania: Jesienią, w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Etykieta środka ochrony roślin Helicur 250 EW, załącznik do decyzji
3
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 317/2015d z dnia 07.05.2015 r.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 -0,75 l/ha
Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym rejonie, stopnia
wrażliwości na choroby i zimotrwałości uprawianej odmiany.
Liczba zabiegów: 1
Stosowanie środka jesienią wpływa dodatkowo na zmniejszenie masy części nadziemnej
roślin i poprawia zimotrwałość rzepaku.
Termin stosowania: Wiosną, w fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 31-32).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Stosowanie środka na wiosnę wpływa również na skrócenie łodyg, dzięki czemu zmniejsza
się zagrożenie wyleganiem.
Termin stosowania: Wiosną, od fazy końca kwitnienia do fazy opadania pierwszych płatków
kwiatowych (BBCH 57-65).
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Liczba zabiegów: 1
W przypadku zagrożenia łuszczyn tylko czernią krzyżowych zabieg można opóźnić do
momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinie rzepaku.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg
wiosną).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek ochrony roślin Helicur 250 EW w ochronie rzepaku ozimego można stosować łącznie
z adiuwantem „Superzwilżacz”. Adiuwant „Superzwilżacz” należy stosować w stężeniu
0,05% (50 ml na 100 l cieczy użytkowej), środek Helicur 250 EW w dawce zalecanej.
Burak cukrowy
chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie natychmiast po
zauważeniu pierwszych objawów chorób, od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH
39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni
Środek ochrony roślin Helicur 250 EW w ochronie buraka cukrowego można stosować
łącznie z adiuwantem „Superzwilżacz”. Adiuwant „Superzwilżacz” należy stosować w
stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l cieczy użytkowej), środek Helicur 250 EW w dawce
zalecanej.
ROŚLINY SADOWNICZE
Wiśnia

Etykieta środka ochrony roślin Helicur 250 EW, załącznik do decyzji
4
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 317/2015d z dnia 07.05.2015 r.
brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować w początkowej fazie kwitnienia lub w pełni kwitnienia
(BBCH 61-66).
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12ºC.
2. Środek stosować po wieczornym oblocie pszczół w celu ochrony pszczół i innych
owadów zapylających.
3. Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje
czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie
wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Etykieta środka ochrony roślin Helicur 250 EW, załącznik do decyzji
5
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 317/2015d z dnia 07.05.2015 r.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W czasie kwitnienia wiśni zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od
zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
- 1 m w przypadku stosowania środka w ochronie zbóż, rzepaku i buraka cukrowego,
- 3 m w przypadku stosowania środka w ochronie wiśni.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
- 1 m w przypadku stosowania środka w ochronie zbóż, rzepaku i buraka cukrowego,
- 3 m w przypadku stosowania środka w ochronie wiśni.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima, jęczmień jary – nie dotyczy
rzepak ozimy – 35 dni,
burak cukrowy – 30 dni,
wiśnia – 7 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− z dala od źródeł ciepła,
− w temperaturze 0ºC - 30ºC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Etykieta środka ochrony roślin Helicur 250 EW, załącznik do decyzji
6
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 317/2015d z dnia 07.05.2015 r.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Numer parti -
Etykieta środka ochrony roślin Helicur 250 EW, załącznik do decyzji

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody