Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Inpower 130 WGZa
Z łączn
z ik
k zezwolenia MRiRW nr R - 162/2017 z
z dni
n a 0
4.08.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Su
S mi
m Ag
A r
g o Eu
E rop
o e Lt
L d., Vi
V n
i tner
e s’
’ Pl
P a
l ce,
, 68 Up
U pe
p r Tha
h me
m s St
S ree
e t;
t Lo
L ndyn
y ; EC
E 4
C V
4 3 BJ
B ; Zj
Z edn
d oczo
z ne
e
Królestwo Wielkiej Br
B yt
y ani
n i
i i Ir
I landi
d i Pó
P łno
n cnej
e , tel.:
. +
+ 44 20 7246
4 3697;
7 fa
f x: +
44
4 20 7246 37
3 99


INPOWER 130 WG

Śr
Ś odek
k p
rze
z zn
z aczo
z ny
y do sto
t sowa
w nia
i p
rze
z z
z uży
ż t
y ko
k wn
w ików
w p
rofe
f sj
s onal
a nyc
y h


Zawartość substancji czynnych:
aceta
t mi
m pryd
y (zw
z i
w ąze
z k
k z
z gr
g up
u y
y p
ochodnyc
y h neoni
n ko
k tyn
y oidów)
w – 100 g/kg (10%)
lambda-cyhalotryn
y a (zw
z i
w ąze
z k
k z
z gr
g up
u y
y p
yr
y etroi
o dów)
w – 30 g/kg (3%)


Ze
Z zw
z ol
o eni
n e M

Ri
R RW
R
nr
n R - 162/2017 z dnia 04.08.2017 r.Uwaga
H302+H332
Dz
D i
z ała szk
z o
k dliwi
w e
i p
o p
o
p łkn
k ięci
c u lu
l b
u w
w nas
a tęp
ę stwi
w e wd
w y
d c
y hania.
H317
Może
ż p
owo
w dowa
w ć r
ea
e kc
k j
c ę a
ler
e gi
g czn
z ą skó
k ry.
y
H410
Działa bardzo toks
k yc
y zn
z ie na
n orga
g nizm
z y
m
y wo
w dne, p
owo
w du
d j
u ąc d
ługo
g tr
t wa
w łe
ł sku
k tki
k .
EUH401
W cel
e u uni
n kn
k ięci
c a za
z gr
g oże
ż ń dla zd
z rowi
w a lu
l dzi
z i środo
d wi
w ska
k , nale
l ży
ż
y postępowa
w ć
a
ć
zgo
g dnie z
z inst
s rukc
k j
c ą uży
ż c
y ia.
P280
Stosowa
w ć
a ręka
k wi
w c
i e och
c ronn
n e/odzież ochronną/ochronę oczu
z /och
c ronę
n twa
w r
a zy
z .
y
P302 + P352
W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
U DO
D S
O T
S AN
A IA
I
A SIĘ
I
Ę NA
N
A SK
S ÓR
Ó Ę
R :
Ę umy
m ć
y dużą
ż ilości
c ą wo
w dy
y z
z
mydłem.

OPIS DZIAŁANIA
Inpower 130 WG
G jest
t ins
n ek
e t
k yc
y yd
y em
m w
w formi
m e gr
g anul
l do spor
o zą
z dza
z nia za
z wi
w e
i sin
i y
n
y wo
w dnej o działaniu
ko
k ntakt
k owy
w m
m i żo
ż łądko
k wym,
m prze
z zn
z aczo
z nym
m do zw
z alcza
z nia
i szk
z o
k dnikó
k w
w gr
g yzącyc
y h i ssących. Na
rośli
l ni
n e dzi
z ał
a a p
owi
w er
e zc
z hnio
i wo
w , wg
w ł
g ębnie i
sys
y te
t mi
m czn
z ie.

STOSOWANIE ŚRODKA
Śr
Ś odek
k prze
z zn
z aczo
z ny
y do stoso
s wa
w nia
i przy
z
y uży
ż c
y iu samo
m b
o ieżn
ż yc
y h lub ciągn
g iko
k wy
w c
y h op
o rys
y ki
k wa
w czy
z
polowy
w c
y h i sa
s down
w i
n czy
z c
y h oraz
z op
o rys
y ki
k wa
w czy
z
y ręczn
z yc
y h.
Pszenica ozima
Mszyce
Ter
e mi
m n stoso
s wa
w nia
i : Śr
Ś odek
k stosowa
w ć po za
z ob
o se
s rwo
w wa
w n
a iu szk
z o
k dnikó
k w,
w jesie
i nią
i od
o fazy
z
y 3-go liścia do
fazy 9-tego liścia
i lu
l b
u wi
w ęc
ę ej
e (BB
B C
B H
C 13-19).
Maks
k yma
m lna/za
z lec
e ana
n dawk
w a
k dla j
ed
e nora
r zo
z we
w go
g za
z stosowa
w nia
i : 0,1
, 5 kg
k /
g ha.
Maksymalna liczba za
z biegó
g w
ó
w w
w sezo
z nie we
w ge
g tac
a yj
y nym: 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Za
Z lecane op
o rys
y ki
k wa
w nie:
e śr
ś ed
e niokr
k op
o l
p ist
s e.
Et
E yki
k et
e a ś
ro
r dka oc
o hron
o y
n roś
o lin
i I
npower 130
3 WG
W ,
G z
ałąc
ą znik
i do z
e
z zwo
w l
o eni
n a MRiRW
1

Rzepak ozimy
Tantniś krzyżowiaczek, pchełka rzepakowa, śmietka kapuściana, mszyce, mączliki
Termin stosowania: Środek zastosować po wystąpieniu szkodników na młodych roślinach lub
zauważeniu pierwszych uszkodzeń, jesienią od fazy 3 liści do fazy 9 i więcej liści w rozecie (BBCH
13-19).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,30 kg/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację
Liczba zabiegów: 1.
Szkodniki łodygowe: chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
Termin stosowania: Środek zastosować przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją,
wiosną od fazy początku wydłużania pędu (rozeta) do fazy początku rozwoju pąków kwiatowych
(pąkowania) (BBCH 30-50). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego
nalotu szkodnika na plantację.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Słodyszek rzepakowy
Termin stosowania: Środek zastosować w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy początku
rozwoju pąków kwiatowych (pąkowania) do fazy żółtego pąka (BBCH 50-59). Wyższą z zalecanych
dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Termin stosowania: Środek zastosować od fazy pełni kwitnienia, w początkowym okresie opadania
płatków kwiatowych (BBCH 65-67).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,16-0,20 kg/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).


Etykieta środka ochrony roślin Inpower 130 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Tytoń
Wciornastek tytoniowiec, mszyce
Termin stosowania: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy,
gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Len włóknisty, len oleisty
Pchełka lnowa, pchełka lnowa długostopka
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy liścienie są już całkowicie rozwinięte do końca fazy
2 liści właściwych (BBCH 10-12).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Wciornastek kalarepowiec, wciornastek lnowiec
Termin stosowania: środek stosować, gdy pęd osiągnie 50 % - 60 % długości (BBCH 35-36).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie lnu: 2.

Śliwa
Mszyce
Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc od początku
rozwoju liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Owocnice śliwowe (żółtoroga i jasna)
Termin stosowania: środek stosować w fazie kwitnienia śliw (BBCH 61-69).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Etykieta środka ochrony roślin Inpower 130 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie śliwy: 1.

Pomidor, oberżyna
Wciornastek tytoniowiec, zmieniki
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do
końca fazy kwitnienia (BBCH 13-69).
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.

Mszyce
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy trzeciego liścia do
fazy dojrzewania owoców i nasion (50% owoców uzyskuje typową barwę) (BBCH 13-85).
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie pomidora, oberżyny: 1.

Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami
Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, czerwce,
zmieniki
Termin stosowania: środek stosować niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10 litrach
wody.
Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych: 300-2000 l/ha
(3-20 l/100 m2).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Wierzba energetyczna
Jątrewka pospolita, niekraślanka wierzbówka, krytoryjek olchowiec, mszyce
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego liścia
właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Pierwszy zabieg przeprowadzić najlepiej w II dekadzie kwietnia, drugi zabieg w maju.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Inpower 130 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Ślazowiec pensylwański
Mszyce
Termin stosowania: opryskiwać w trakcie pojawiania się pierwszych kolonii mszyc, od fazy
pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
W razie potrzeby zabieg powtórzyć.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Miskant olbrzymi
Łokaś garbatek
Termin stosowania: środek stosować wiosną po zaobserwowaniu pierwszych objawów żerowania
szkodnika (postrzępione liście), od fazy pierwszego liścia właściwego do końca fazy kwitnienia
(BBCH 11-69).
Ze względu na biologię szkodnika zabieg należy wykonać po zmroku w trakcie żerowania larw i
owadów dorosłych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy, len oleisty – 28 dni.
Śliwa, pomidor, oberżyna - 14 dni.
Pszenica ozima, tytoń, wierzba energetyczna, ślazowiec, miskant olbrzymi, len włóknisty, rośliny
ozdobne – nie dotyczy.

1. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin
były pokryte cieczą użytkową.
2. W ramach strategii zarzadzania odpornością:
– środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne
należące do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania,
– nie należy stosować środka w dawkach niższych od zalecanych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po dodaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Etykieta środka ochrony roślin Inpower 130 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
5
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.
Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po
obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą
opryskiwacza.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać wdychania pyłu/rozpylonej cieczy.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu
oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie od zbiorników i cieków wodnych
strefy ochronnej o szerokości:
– 5 m w przypadku uprawy pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, pomidora, oberżyny, lnu
włóknistego, lnu oleistego oraz roślin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod osłonami,
– 25 m lub 20 m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50% w przypadku uprawy śliwy, wierzby energetycznej, ślazowca
pensylwańskiego, tytoniu i miskanta olbrzymiego.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:
– 5 m w przypadku uprawy lnu włóknistego, lnu oleistego, tytoniu
– 10 m w przypadku uprawy pszenicy ozimej i miskanta olbrzymiego
– 20 m w przypadku uprawy rzepaku ozimego, pomidora, oberżyny, roślin ozdobnych uprawianych
w gruncie i pod osłonami
– 75 m w przypadku uprawy śliwy, wierzby energetycznej, ślazowca pensylwańskiego.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Etykieta środka ochrony roślin Inpower 130 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
6
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
– w temperaturze 0 - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku połknięcia: Skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Inpower 130 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW
7

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody