Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Ikanos 040 ODZałącznik do decyzji MRiRW nr R – 407/2017d z dnia 16.08.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-206/2014 z dnia 10.10.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter – Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii, tel.: + 43
732 6918 2006, fax: + 43 732 6918 2004

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka 1/3 02-019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654
07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin
:
Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 745 11 12,
www.agropak.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.pl


IKANOS 040 OD


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 40 g/l (4,36%).


Zezwolenie MRiRW nr R-206/2014 z dnia 10.10.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 407/2017d z dnia 16.08.2017 r.


Uwaga

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P391 – Zebrać wyciek.
Etykieta środka ochrony roślin Ikanos 040 OD, załącznik do decyzji MRiRW

OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany
nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów
jednoliściennych
(chwasty
prosowate)
oraz
niektórych
chwastów
dwuliściennych
w kukurydzy.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Ikanos 040 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest
głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.
Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje
stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od
zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła
i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate
w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie
2-4 liści.
Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica okółkowa, włośnica sina, włośnica
zielona, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa wielonasienna, maruna bezwonna, rdest
szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek drobny,
samosiewy rzepaku, jasnota purpurowa.
Chwasty średnio wrażliwe:
perz właściwy, sorgo alpejskie.
Chwasty odporne: przetacznik perski, rdest ptasi, rdest powojowy, psianka czarna oraz
chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą
wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin.
Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji można siać bez ograniczeń kukurydzę jako
roślinę następczą lub:
- zboża - po 3 miesiącach - na glebach kwaśnych lub po 9 miesiącach - na glebach
obojętnych i zasadowych,
- strączkowe - po 9 miesiącach,
- lucernę - po 12 miesiącach.
Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.

Etykieta środka ochrony roślin Ikanos 040 OD, załącznik do decyzji MRiRW
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Strategia zarządzania odpornością:
Nikosulfuron jest jedną z substancji czynnych należących do herbicydów z grupy inhibitorów
ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić
do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia
i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

Postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,

Dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,

Używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,

Stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,

Stosuj mieszanki herbicydów o różnym mechanizmie działania,

Stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,

Informuj o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z przedstawicielem
posiadacza zezwolenia.
Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach
kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka Ikanos 040 OD
w tych odmianach należy skontaktować się z przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
Środka nie stosować:
− w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
− w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 7 liści,
− bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został
zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu kukurydzy,
− w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC,
− na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
− na rośliny mokre (rosa, deszcze).
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
Etykieta środka ochrony roślin Ikanos 040 OD, załącznik do decyzji MRiRW

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
Etykieta środka ochrony roślin Ikanos 040 OD, załącznik do decyzji MRiRW

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0 oC - 30 oC, z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Ikanos 040 OD, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody