Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Imbrex XE

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 39/2017 wu z dnia 25.09.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: + 48 22 570 99 99,
fax: + 48 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com


IMBREX XE


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) – 62,5 g/l (6,33 %)


Zezwolenie MRiRW nr R - 39/2017 wu z dnia 25.09.2017 r.Uwaga
H319
Działa drażniąco na oczy.
H332
Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H351
Podejrzewa się, że powoduje raka.
H411
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208
Zawiera ester 2-etyloheksylowy kwasu (S)-2-hydroksypropanowego Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261
Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P264
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P304+P340
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić

warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadal płukać.
P308+P313
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę

lekarza.
P337+P313
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć

porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391
Zebrać wyciek.

Etykieta środka ochrony roślin Imbrex XE, załącznik do zezwolenia MRiRWOPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez
grzyby.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza paskowana liści pszenicy,
rdza brunatna pszenicy, rdza żółta zbóż (średni poziom zwalczania), brunatna plamistość liści
(ograniczenie występowania), łamliwość źdźbła zbóż i traw (ograniczenie występowania).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy
widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Jęczmień ozimy
Mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), plamistość siatkowa jęczmienia, rdza
jęczmienia, ramularioza, rynchosporioza zbóż.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy
widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Jęczmień jary
plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy
widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Pszenżyto ozime
Rdza brunatna, mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), septorioza liści
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy
widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Etykieta środka ochrony roślin Imbrex XE, załącznik do zezwolenia MRiRWŻyto ozime
Rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy
widocznych pięciu rozkrzewień (BBCH 25) do końca fazy kwitnienia (BBCH 69).
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2


ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica ozima, jęczmiń ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto ozime – 35 dni

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek zawiera substancję czynną fluksapyroksad zaliczaną jest do grupy inhibitorów dehydrogenazy
bursztynianowej (SDHI) – inhibitorów oddychania komórkowego (grupa FRAC 7).
W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się m in.:
– stosowanie środka głównie zapobiegawczo, wyłącznie zgodnie z etykietą,
– stosowanie środka łącznie z innym środkiem grzybobójczym zalecanym do zwalczania tych
samych chorób i zawierającym substancję czynną z innej grupy, o odmiennym mechanizmie
działania,
– stosowanie środków grzybobójczych zawierających substancje z grupy inhibitorów
dehydrogenazy bursztynianowej (SDHI) maksymalnie dwukrotnie w sezonie.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Etykieta środka ochrony roślin Imbrex XE, załącznik do zezwolenia MRiRW


Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Dokładnie umyć zabrudzone części ciała po użyciu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0oC - 40oC,
− w dobrze wentylowanym pomieszczeniu,
− w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Zabrania się wykorzystania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Etykieta środka ochrony roślin Imbrex XE, załącznik do zezwolenia MRiRW


W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne
oddychanie.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Imbrex XE, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody