Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kak-Piral 300 SL

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-38/2016d z dnia 21.01.2016 r.
zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R-8/2014 h.r. z dnia 12.02.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
ProEuro Sp. z o. o., ul. Stary Rynek 25/4, 65-067 Zielona Góra, e-mail: proeuro@onet.pl
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
ZHL CoPacking Het Appeltje 6, 4751 XJ oud Gastelm, Królestwo Niderlandów,
tel:+31 165 346 410.
K A K - P I R A L 3 0 0 S L
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chlopyralid (substancja z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) - 300 g/l
Pozwolenie MRiRW nr R-8/2014 h.r. z dnia 12.02.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-38/2016d z dnia 21.01.2016 r.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Kak-Piral 300 SL
jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, w rzepaku ozimym, buraku cukrowym i cebuli.
Środek Kak-Piral 300 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn tj. hormonów
roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Unieczynnienie hormonów wzrostu powoduje
w efekcie wstrzymanie syntezy aminokwasów, ponadto środek zakłóca proces oddychania
na poziomie komórkowym.
Najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2-3 liści do fazy rozety.
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny, psianka czarna,
rdest plamisty, rumian polny, rumianek pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała.
Chwasty średnio odporne: szarłat szorstki.
Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, mak polny,
przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne oraz chwasty
jednoliścienne.
STOSOWANIE ŚRODKA
RZEPAK OZIMY
Termin stosowania środka:
a) jesienią - w fazie 4-6 liści rzepaku.
b) wiosną - w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia
tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
etykieta środka Kak-Piral 300 SL, załącznik do decyzji MRiRW
1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
BURAK CUKROWY
Termin stosowania środka: w fazie 2-4 liści buraka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
CEBULA Z SIEWU
Termin stosowania środka: w fazie wyraźnie widocznych 3 liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,4 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem na tym samym polu
można uprawiać rzepak jary, zboża lub inne rośliny, w których zaleca się stosowanie środka
Kak-Piral 300 SL.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Na cebuli środek Kak-Piral 300 SL powoduje przemijające objawy fitotoksyczności
tj. lekkie chlorozy lub skręcanie liści i ich wyłożenie. Objawy te mijają po około
2 tygodniach i nie mają wpływu na plon cebuli.
2. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów nie stosować dawek ani
wyższych ani niższych od zalecanych, środek stosować przemiennie z herbicydami
o różnym mechanizmie działania
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne (szczególnie zioła
i niektóre warzywa),
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
4. Środka nie stosować na roślinach mokrych oraz uszkodzonych przez choroby
i szkodniki, w mieszaninach z nawozami.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka w mieszaninach z innymi środkami przestrzegać ściśle
zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
etykieta środka Kak-Piral 300 SL, załącznik do decyzji MRiRW
2
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0 oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
etykieta środka Kak-Piral 300 SL, załącznik do decyzji MRiRW
3
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
etykieta środka Kak-Piral 300 SL, załącznik do decyzji MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody