Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Horizon 250 EW1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 187/2014 z dnia 12.09.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Bayer CropScience AG, Alfred Nobel-Strasse 50, 40789 Monheim, Republika Federalna
Niemiec, tel.: +49 2173 383 075, fax: +49 2173 383 735
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax: 22 572 36
03
HORIZON 250 EW
Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol (związek z grupy triazoli) - 250 g/l (27,0%)
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: N,N-dimetylokapramid.
Zezwolenie MRiRW nr R- 187/2014 z dnia 12.09.2014 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 - Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
H361d - Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P301+P312 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktuj
się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
HORIZON 250 EW jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
w ochronie rzepaku ozimego i jarego, wiśni i śliwy przed chorobami grzybowymi.
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego i opryskiwacza sadowniczego.
Etykieta środka ochrony roślin Horizon 250 EW, załącznik do zezwolenia
2
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 187/2014 z dnia 12.09.2014 r.
STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
RZEPAK OZIMY, RZEPAK JARY
Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób
w następujących terminach:
RZEPAK OZIMY
Termin stosowania: jesienią w stadium 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Stosowanie środka jesienią wpływa dodatkowo na hamowanie wzrostu części nadziemnej
roślin rzepaku i może przyczynić się do polepszenia przezimowania plantacji.

Termin stosowania: wiosną od fazy wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania (BBCH 30-
55).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki
czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
RZEPAK JARY
Termin stosowania: Środek stosować od fazy wzrostu pędu głównego do fazy pąkowania
(BBCH 30-55).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w warunkach sprzyjających występowaniu i
rozwojowi chorób.
Stosowanie środka wiosną wpływa również na skrócenie łodyg i usztywnienie roślin, dzięki
czemu zmniejsza się zagrożenie wyleganiem.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
ROŚLINY SADOWNICZE
WIŚNIA
brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Należy wykonać jeden zabieg w początkowej fazie kwitnienia lub w pełni
fazy kwitnienia (BBCH 60-65).
Etykieta środka ochrony roślin Horizon 250 EW, załącznik do zezwolenia
3
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 187/2014 z dnia 12.09.2014 r.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
ŚLIWA
brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować dwukrotnie: 3 tygodnie po kwitnieniu i nie później niż 7
dni przed zbiorem (BBCH 71-85).
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
2. W celu uniknięcia powstania odporności grzybów chorobotwórczych na substancje
czynne z grupy triazoli, środek Horizon 250 EW stosować przemiennie z fungicydami
należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Etykieta środka ochrony roślin Horizon 250 EW, załącznik do zezwolenia
4
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 187/2014 z dnia 12.09.2014 r.
Środki ostrożności związane z ochrona środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W okresie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami
aktywności pszczół.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
- 1 m w przypadku zastosowania środka do ochrony roślin rolniczych,
- 3 m w przypadku zastosowania środka do ochrony roślin sadowniczych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
- 1 m w przypadku zastosowania środka do ochrony roślin rolniczych,
- 3 m w przypadku zastosowania środka do ochrony roślin sadowniczych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
rzepak: 35 dni
wiśnia, śliwa: 7 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 0°C - 30°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
Etykieta środka ochrony roślin Horizon 250 EW, załącznik do zezwolenia
5
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 187/2014 z dnia 12.09.2014 r.
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Horizon 250 EW, załącznik do zezwolenia

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody