Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Juwel TT 483 SEZałącznik do decyzji MRiRW nr R-478/2014d z dnia 29.12.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-53/2012 z dnia 13.03.2012 r.
Posiadacz zezwolenia: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika
Federalna Niemiec, tel:. +49 621 60, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa
tel.: 22 570 99 99, fax.: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.pl
JUWEL TT 483 SE
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
epoksykonazol (związek z grupy triazoli) - 83 g/l (8,1%)
krezoksym metylowy
(związek z grupy strobiluryn) - 83 g/l (8,1%)
fenpropimorf
(związek z grupy morfolin) - 317 g/l (30,8%).
Zezwolenie MRiRW Nr R-53/2012 z dnia 13.03.2012 r.
Zmienione decyzją MRiRW nr R-478/2014d z dnia 29.12.2014 r.
Niebezpieczeństwo
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360Df – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie
na płodność.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Etykieta środka ochrony roślin Juwel TT 483 SE, załącznik do decyzji MRiRW 1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-478/2014d z dnia 29.12.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-53/2012 z dnia 13.03.2012 r.
P333 + P313 – W przypadku wystapienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P361 – Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy, koncentrat stałych cząstek i małych kapsułek zawieszonych w fazie wodnej
o działaniu systemicznym i quasi-systemicznym do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych zbóż ozimych i jarych.
Działanie quasi-systemiczne krezoksymu metylowego polega na rozprzestrzenianiu się substancji
biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach. Epoksykonazol i fenpropimorf
wykazują działanie systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
ZBOŻA OZIME
Pszenica ozima
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza
brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew,
fuzarioza kłosów.
Pszenżyto ozime
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, brunatna plamistość liści, septorioza
plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.
Jęczmień ozimy
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza
jęczmienia, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż.
Żyto ozime
fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
ZBOŻA JARE
Pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza paskowana
liści pszenicy, septorioza plew.
Jęczmień jary
rdza jęczmienia, plamistość siatkowa, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,5 l/ha

Etykieta środka ochrony roślin Juwel TT 483 SE, załącznik do decyzji MRiRW 2
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-478/2014d z dnia 29.12.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-53/2012 z dnia 13.03.2012 r.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Terminy stosowania:
1. W celu zwalczania fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i łamliwości źdźbła zbóż środek
stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
2. W celu zwalczania chorób liści i kłosa środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia
pierwszych objawów chorób:
- pszenica, pszenżyto, żyto - od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia,
- jęczmień - od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.
3. W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew na pszenicy i pszenżycie zalecany
termin opryskiwania można przedłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna. Termin wykonania
zabiegu musi uwzględniać karencję środka.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą
użytkową.
Po przerwie w wykonywaniu zabiegu i przed ponownym przystąpieniem do zabiegu ciecz
dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy
roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu
Etykieta środka ochrony roślin Juwel TT 483 SE, załącznik do decyzji MRiRW 3
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-478/2014d z dnia 29.12.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-53/2012 z dnia 13.03.2012 r.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Przy zastosowaniu środka w zbożach ozimych:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych z jednoczesnym użyciem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 75%.
Przy zastosowaniu środka w zbożach jarych:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
10 m od zbiorników i cieków wodnych z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących
znoszenie cieczy użytkowej o 75%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Pszenica – 35 dni
Jęczmień – 35 dni
Pszenżyto – 35 dni
Żyto – 35 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Ziarno zbóż – 35 dni
Pozostałe części roślin – 21 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Etykieta środka ochrony roślin Juwel TT 483 SE, załącznik do decyzji MRiRW 4
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-478/2014d z dnia 29.12.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-53/2012 z dnia 13.03.2012 r.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Juwel TT 483 SE, załącznik do decyzji MRiRW 5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody