Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Iprodione 500 SC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 353/2016d z dnia 15.07.2016 r.
zezwolenia MRiRW nr R - 7/2015 z dnia 21.01.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
Sinon EU GmbH, Im Alten Dorfe 37, D-22359 Hamburg (Volksdorf), Republika Federalna
Niemiec, tel.: +49 40 6599 5039, fax: +49 40 6599 5158 e-mail: sinoneu@aol.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów; tel.: 48 668 04 81; fax: 48 668 04 86;
e-mail: agrosimex@agrosimex.com.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
Pakon Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.:/fax: 63 240 01 18, www.pakon-konin.pl


IPRODIONE 500 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
iprodion (związek z grupy dikarboksymidów) – 500 g/l (43,10%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 7/2015 z dnia 21.01.2015 r.,
zmienione decyzją MRiRw nr R - 353/2016d z dnia 15.07.2016 r.Uwaga

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
P202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków
bezpieczeństwa.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308+P313 - W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Iprodione 500 SC jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego
przed chorobami powodowanymi przez grzyby.
Etykieta środka ochrony roślin Iprodione 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 1

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych lub
opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Truskawka (uprawa polowa)
Szara pleśń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od pełni fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 65-89).
Pierwszy zabieg wykonać na początku pełni fazy kwitnienia. Następne zabiegi, wykonać
w trakcie kwitnienia, w odstępach co 10 dni, z zachowaniem okresu karencji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zastosowanie większej objętości wody pozwala na lepsze pokrycie cieczą roboczą
w przypadku zwartych upraw.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROSLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Pomidor uprawiany w gruncie
Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy pierwszego kwiatostanu do końca
fazy gdy owoce osiągają typową wielkość i kształt (BBCH 52 - 79).
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów
choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 600 – 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ogórek uprawiany w gruncie

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy drugiego pąka kwiatowego do końca fazy gdy
50% owoców uzyskuje typową wielkość i kształt (BBCH 52 - 85).
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów
choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Etykieta środka ochrony roślin Iprodione 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 2

Zalecana ilość wody: 600 – 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pomidor uprawiany pod osłonami

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody)
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy drugiego kwiatostanu do końca fazy
gdy 9 owoców osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 52 - 79).
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów
choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ogórek uprawiany pod osłonami
Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (0,1 l/100 l wody).
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy na pędzie głównym widoczny jest
zawiązek drugiego pąka do fazy gdy 50% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 52 - 85).
Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów
choroby.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Czereśnia, wiśnia

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w czasie kwitnienia drzew (BBCH 60 - 69). Pierwszy
zabieg wykonać na początku kwitnienia (w okresie rozchylania się pierwszych pąków),
następny zabieg wykonać w pełni kwitnienia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 500 - 850 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Malina
Szara pleśń, zamieranie pędów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od początku kwitnienia (BBCH ≥ 60).
Pierwszy zabieg wykonać na początku kwitnienia. Następne zabiegi, w tym stosując inne
fungicydy o odmiennym mechanizmie działania, wykonać w odstępach co 10 dni z
zachowaniem okresu karencji.
Etykieta środka ochrony roślin Iprodione 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 3

Przy dużym zagrożeniu chorobowym zaleca się wykonanie 1-2 zabiegów w sezonie po
zbiorze owoców.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody:600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Borówka wysoka
Szara pleśń
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
lub
stężenie 0,15% (150 ml/100 l wody) - 100 l cieczy użytkowej/1000 m2.
Termin stosowania: środek stosować od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 60 - 69).
Pierwszy zabieg wykonać na początku okresu kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody/cieczy użytkowej: 1000 l wody/ha lub 100 l cieczy użytkowej/1000 m2.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwagi:
1. Środek zawiera substancję czynną z grupy dikarboksymidów. W przypadku
występowania izolatów grzybów odpornych na fungicydy z tej grupy środek może być
nieskuteczny.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,
o odmiennym mechanizmie działania. Krótsze odstępy między zabiegami zachować
w przypadku większego zagrożenia występowania chorób.
3. Przed stosowaniem w uprawach przeznaczonych do przetwórstwa skonsultować się
z zakładem przetwórczym.
4. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Etykieta środka ochrony roślin Iprodione 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 4

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W przypadku uprawy truskawki:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawy wiśni, czereśni, maliny i borówki wysokiej:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 7 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawianego w gruncie pomidora i ogórka:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony wód podziemnych nie stosować na glebach kwaśnych (pH<6).
W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka po wieczornym oblocie
pszczół.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Truskawka - 2 dni.
Pomidor, ogórek, czereśnia, wiśnia, malina, borówka wysoka – 3 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
Etykieta środka ochrony roślin Iprodione 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 5

− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Iprodione 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody