Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Helmtop 500 SC

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 227/2016 z dnia 2.12.2016 r.


Posiadacz zezwolenia:
Helm Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, tel.: +48 22 654 35 00,
fax: +48 22 654 29 50, e-mail: hps@helmpolska.pl


HELMTOP 500 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
tiofanat metylu (związek z grupy benzimidazoli) – 500 g/l (41,91 %)


Zezwolenie MRiRW nr R- 227/2016 z dnia 2.12.2016 r.


Uwaga


H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H341 - Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera tiofanat metylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Helmtop 500 SC jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą,
o
działaniu
układowym,
do
stosowania
zapobiegawczego,
interwencyjnego
i wyniszczającego w ochronie pszenicy ozimej, rzepaku ozimego i jabłoni przed chorobami
grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Etykieta środka ochrony roślin Helmtop 500 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
1

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, mączniak prawdziwy zbóż i traw

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów
chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów
chorób, od fazy początku kwitnienia do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 61-
65).
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu
wykształcenia pierwszych łuszczyn na roślinach rzepaku, przestrzegając terminu karencji.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


Jabłoń
gorzka zgnilizna jabłek
Termin stosowania: Środek stosować jednorazowo na 2 lub 4 tygodnie przed zbiorami (BBCH 81-
85). Następny zabieg wykonać środkiem z innej grupy chemicznej, o odmiennym mechanizmie
działania.

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Środek zawiera substancję czynną z grupy benzimidazoli (fungicydy MBC, grupa FRAC 1).
2. W ramach strategii antyodpornościową rekomenduje się stosowanie środka:
- tylko w dawkach /stężeniach zalecanych, zgodnie z etykietą,
- przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące do
innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
3. Nie należy kontynuować stosowania środka w przypadku potwierdzenia odporności w populacji
sprawcy choroby.


Etykieta środka ochrony roślin Helmtop 500 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
2

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem środka kilkakrotnie silnie wstrząsnąć zawartością opakowania.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, przy
włączonym mieszadle. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie
wymieszać.
W przypadku opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło ciecz w zbiorniku wymieszać
mechanicznie.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia rzepaku zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół
i innych owadów zapylających.

W przypadku uprawy pszenicy lub rzepaku:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku jabłoni:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta środka ochrony roślin Helmtop 500 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
3

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
pszenica: 42 dni
rzepak: 49 dni
jabłoń: 3 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0 - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Etykieta środka ochrony roślin Helmtop 500 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody