Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Jatagan 75 WG.

Zał. do pozw. MRiRW nr R- 41/2016 h.r. z dnia 20.04.2016 r

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
AGRI-GROW Sp. z o. o. ,ul. Wąska 3/785-036 Bydgoszcz, tel.: 601 650 615,
e-mail: office@agri-grow.plJ A T A G A N 75 WG


Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
Tritosulfuron -(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) - 25 % (250 g/kg)
Dikamba - (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 50 % (500 g/kg)


Pozwolenie MRiRW nr R- 41/2016 h.r. z dnia 20.04.2016 r.,Uwaga

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P264 – Dokładnie umyć ręce dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Jatagan 75 WG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny
wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów
dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych oraz w kukurydzy.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Jatagan 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście
chwastów. W warunkach sprzyjających działaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze
objawy działania pojawiają się po upływie 7-10 dni, a po okresie 2-4 tygodni chwasty
wrażliwe zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych
.

fazach rozwojowych – od fazy 2 do 4 liści. Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie
są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny uprawnej.
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała,
maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest
kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian
polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik
pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny,
przetacznik perski, przetacznik polny.
Chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej zaleca się
stosowanie herbicydu Jatagan 75 WG z herbicydem Apyros 75 WG w dawce:
Jatagan 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 - 0,020 kg/ha

W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane
w rozwoju, a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych
można wzmocnić działanie mieszaniny środków Jatagan 75 WG i Apyros 75 WG poprzez
dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce:
Jatagan 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 -0,020 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha

Żyto

Termin stosowania: środek stosować wiosną w fazie krzewienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Pszenica jara, jęczmień jary, owies

Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

Kukurydza
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 – 5 liści kukurydzy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
.


W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane
w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych
można wzmocnić działanie środka Jatagan 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC
w dawce:
Jatagan 75 WG 0,2 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku
konieczności
zaorania
plantacji
wcześniej
potraktowanej
środkiem
Jatagan 75 WG (w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po upływie
2 miesięcy od momentu zastosowania środka można uprawiać wszystkie rośliny, za
wyjątkiem buraka cukrowego, buraka pastewnego, rzepaku, gorczycy i grochu.

W przypadku stosowania środka Jatagan 75 WG łącznie z środkiem Apyros 75 WG:
Jesienią po zbiorze pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego na polach, po zastosowaniu środka
Jatagan 75 WG wraz z środkiem Apyros 75 WG, jako rośliny następcze można uprawiać
zboża ozime i rzepak ozimy. Wiosną można uprawiać wszystkie rośliny za wyjątkiem
buraków, które mogą być uprawiane po upływie 24 miesięcy po zastosowaniu tych środków.

W przypadku konieczności likwidacji plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz,
choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość 20 cm na polu na którym uprzednio
zastosowano środek Jatagan 75 WG łacznie z środkiem Apyros 75 WG można uprawiać
pszenicę jarą i ziemniak.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Wyższa wilgotność gleby i powietrza oraz wyższe temperatury zwiększają skuteczność
działania środka.
2.Opady deszczu 4 godziny po wykonaniu zabiegu nie wpływają negatywnie na skuteczność
działania środka.
3. W warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić
przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy
rozwój roślin.
4. Co roczne stosowanie herbicydu Jatagan WG na tym samym polu może doprowadzić do
uodpornienia się chwastów na substancje czynne herbicydu.
5. Środka nie stosować:
− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,
− przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.
.

Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC najpierw sporządzić
ciecz użytkową środka Jatagan 75 WG w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków, należy najpierw odważoną ilość środka
Jatagan 75 WG wsypć do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do połowy objętości opryskiwacza,
wsypać odważoną ilość środka Apyros 75 WG (zgodnie z zaleceniami podanymi przez
producenta środka w etykiecie – instrukcji stosowania), a następnie dodać adiuwant Olbras
88 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, po czym dokładnie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne umycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zboża lub kukurydza.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Unikać wdychania pyłu.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Materiał zielony zbóż – 14 dni
Materiał zielony kukurydzy – 28 dni
Ziarno zbóż – 50 dni
Ziarno kukurydzy – 100 dni


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

W przypadku konieczności zaorania plantacji (np. w wyniku uszkodzenia przez przymrozki,
choroby lub szkodniki) potraktowanej środkiem Jatagan 75 WG:
2 miesiące – wszystkie rośliny za wyjątkiem buraka cukrowego, buraka pastewnego,
rzepaku, gorczycy i grochu.

W przypadku stosowania środka Jatagan 75 WG łącznie ze środkiem Apyros 75 WG:
3 - 4 miesiące (jesienią po zbiorze pszenicy ozimej i pszenżyta oziemego) – zboża ozime
i rzepak ozimy,
12 miesięcy (wiosną następnego roku) – wszystkie rośliny za wyjątkiem buraków,
24 miesiace – burak cukrowy i burak pastewny.

W przypadku konieczności zaorania plantacji (np. w wyniku uszkodzenia przez przymrozki,
choroby lub szkodniki) potraktowanej środkiem Jatagan 75 WG oraz środkiem Apyros 75
WG po wykonaniu na tym polu orki na głębokość 20 cm można uprawiać – pszenicę jarą
i ziemniak.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0ºC - 30ºC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

.

W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować
się z lekarzem . Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku
gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki.
Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr parti

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody