Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Jura EC
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-108/2017 z dnia 07.06.2017 r.

Posiadacz zewolenia:
Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo
Belgii, tel.: +32-11 785717, e-mail: globachem@globachem.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa,
tel.: 22 326 06 01, fax: 22 326 06 99.

JURA EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
prosulfokarb (związek z grupy karbaminianów) – 667 g/l (66,07%)
diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 14 g/l (1,39%)

Zezwolenie MRiRW nr R -108/2017 z dnia 07.06.2017 r.


Niebezpieczeństwo

H304
Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315
Działa drażniąco na skórę.
H317
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H336
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


EUH 401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.


P280
Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P312
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/

lekarzem.
P301+P310
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z

OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P331
NIE wywoływać wymiotów
P302+P352
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/mydłem.
P304+P340
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu

warunki do swobodnego oddychania.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadal płukać.
P337+P313
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć

porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333+P313
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
Etykieta środka ochrony roślin Jura EC

2

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Jura EC jest herbicydem selektywnym, stosowanym nalistnie występującym w formie koncentratu do
rozcieńczania wodą.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna prosulfokarb zaliczana jest do grupy N, a substancja
czynna diflufenikan do grupy F1.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Jura EC jest herbicydem zawierającym dwie substancje czynne. Substancja czynna prosulfokarb
zaliczana jest do herbicydów blokujących syntezę kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Działa
aktywnie na chwasty w okresie ich kiełkowania co powoduje brak ich wschodów lub też wytwarzanie
zdeformowanych kiełków czy młodych siewek, które szybko zamierają.
Substancja czynna diflufenikan należy do grupy fenoksynikotynoanilidów, które działają jak inhibitor
biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści
i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Po zastosowaniu
diflufenikan pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby. Pobierany jest głównie przez pędy
kiełkujących siewek, z ograniczoną translokacją. Diflufenikan najlepiej działa na młode, aktywnie
rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

Zastosowanie przedwschodowe

Chwasty wrażliwe
gwiazdnica pospolita, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna,
miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy
rzepaku, wiechlina roczna, wyczyniec polny
Zastosowanie powschodowe
Chwasty wrażliwe
gwiazdnica pospolita, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna,
miotła zbożowa, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek
pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, wiechlina roczna,
wyczyniec polny

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime
Termin stosowania: środek stosować po siewie rośliny uprawnej, ale przed jej wschodami (BBCH 01-
09) lub też po wschodach zbóż, gdy z pochewki liściowej wydobywa się pierwszy liść do fazy 3 – go
liścia (BBCH 10-13)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:4 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Etykieta środka Jura EC, załącznik do zezwolenia MRiRW


3
1. Nasiona zbóż muszą być przykryte warstwą gleby o grubości 3 cm.
2. W przypadku stosowania środka przed wschodami zbóż mogą sporadycznie wystąpić spowolnienie
wschodów roślin uprawnych. Jest to efekt przejściowy, nie mający negatywnego wpływu na plon.
3. W celu zwiększenia stopnia pokrycia cieczą użytkową opryskiwanej powierzchni, a co za tym
idzie – zwiększenia skuteczności zabiegu oraz w celu ograniczenia znoszenia i odparowywania
cieczy w trakcie zabiegu, należy stosować się do poniższych uwag:
a) Środka nie stosować:
– przy prędkości wiatru przekraczającej 4 m/s (zalecana do 2 m/s),
– przy pełnym słońcu i niskiej wilgotności powietrza,
– na glebach nadmiernie uwilgotnionych lub przesuszonych,
b) Zabiegi opryskiwania wykonywać w optymalnych warunkach, najlepiej:
– z użyciem jedynie skalibrowanych opryskiwaczy oraz belek opryskiwacza ustawionych
na wysokość nie większą niż 50 cm nad opryskiwaną powierzchnią gleby,
– z wyłączonym wentylatorem w przypadku wykorzystywania opryskiwaczy z
pomocniczym strumieniem powietrza,
– przy prędkości opryskiwacza nie przekraczającej 8 km/h,
– z użyciem rozpylaczy do oprysku średniokroplistego przy obniżonym ciśnieniu, celem
uzyskania większej ilości frakcji kropel grubych,
– wieczorem lub wcześnie rano, gdy temperatura powietrza nie przekracza 150C i stopień
nasłonecznienia jest niski,
– przy wysokiej wilgotności powietrza.
4. Środka nie stosować:
– na rośliny mokre, zaatakowane przez choroby i szkodniki, znajdujące się pod wpływem stresu,
uszkodzone przez mróz,
– przy dużych wahaniach temperatury dobowej ze względu na możliwość wystąpienia
przejściowych żółknięć roślin uprawnych.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności
wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem Jura EC w wyniku uszkodzenia
roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby po zaoraniu plantacji jesienią można wysiać niezwłocznie
pszenicę ozimą lub jęczmień ozimy.
W ciągu 12 miesięcy po zastosowaniu środka nie uprawiać bobiku i bobu. W przypadku innych roślin
bobowatych zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub jego pełnomocnikiem.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:
Etykieta środka Jura EC, załącznik do zezwolenia MRiRW


4

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH


Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin i nieprzemakalne obuwie (kalosze) podczas
przygotowywania cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin i nieprzemakalne obuwie (kalosze) podczas wykonywania zabiegu.
W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o
szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
Etykieta środka Jura EC, załącznik do zezwolenia MRiRW


5
− w temperaturze 0 ºC- 30 ºC

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/ lekarzem. Nie
wywoływać wymiotów.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę
lekarza.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -
Etykieta środka Jura EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody