Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kanemite 150 SC

1


Za
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do
d
o ze
z z
e wo
w l
o e
l n
e ia
i
a MR
M i
R R
i W
R
n
r
n
r R-211 /20
2 1
0 6
1
6 z

z dn
d i
n a
i
a 04.11.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Su
S m
u i
i Ag
A ro
o Po
P l
o a
l n
a d
n
d Sp
S .
p
. z
z o.
o o.
o ,
. ul
u .
l
. Bo
B n
o i
n f
i rat
a er
e s
r k
s a
a 17
1 ,
7
, 00
0 -20
2 3
0
3 W

ar
a s
r za
z w
a a
w ,
a tel
e .
l :
: +
48
4
8 22
2
2 63
6 7
3
7 32
3
2 37
3 ,
7
,
fax: +48 22 637 32 38; ww
w w
w .
w sum
u ia
i g
a ro.
o pl
p ; e-mail: biuro@sumiagro.pl


KANEMITE 150 SC


Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c


Za
Z w
a ar
a t
r oś
o c
ś i
c
i su
s b
u s
b t
s an
a c
n j
c i
j
i c
z
c yn
y n
n e
n j
e :
j
acekwinocyl (substancja z gr
g up
u y
p pochodnych naftochinonów) - 164 g/l (15
1 ,
5 77
7 %).


Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R nr
n R
-211/2016 z dnia 04.11.2016 r.


Niebezpieczeństwo

H317 – Mo
M ż
o e
ż
e po
p wo
w d
o o
d wa
w ć rea
e k
a cj
c ę
ę al
a e
l r
e g
r ic
i zn
z ą
n
ą sk
s ór
ó y
r .
y
H370 - Po
P w
o o
w d
o u
d j
u e
e us
u zk
z od
o z
d e
z n
e i
n e
i
e na
n r
a zą
z d
ą ó
d w
w (pł
p u
ł c
u a)
a p
o
p d
o c
d za
z s
a wd
w yc
y ha
h n
a i
n a
i .
a
H373 - Może powodować us
u zk
z od
o z
d e
z n
e i
n e
i
e na
n r
a zą
z d
ą ó
d w (układ krwionośny) po
p p
o r
p ze
z z
z dł
d u
ł g
u ot
o rwa
w ł
a e
ł
e lu
l b
u
b
narażenie powtarzane.
H410 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a ba
b r
a dz
d o
z
o tok
o syc
y zn
z ie
i
e na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n ,
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u ot
o rw
r a
w łe
ł
e skut
u k
t i.
i
.
EUH 401 - W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d ow
o i
w a
i
a lu
l d
u zi
z
i i
i środ
o o
d w
o i
w s
i ka,
a
, na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p w
o a
w ć
a
zgodnie z instrukcją użycia.

P260 - Nie wdychać pa
p r
a /r
/ oz
o p
z y
p lo
l n
o e
n j
e cie
i c
e zy
z .
y
P280 - St
S os
o ow
o a
w ć
a ręk
ę aw
a i
w c
i e
e oc
o hr
h on
o n
n e
n /
e od
o z
d i
z e
i ż
e
ż oc
o hr
h on
o n
n ą
n /
ą oc
o hr
h on
o ę
n
ę oc
o zu
z /
u oc
o hr
h o
r n
o ę
n
ę twa
w r
a zy
z .
y
P302 + P352 - W P
R
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U KO
K NT
N AK
A T
K U
U ZE
Z
E S
K
S Ó
K RĄ
R :
Ą um
u yć
y du
d ż
u ą
ż
ą ilio
l ś
o cią
i
ą wo
w d
o y/
y myd
y ł
d e
ł m
e .
P304 + P340 - W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U DO
D ST
S AN
A I
N A
A SI
S Ę
Ę DO
D DR
D Ó
R G
Ó ODD
D E
D C
E H
C O
H W
O
YC
Y H
C :
H wy
w p
y r
p ow
o a
w d
a zić
i
lu
l b
u
b wy
w n
y i
n e
i ś
e ć po
p s
o zk
z od
o o
d w
o a
w n
a e
n g
e o
o na
n
a świ
w e
i że
ż
e po
p wi
w e
i t
e rze
z
e i
i za
z p
a e
p wn
w i
n ć
i mu
u wa
w r
a unk
n i
i do
d
o swo
w b
o o
b d
o n
d e
n g
e o
o
oddychania.
P314 - W p
r
p zy
z p
y a
p d
a k
d u
u zł
z e
ł g
e o
o sam
a op
o o
p c
o zu
z c
u ia
i
a za
z s
a ię
i g
ę ną
n ć
ą po
p r
o ad
a y
d /
y zg
z ło
ł s
o ić
i się
i
ę po
p d
o
d op
o i
p e
i k
e ę
ę le
l k
e ar
a za
z .
a
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
KANEMITE 150 SC jest ak
a ar
a yc
y yd
y e
d m
e , kon
o c
n en
e t
n rat
a em
e
m w
w po
p s
o tac
a i
i stęż
ę o
ż n
o e
n j
e za
z w
a i
w e
i s
e in
i y
n
y do
d
roz
o c
z ie
i ń
e c
ń za
z n
a ia
i
a wo
w d
o ą
d .
ą Na
N szk
z od
o n
d i
n k
i a
a dz
d i
z a
i ł
a a
ł
a kon
o t
n ak
a tow
o o
w ,
o na
n
a roś
o liln
i i
n e
i dz
d i
z a
i ł
a a powierzchniowo.
Wyk
y az
a u
z j
u e
e dł
d u
ł g
u ie
i
e dz
d i
z a
i ł
a a
ł n
a i
n e,
e do
d
o kilik
l u
u tyg
y od
o n
d i
n
i po
p
o za
z b
a i
b e
i g
e u.
u
. Zw
Z a
w l
a c
l za
z
a ws
w zys
y tkie
i
e stad
a i
d a
i
a rozwojowe
przędziorków. Do stosowan
a ia
i
a w
w up
u r
p aw
a i
w e
i
e jab
a ł
b o
ł n
o i,
i gr
g us
u zy
z , trus
u k
s aw
a k
w i,
i
, chm
h ie
i l
e u
l
u or
o az
a
z wa
w r
a zy
z w
w
Etykie
i ta
a ś
ro
r dk
d a
a oc
o hr
h o
r ny
n
y ro
r ś
o li
l n
i
n Kan
a e
n m
e it
i e
e 15
1 0 SC
S ,
C za
z ł
a ąc
ą z
c n
z i
n k
i do
d ze
z zw
z o
w le
l ni
n a
i
a MRiR
i W

2

uprawianych pod osłonami (pomidora, ogórka, cukinii i oberżyny), roślin ozdobnych
uprawianych w gruncie i pod osłonami oraz szkółek leśnych drzew liściastych i iglastych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.


STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń
przędziorek owocowiec

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy różowego pąka do końca dojrzewania
owoców z zachowaniem okresu karencji (BBCH 57-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 1000-1200 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste.STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik


Grusza
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować po pojawieniu się szkodnika, od fazy białego pąka do końca dojrzewania
owoców z zachowaniem okresu karencji (BBCH 57-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 1000-1200 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste lub drobnokropliste.

Truskawka
przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika po zakończeniu zbiorów owoców w danym sezonie
wegetacyjnym (BBCH 91).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.
Opryskiwanie: drobnokropliste.

Chmiel
przędziorek chmielowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 3,0 l/ha.
Termin stosowania:
Etykieta środka ochrony roślin Kanemite 150 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

3

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Środek
można stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy, gdy pędy osiągają 50% wysokości
podpory do końca fazy rozwoju szyszek (BBCH 35-79) z zachowaniem okresu karencji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 1000 -1650 l/ha.
Opryskiwanie: drobnokropliste.

Pomidor, ogórek, cukinia, oberżyna (uprawiane pod osłonami)
przędziorek chmielowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od początku fazy widocznego pierwszego kwiatostanu
dok końca fazy rozwoju owoców z zachowaniem okresu karencji (BBCH 50-80).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Opryskiwanie: drobnokropliste.

Rośliny ozdobne w gruncie i pod osłonami
przędziorki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika od początku kwitnienia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 - 1200 l/ha.
Ilość wody dostosować do powierzchni roślin na plantacji niezbędnej do pokrycia.
Opryskiwanie: drobnokropliste.

Szkółki leśne drzew liściastych i iglastych
przędziorki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika zazwyczaj od maja do września.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300 - 700 l/ha.
Opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek zawiera substancje czynną acekwinocyl – inhibitor mitochondrialnego transportu
elektronów kompleksu III - grupa IRAC 20B. Acekwinocyl nie wykazuje krzyżowej odporności
z substancjami czynnymi zaliczanymi do inhibitorów mitochondrialnego transportu
elektronów kompleksu I i II. W razie konieczności wykonania powtórnego zabiegu należy
zastosować akarycyd zawierający substancję czynną o odmiennym mechanizmie działania.
W przypadku wystąpienia silnego porażenia szkodnikiem lub gęstej pokrywy liściowej zaleca
się stosowanie środka razem z dodatkiem zwilżacza.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechaniczne
wymieszać.
Etykieta środka ochrony roślin Kanemite 150 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

4


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero
po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając
prędkość roboczą opryskiwacza.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w
trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia drzew owocowych zaleca się stosować środek poza okresami
aktywności
pszczół.

W przypadku sadów
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 30 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku uprawy chmielu
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 35 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku szkółek drzew leśnych
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Etykieta środka ochrony roślin Kanemite 150 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

5

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 25 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku uprawy truskawki lub pomidora, ogórka, cukinii, oberżyny, roślin ozdobnych
w gruncie lub pod nietrwałymi osłonami:
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Uwaga: w przypadku upraw pomidora, ogórka, cukinii, oberżyny lub roślin ozdobnych
w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża, nie ma konieczności
wyznaczania stref ochronnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
(1 dzień)

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

Jabłoń, grusza – 30 dni.
Chmiel – 21 dni.
Pomidor, ogórek, cukinia, oberżyna – 3 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w suchych i chłodnych miejscach,
− w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Kanemite 150 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody