🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Input 460 EC
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 254 /2017d
z dnia 20.06.2017 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R-61/20111 z dnia 05.10.2011 r.


Posiadacz zezwolenia:
Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49
2173 383 374, fax: +49 2173 383 564

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 022 572 35 00,
fax: 022 573 36 03

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
„AGROPAK” Spółka Jawna, Brzezińscy i wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno,
tel. 032 615 69 18, fax: 032 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl


INPUT 460 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 160 g/l (16,3%),
spiroksamina (związek z grupy ketoamin) - 300 g/l (30,5%)


Zezwolenie MRiRW Nr R-61/2011 z dnia 05.10.2011 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 254/2017d z dnia 20.06.2017 r.


Uwaga

H302 + H332 - Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera 2-[2-(1-Chlorocyklopropylo)-2-hydroksy-3-fenylopropylo]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-
triazolo-3-tion, spiroksaminę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Etykieta środka ochrony roślin Input 460 EC – załącznik do decyzji MRiRW
1


P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem.
P391- Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA

INPUT 460 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej
oraz jęczmienia jarego i ozimego przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.


STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, mączniak prawdziwy
zbóż i traw

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
− 0,75 l/ha – w okresie od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka
(BBCH30-31),
− 1 l/ha - w okresie od fazy pierwszego kolanka do fazy pojawienia się liścia flagowego
(BBCH31-37).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenica ozima, pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i trwa, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew,
brunatna plamistość liści.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH30-59).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Jęczmień jary, jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza karłowa, plamistość siatkowa, łamliwość podstawy źdźbła,
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, rynchosporioza zbóż

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do początku fazy kłoszenia (BBCH30-51).
Etykieta środka ochrony roślin Input 460 EC – załącznik do decyzji MRiRW
2Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Dokładnie pokryć cieczą użytkową całą powierzchnię roślin.
2. Przestrzegać zalecanej dawki środka.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić jej ilość. Zawartością
opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie
zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem
do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy
postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych
w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas stosowania produktu.
Stosować rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy, odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie
przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.

Etykieta środka ochrony roślin Input 460 EC – załącznik do decyzji MRiRW
3


Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica jara, pszenica ozima, jęczmień jary, jęczmień ozimy - 35 dni


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA

1. Chronić przed dziećmi.
2. Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,

w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Input 460 EC – załącznik do decyzji MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody