Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Iguana


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 62/2016 z dnia 08.03.2016 r.Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.:
+48 22 5487300, fax: +48 22 5487309, www.dowagro.plIG UANA


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
chlopyralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 240 g/l (20,24%)
pikloram (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 80 g/l (6,75%)
aminopyralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 40 g/l (3,37%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 62/2016 z dnia 08.03.2016 r.


EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

OPIS DZIAŁANIA

Iguana jest herbicydem w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowanym
nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych
w rzepaku ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Iguana jest herbicydem zawierającym trzy substancje czynne: aminopyralid, chlopyralid oraz
pikloram. Środek jest herbicydem systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów,
a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Pierwszym objawem działania herbicydu jest
zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy
prowadzące do nekroz i zamierania.
Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 – 6 liści.
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna
bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, tobołki
polne;

Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik
pospolity.

STOSOWANIE ŚRODKA

Rzepak ozimy
Termin stosowania: Opryskiwać jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści
właściwych (BBCH 13-14), po wschodach chwastów. Zabieg wykonać na chwasty
znajdujące się w fazie liścieni do 4 liści właściwych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Iguana, załącznik do zezwolenia MRiRW
1

Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, mrozy, choroby lub szkodniki) na polu tym można
uprawiać: rzepak jary, gorczycę, kapustę z rozsady, zboża lub kukurydzę, jednak nie
wcześniej niż po jednym miesiącu od zastosowania środka i po wykonaniu orki.
Słoma z roślin opryskanych środkiem Iguana nie może być użyta do ściółkowania
międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw
grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw, np. pomidora, papryki, ogórka
i innych roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.
Słoma z roślin potraktowanych herbicydem Iguana może być użyta / sprzedana poza
gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne – spalanie.
Herbicyd Iguana zawarty w resztkach pożniwnych rzepaku (słoma, ścierń) ulega rozkładowi
mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebą.
Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych
środkiem Iguana jest jej pozostawienie na polu i przyoranie.

Po jesiennym zastosowaniu środka Iguana, roślinami następczymi mogą być:
jesienią następnego roku kalendarzowego – zboża, rzepak ozimy, gorczyca, trawy,
wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 18 miesięcy od zastosowania środka) –
wszystkie rośliny.

Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano Iguana, może być
zastosowany i wymieszany z glebą tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw
bez wsiewki roślin motylkowatych. Przed uprawą buraków, ziemniaków, roślin strączkowych,
słonecznika, pomidorów, papryki, ogórków i innych roślin dyniowatych, sałaty, marchwi,
pietruszki i innych warzyw oraz tytoniu musi być wymieszany z glebą minimum 6 miesięcy
przed ich siewem lub sadzeniem.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Warunki stresowe (długotrwała susza, spadki temperatury poniżej 5°C, przymrozki)
w trakcie lub po zastosowaniu środka mają negatywny wpływ na działanie herbicydu,
które może skutkować obniżeniem plonowania rzepaku.
2. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym
okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.
3. Środka nie stosować:
− na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
− w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C,
− w czasie nadmiernej suszy,
− po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
4. W czasie stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym
mieszadłem.
Opróżnione
opakowania
przepłukać
trzykrotnie
wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Etykieta środka ochrony roślin Iguana, załącznik do zezwolenia MRiRW
2

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Uwaga
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dodatkowe wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Etykieta środka ochrony roślin Iguana, załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Etykieta środka ochrony roślin Iguana, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody