Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Herbistar 200 EC


1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 412/2016d z dnia 17.08.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 17/2011 z dnia 02.03.2011 r.

Posiadacz zezwolenia:
INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02 - 486 Warszawa, tel. +48 22 468 26 70,
e-mail: biuro@innvigo.com

HERBISTAR 200 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 200 g/l
(19,9%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 17/2011 z dnia 02.03.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 110/2013d z dnia 24.05.2013 r.,
decyzją MRiRW nr R - 256/2013d z dnia 11.10.2013 r.
decyzją MRiRW nr R - 128/2014d z dnia 28.04.2014 r.
decyzją MRiRW nr R - 544/2015d z dnia 23.06.2015 r.
decyzją MRiRW nr R - 857/2015d z dnia 21.10.2015 r.

oraz decyzją MRiRW nr R - 412/2016d z dnia 17.08.2016 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H 226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H 304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H 315 - Działa drażniąco na skórę.
H 317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H 319 - Działa drażniąco na oczy.
H 336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H 411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH 066- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
P 280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 370 + P 378 - W przypadku pożaru: Użyć rozproszonego strumienia wody, proszku
gaśniczego, piany lub dwutlenku węgla do gaszenia.
P 301 + P 310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P 302 + P 352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z
mydłem.
P 305+P 351+P 338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.

Etykieta Herbistar 200 EC
2

OPIS DZIAŁANIA
Herbistar 200 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania przytulii
czepnej i innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie
ozimym i jęczmieniu jarym.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez liście chwastów. W roślinie działa systemicznie. Pierwsze
objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów
następuje po 5-10 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.

Dawka: 0,6 l/ha:

Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia
czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, maruna bezwonna.
Chwasty średnio odporne: przetacznik perski, samosiewy rzepaku.
Dawka: 1,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, poziewnik
szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty, tasznik pospolity,
tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik perski, samosiewy
rzepaku.

Mieszanina zbiornikowa:
HERBISTAR 200 EC w dawce 0,25 - 0,6 l/ha + GALMET 20 SG w dawce 20 g/ha.
lub
HERBISTAR 200 EC w dawce 0,25 - 0,6 l/ha + PRIMSTAR 20 SG w dawce 20 g/ha.
lub
HERBISTAR 200 EC w dawce 0,25 - 0,6 l/ha + SUPERHERB 20 SG w dawce 20 g/ha.
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna,
przytulia czepna, poziewnik szorstki, rdest powojowaty, tasznik
pospolity, tobołki polne

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji do fazy 2-ego kolanka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 1,0 l/ha
.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów w zbożach ozimych (fiołek
polny, jasnota purpurowa) środek HERBISTAR 200 EC można stosować łącznie ze środkiem
GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG w dawce:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,6 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,4 - 0,6 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha.
Etykieta Herbistar 200 EC
3

lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania
HERBISTAR 200 EC 0,6 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
HERBISTAR 200 EC 0,4 - 0,6 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha.


lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania
HERBISTAR 200 EC 0,6 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
HERBISTAR 200 EC 0,4 - 0,6 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.

Jęczmień jary
Termin stosowania: środek stosować w fazie krzewienia.
W uprawach jęczmienia jarego stosować środek HERBISTAR 200 EC w mieszaninie
z środkiem GALMET 20 SG lub PRIMSTAR 20 SG lub SUPERHERB 20 SG:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,4 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha + GALMET 20 SG 20 g/ha.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,4 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha + PRIMSTAR 20 SG 20 g/ha.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
HERBISTAR 200 EC 0,4 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania
HERBISTAR 200 EC 0,25 - 0,4 l/ha + SUPERHERB 20 SG 20 g/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek Herbistar 200 EC rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy
przedsiewnej
na
polu
tym
można
uprawiać
wszystkie
gatunki
zbóż
jarych
i kukurydzę. W tym samym sezonie wegetacyjnym po zbiorze rośliny uprawnej można
uprawiać wszystkie rośliny uprawne.
Po zastosowaniu środka Herbistar 200 EC w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Galmet
20 SG lub Primstar 20 SG lub Superherb 20 SG w przypadku wcześniejszej likwidacji
plantacji, w tym samym sezonie wegetacyjnym po wykonaniu orki na głębokość 10 cm
można uprawiać zboża jare i zboża ozime. W tym samym sezonie wegetacyjnym po zbiorze
rośliny uprawnej można uprawiać zboża jare i zboża ozime. W przyszłym sezonie
wegetacyjnym można uprawiać wszystkie gatunki roślin uprawnych.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej chwastów i gatunków chwastów
występujących na polu. Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we
Etykieta Herbistar 200 EC
4

wczesnych fazach rozwojowych i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z
zalecanych dawek stosować, gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju, w przypadku
silnego zachwaszczenia pola fiołkiem polnym, jasnotą purpurową, maruna bezwonną i
samosiewami rzepaku.
2. W trakcie zabiegu oraz do 5 dni po zabiegu minimalna temperatura dobowa nie powinna
być niższa niż 8°C.
3. W przypadku stosowania mieszaniny zbiornikowej HERBISTAR 200 EC + GALMET 20
SG, HERBISTAR 200 EC + PRIMSTAR 20 SG lub HERBISTAR 200 EC + SUPERHERB
20 SG do zbiornika opryskiwacza nie należy dodawać żadnych środków
wspomagających.
4. Środka nie stosować na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy
szkodniki.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Przy sporządzaniu mieszanin środek HERBISTAR 200 EC dodawać do zbiornika
wypełnionego do 3/4 wcześniej sporządzoną cieczą użytkową środka towarzyszącego
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.
W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle
zaleceń i przeciwwskazań dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Etykieta Herbistar 200 EC
5

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

dla zwierząt - 7 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

PIERWSZA POMOC
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
- …
Zawartość netto - …
Nr partii
- …
Etykieta Herbistar 200 EC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody