Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Huzar Activ 387 ODZałącznik do decyzji MRiRW nr R-73/2015d z dnia 09.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 81/2010 z dnia 25.10.2010 r.

Posiadacz zezwolenia:
Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska,
tel. 33 472 852 525, fax: 33 472 853 082.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
:
Bayer Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Rzeczpospolita Polska,
tel. 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03 www.bayercropscience.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
Agropak Sp.J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: (32) 601 69 18,
fax: (32) 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl
H U Z A R A C T I V 387 OD
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
jodosulfuron metylosodowy
- (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/l
(0,95 %)
2,4-D -(związek z grupy fenoksykwasów)– 377 g/l (35,87%)
Inne substancje niebezpieczne, niebędące substancjami czynnymi
Ester 2-etyloheksylowy kwasu 2,4-D
Jodosulfuron metylosodowy
Mefenpyr dietylowy
Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne
Eter alkilowy oksyetylowanego alkoholu tłuszczowego
Zezwolenie MRiRW nr R – 81/2010 z dnia 25.10.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R – 287/2011 z dnia 02.11.2011 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 73/2015d z dnia 09.02.2015 r.


NIEBEZPIECZEŃSTWO
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P362 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Etykieta Huzar Activ 387 OD, załącznik do decyzji MRiRW
1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-73/2015d z dnia 09.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 81/2010 z dnia 25.10.2010 r.

P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
HUZAR ACTIV 387 OD jest środkiem chwastobójczym w postaci koncentratu w formie
zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do
powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej,
pszenżycie ozimym, życie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
HUZAR ACTIV 387 OD jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez
liście oraz korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie, powodując wstrzymanie rozwoju
i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne znajdujące się w fazie 2-4
liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 1 do 3 tygodni od wykonania zabiegu.
Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących
warunków atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu
chwastów.
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica
pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny,
maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, przetacznik perski, przetacznik polny,
rdest plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, sporek polny, stulicha psia, tasznik
pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, rdest powojowy.
STOSOWANIE ŚRODKA
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Termin stosowania: opryskiwać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy
krzewienia (BBCH 29)
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można
uprawiać tylko kukurydzę, zboża jare, ziemniaki.
UWAGA
Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie
czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.
W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów na środek przestrzegać zaleceń
zawartych w etykiecie i nie używać dawek ani wyższych ani niższych od zalecanych a także
Etykieta Huzar Activ 387 OD, załącznik do decyzji MRiRW
2
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-73/2015d z dnia 09.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 81/2010 z dnia 25.10.2010 r.

stosować przemiennie herbicydy należące do różnych grup chemicznych o odmiennym
mechanizmie działania.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:
− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,
− przed spodziewanym, silnym przymrozkiem,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje roślin uprawnych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Środek dobrze wymieszać przed wlaniem do zbiornika opryskiwacza.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Etykieta Huzar Activ 387 OD, załącznik do decyzji MRiRW
3
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-73/2015d z dnia 09.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 81/2010 z dnia 25.10.2010 r.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
− 5 m od zbiorników i cieków wodnych lub
− 1 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub
− 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90 %.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
Przechowywać w temperaturze w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Etykieta Huzar Activ 387 OD, załącznik do decyzji MRiRW
4
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-73/2015d z dnia 09.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 81/2010 z dnia 25.10.2010 r.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - .....
Zawartość netto - . ...
Nr parti - ........
Etykieta Huzar Activ 387 OD, załącznik do decyzji MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody