Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Insodex 480 EC1


Załącznik do
d
o de
d c
e yz
y j
z i
i MRiRW nr R – 41
4 5
1 /
5 20
2 1
0 6
1 d
6
d z
z d
n
d i
n a
i
a 17
1 .08.2016 r.
zm
z ie
i n
e i
n a
i j
a ąc
ą ej
e ze
z z
e wo
w l
o e
l n
e i
n e
i
e MRiRW nr R - 49
4 /
9 20
2 1
0 4
1 z
4
z z

z dn
d i
n a
i
a 28
2 .
8 03
0 .
3 20
2 1
0 4
1
4 r.
r


Posiadacz zezwolenia:
INNVIGO Sp. z o.o., Al
A .
l Jer
e oz
o o
z l
o ilm
i skie
i
e 17
1 8
7 ,
8 02
0 - 486 Warszawa, tel
e .
l +48
4
8 22
2
2 46
4 8
6
8 26
2
6 70
7 ,
0
,
e-mail: biuro@innvigo.com

INSODEX 480 EC

Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c

Za
Z w
a ar
a t
r oś
o ć
ś
ć su
s b
u s
b t
s an
a c
n j
c i
j cz
c yn
y n
n e
n j
e :
chloropiryfos (zwi
w ą
i ze
z k
e z

z grup
u y
p
y f
os
o f
s or
o oo
o r
o g
r an
a i
n c
i zn
z y
n c
y h) – 480 g/l (44,4 %).

Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e MRiRW nr R - 49
4 /
9 20
2 1
0 4
1 z
4
z z dn
d i
n a
a 28
2 .
8 03
0 .
3 20
2 1
0 4
1
4 r.
r
zmienione de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R R
i W
R
nr
n
r R
R - 945/2015d z dnia 11.12.20
2 1
0 5
1 r.
or
o az
a de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRiRW nr R - 415/2016d z dnia 17.08
0 .
8 20
2 1
0 6
1 r.

Niebezpieczeństwo

H 301 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a tok
o syc
y zn
z i
n e
e po
p
o po
p ł
o k
ł ni
n ę
i c
ę iu
i .
u
H 304 - Po
P ł
o k
ł ni
n ę
i c
ę ie
i
e i
i do
d s
o ta
t n
a i
n e
i
e się
i
ę pr
p ze
z z
e
z dr
d og
o i
i od
o d
d e
d c
e ho
h w
o e
w
e moż
o e
ż
e groz
o i
z ć
i śm
ś ie
i r
e cią
i .
ą
H 315 - Dz
D i
z a
i ła
ł dra
r żn
ż ią
i c
ą o na
a skórę
r .
H 317 - Mo
M że
ż po
p wo
w dow
o a
w ć re
r akcj
c ę
j ale
l rg
r i
g c
i zn
z ą skóry
r .
y
H 319 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a dr
d aż
a n
ż i
n ą
i c
ą o
o na
n
a oc
o zy
z .
y
H 336 - Mo
M ż
o e
ż
e wy
w wo
w ł
o ywa
w ć uc
u zu
z c
u ie
i
e sen
e n
n o
n ś
o ci
i lu
l b
u
b za
z w
a r
w ot
o y
y gło
ł w
o y
w .
y
H 410 - Działa bardzo tok
o syc
y zn
z i
n e
i
e na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n ,
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u ot
o rw
r a
w łe
ł
e skut
u k
t i.
i

EUH 066 – Po
P w
o t
w ar
a za
z j
a ąc
ą e
c
e się
i
ę na
n r
a aż
a e
ż n
e i
n e
i
e moż
o e
ż
e po
p w
o o
w d
o o
d wa
w ć
a wy
w s
y us
u za
z n
a ie
i
e lu
l b
u
b pę
p k
ę an
a i
n e
i
e sk
s ór
ó y.
y
EUH 401 - W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d ow
o i
w a
i
a lu
l d
u zi
z
i i
i środ
o o
d w
o i
w s
i ka,
a
, na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p w
o a
w ć
a
zgodnie z instrukcją użycia.

P 261 - Un
U i
n k
i ać
a wd
w y
d c
y ha
h n
a i
n a
a pa
p r
a .
r
P 280 - Stosować ręk
ę aw
a i
w ce
e oc
o hr
h on
o n
n e
n /
e od
o z
d i
z e
i ż
e
ż oc
o hr
h on
o n
n ą
n /
ą oc
o hr
h on
o ę
n
ę oc
o zu
z .
u
P 301 + P 310 – W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U PO
P ŁK
Ł N
K I
N ĘC
Ę I
C A:
A Na
N t
a yc
y hm
h ia
i s
a t
t skon
o t
n ak
a to
t w
o a
w ć
a się
i
z
z OŚR
Ś O
R DK
D I
K EM
E
M ZA
Z T
A RU
R Ć
U
Ć lu
l b
u
b z
z le
l k
e ar
a ze
z m
e .
P 302 + P 352 - W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U DO
D ST
S AN
A I
N A
A SI
S Ę
Ę NA
N
A SK
S Ó
K RĘ
R :
Ę Um
U yć
y du
d ż
u ą
ż
ą ilio
l ś
o cią
i
ą wo
w d
o y
d z
z
mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U DO
D ST
S A
T N
A I
N A
A SI
S Ę
Ę DO
D OCZ
C U
Z :
U Os
O troż
o n
ż i
n e
i
e pł
p u
ł k
u ać
a wo
w d
o ą
d
ą
pr
p ze
z z
e
z kilik
l a
a m
in
i u
n t
u .
t W

yj
y ąć
ą s
oc
o ze
z wk
w i
i k
on
o t
n ak
a tow
o e
w ,
e j

e e
ż l
e i
i są
ą i
i moż
o n
ż a
n
a j
e
e ła
ł t
a wo
w
o us
u un
u ą
n ć
ą .

P 391 – Zebrać wyciek.Etykieta Insodex 480 EC

2

OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu
kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w rzepaku
ozimego. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek, słodyszek rzepakowy (wczesne naloty)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,6 l/ha.

Termin stosowania środka: stosować w 7 - 10 dni po pierwszych nalotach szkodnika w fazie
rozwojowej rzepaku BBCH 51 - 53 (zielony pąk – pąki kwiatowe rozwinięte nad
najmłodszymi liśćmi).

Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLINCZĄ:

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15 °C.
2. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Etykieta Insodex 480 EC

3

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły
mają pożytek. Usunąć lub przykryć ule na czas zabiegu. Nie stosować, kiedy występują
kwitnące chwasty. Usuwać chwasty przed kwitnieniem.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 50 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Ludzie – 24 godziny.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
70 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- pod zamknięciem,
- wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż
30°C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta Insodex 480 EC

4

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.PIERWSZA POMOC
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza ( o ile
to możliwe, należy pokazać etykietę).

Objawy zatrucia:
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie
źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

Pierwsza pomoc:
Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, zwłaszcza jeśli wiadomo, że nastąpiło
skażenie:
zaprzestań pracy, zdejmij całą skażoną odzież, umyj narażoną skórę i włosy, zapobiegaj
przemęczeniu, niezwłocznie zgłoś się do lekarza i pokaż tą etykietę.

Zalecenia dla lekarza:
Leczenie:
1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu
atropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki
nie nastąpi pełna atropinizacja.
2. W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3 - 4 godzinach.

Inne środki zaradcze
:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne
oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna
intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Jeśli środek został połknięty - szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części
gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować do momentu aż wymiociny
staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest
nieprzytomna.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24
godziny.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Nr partii


Etykieta Insodex 480 EC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody