Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kalif 360 CS

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 600/2015 z dnia 20. 07.2015r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 73/2014 z dnia 14.05.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:

1. ADAMA Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny,tel.: +48
71 794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, e-mail: biuro_amp@adama.com
2. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: +48 63 240 01 18, fax: +48 63
240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
3. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul.
Jagodowa 4, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02, e-mail:
sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
4. Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82, fax: +48
22 725 54 01, www.whlogistics.pl,
KALIF 360 CS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chlomazon (związek z grupy izoksazolidionów) – 360 g/l (30,30%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 73/2014 z dnia 14.05.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-600/2015d z dnia 20.07.2015 r.
H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Kalif 360 CS jest środkiem chwastobójczym w formie zawiesiny kapsułek w cieczy do
rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania chwastów
dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Kalif 360 CS jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie ich
kiełkowania.
Chwasty wrażliwe: tasznik pospolity, przytulia czepna, jasnota różowa, komosa biała,
gwiazdnica pospolita.
Chwasty odporne: fiołek polny.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 - 0,25 l/ha

1
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku (najpóźniej do 3 dni). Nasiona rzepaku
wysiewać na jednakową głębokość (około 2 cm), dokładnie przykryć glebą.
Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do
przezimowania.
W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średnio wrażliwych środek można stosować
(w tym samym terminie), łącznie ze środkiem Metazanex 500 SC w następujących dawkach:
Kalif 360 CS 0,2 - 0,25 l/ha + Metazanex 500 SC 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego:
- na jesieni, tj. zaraz po zastosowaniu środka zawierającego jako substancję czynną
chlomazon, po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać tylko zboża ozime i
rzepak ozimy;
- na wiosnę po wykonaniu orki na tym samym polu można uprawiać: bobik, bób, cukinię,
dynię, groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, rzepak
jary, pszenicę jarą, ziemniaki, buraki cukrowe lub tytoń.
W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego
wpływu na plon.
Uwaga
Podczas stosowania środka Kalif 360 CS łącznie z innymi herbicydami przestrzegać należy
również zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1.
Środka (również łącznie z innym herbicydem) nie stosować:
− aparaturą agrolotniczą,
− opryskiwaczami wysokociśnieniowymi,
− w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na
możliwość ich uszkodzenia,
− na gleby zbyt wilgotne lub przesuszone,
− gdy istnieje jakakolwiek możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne
drzewa i krzewy.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. W rzepaku ozimym wyżej wymienionych mieszanin nie stosować na glebach lekkich
(piaszczystych).
4. Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych
obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.
5. Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować
przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku
występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.
6. W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia
uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
7. Stosując Kalif 360 CS łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i
przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla środka wchodzącego w
skład mieszaniny (zgodnie z etykietą tego środka).
2
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą
(z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie płynu, do cieczy użytkowej środka Kalif 360
CS dodać środek w formie płynu i uzupełnić zbiornik wodą dokładnie mieszając.
Uwaga: Środek bardzo lotny!
Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze antyznoszeniowe. Belka
polowa opryskiwacza winna być nisko zawieszona.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użytą do mycia aparatury należy
postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych
w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
SPOSÓB MYCIA
• Opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza
i ponownie opróżnić,
• napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych środków zawierających
podchloryn sodowy i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
• części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze
środka zawierającego podchloryn sodowy,
• ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/okulary lub ochronę twarzy, odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie
przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
3
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Na teren potraktowany środkiem nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- w temperaturze 00C-300C, w szczelnie zamkniętych pojemnikach i chłodnym, dobrze
wentylowanym miejscu
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je traktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr parti –
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody