Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kantor Forte 195 SE


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-249/2017d z dnia 12.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 25/2015 z dnia 11.02.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o ul Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa,
tel.: 22 548 73 00 fax. 22 548 73 09, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.pl


K A N T O R F O R T E 195 SE


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.


Zawartość substancji czynnych:
Florasulam
(związek z grupy triazolopirymidyn) – 5 g/l (0,47%)
Aminopyralid (związek z grupy pirydyn) – 10 g/l (0,94 %)
2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 180 g/l (17,0 %)

Zezwolenie MRiRW nr R - 25/2015 z dnia 11.02.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 546/2016d z dnia 25.11.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 249/2017d z dnia 12.06.2017 r.


UWAGA
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.
P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302+P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P391– Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
KANTOR FORTE 195 SE jest środkiem chwastobójczym w formie emulsjo
- zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do wiosennego zwalczania rocznych i
wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym,
jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, owsie i mieszance jęczmienia jarego z owsem.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Kantor Forte 195 SE jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym, pobieranym
poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczanym w całej roślinie. Środek
blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę
auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym
następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto, środek
zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym.
Etykieta środka ochrony roślin Kantor Forte 195 SE 1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-249/2017d z dnia 12.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 25/2015 z dnia 11.02.2015 r.

W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Kantor Forte 195 SE jest szybsze,
natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5oC) zniszczenie chwastów następuje po
około 3 tygodniach. Chwasty wrażliwe przestają rosnąć kilka godzin po zabiegu, następnie
pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy (widoczne najczęściej po 7-10 dniach),
prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna
temperatura
dobowa
w
ciągu
6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty
znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm,
chwasty rumianowate do wysokości 25 cm oraz fiołek polny przed kwitnieniem.
Chwasty wrażliwe na środek stosowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych:
Bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa przed kwitnieniem, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna,
niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdest powojowy rumian polny,
samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe na środek stosowany w dawce 1,0 l/ha w zbożach ozimych:
fiołek polny w fazie kwitnienia, jasnota purpurowa w fazie kwitnienia, przetacznik perski.
Chwasty wrażliwe na środek stosowany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych: fiołek polny
przed fazą kwitnienia, gwiazdnica pospolita komosa biała, mak polny, maruna bezwonna,
przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, szczawik żółty, tasznik
pospolity tobołki polne .
Chwasty średnio wrażliwe na środek stosowany w dawce 0,8 l/ha w zbożach jarych:
fiołek polny od początku fazy kwitnienia, powój polny, przetacznik perski.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od fazy krzewienia do fazy drugiego kolanka.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Pszenica ozima
a. W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i zapobiegania wyleganiu
można stosować łącznie z regulatorami wzrostu:

Kantor Forte 195 SE 1,0 l/ha+ Antywylegacz Płynny 675 SL 2,0 l/ha.

Kantor Forte 195 SE 1,0 l/ha + Moddus 250 EC 0,4 l/ha.
b. W celu jednoczesnego zwalczenia chwastów dwuliściennych i nawożenia dolistnego:

Kantor Forte 195 SE 1,0 l/ha + siarczan magnezu (jednowodny) 2,5% stężenia cieczy
użytkowej.

Termin stosowania: środek stosować wiosną od fazy początku krzewienia do fazy drugiego
kolanka
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Jęczmień jary, pszenica jara, owies, mieszanka jęczmienia jarego z owsem
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,8l/ha.
Środek stosować od fazy 4 liści właściwych do fazy drugiego kolanka.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Kantor Forte 195 SE 2
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-249/2017d z dnia 12.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 25/2015 z dnia 11.02.2015 r.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Kantor Forte 195
SE (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) można uprawiać
zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niż po 4 tygodniach od zastosowania produktu i
zaorania plantacji na głębokość nie mniejszą niż 15 cm.
Po zastosowaniu wiosną w zalecanych dawkach środka Kantor Forte 195 SE, roślinami
następczymi mogą być:
jesienią tego samego roku kalendarzowego wyłącznie zboża, rzepak ozimy, gorczyca
uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy;

wiosną następnego roku kalendarzowego (po upływie 11-13 miesięcy) – zboża jare,
kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak, burak cukrowy, cebula z
siewu,
marchew,
sałata
z
rozsady,
kapusta,
kalafior,
brokuł
i inne uprawy kapustne/krzyżowe, trawy;

jesienią następnego roku kalendarzowego (po upływie 16-17 miesięcy) zboża, rzepak
ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy;

wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 23-25 miesięcy) –wszystkie
rośliny.
Herbicyd Kantor Forte 195 SE zawarty w resztkach pożniwnych zbóż (słoma, plewy, ścierń)
ulega
rozkładowi
mikrobiologicznemu
dopiero
po
ich
wymieszaniu
z glebą.
Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych
środkiem
Kantor
Forte
195
SE
jest
jej
pozostawienie
na
polu
i przyoranie.
Słoma z roślin opryskanych środkiem Kantor Forte 195 SE nie może być użyta do
ściółkowania międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek,
tytoniu, upraw grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora,
papryki, ogórka i innych roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.
Słoma ze zbóż opryskanych herbicydem Kantor Forte 195 SE może być użyta jako pasza lub
podściółka dla zwierząt.
Słoma z roślin potraktowanych herbicydem Kantor Forte 195 SE może być użyta lub
sprzedana poza gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne (tj.
spalanie).
Obornik
ze
słomy
pochodzącej
z
plantacji,
na
której
stosowano
środek
Kantor Forte 195 SE, może być zastosowany i wymieszany z glebą tuż przed siewem
rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw bez wsiewki roślin motylkowatych.
Obornik
ze
słomy
pochodzącej
z
plantacji,
na
której
stosowano
środek
Kantor Forte 195 SE musi być zastosowany i wymieszany z glebą minimum
6 miesięcy przed uprawą buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, słonecznika,
pomidorów, papryki, ogórków i innych roślin dyniowatych, sałaty, marchwi, pietruszki i innych
warzyw oraz tytoniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Odmiana żyta Dańkowskie Złote w niesprzyjających warunkach glebowo-klimatycznych
może reagować istotną obniżką plonu ziarna mimo braku objawów fitotoksyczności na
roślinach.
2. Niektóre odmiany owsa mogą wykazywać przejściowe zahamowanie wzrostu, które nie
wpływa na plon.
Etykieta środka ochrony roślin Kantor Forte 195 SE 3
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-249/2017d z dnia 12.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 25/2015 z dnia 11.02.2015 r.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące
rośliny uprawne szczególnie, rzepak ozimy, rzepak jary, gorczycę, warzywa kapustne,
ziemniak, pomidor, rośliny strączkowe, rośliny motylkowe, burak cukrowy.
4. Opryskiwać podczas bezwietrznej pogody lub stosować rozpylacze antyznoszeniowe.
5. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.
6. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów na środek należy
przestrzegać zaleceń zawartych w etykiecie środka i nie stosować dawek ani wyższych
ani niższych od zalecanych.
7. W przypadku stosowania łącznego herbicydu Kantor Forte 195 SE
z innymi środkami ochrony roślin lub nawozami należy przestrzegać zaleceń i
przeciwwskazań zawartych w etykietach wszystkich stosowanych środków i
nawozów.

8. Środka nie stosować:

na rośliny mokre, chore i uszkodzone,

w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5oC lub
mniej,

w temperaturze powietrza poniżej 5oC i powyżej 25oC,

w czasie nadmiernej suszy,

po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Przy
sporządzaniu
mieszanin
środków
stosować
wszelkie
zalecenia
i przeciwwskazania oraz środki ostrożności obowiązujące dla środka wchodzącego
w skład mieszaniny.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem
w
innych
roślinach
niż
zalecane,
zgodnie
z podanym poniżej sposobem:

opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza
i ponownie opróżnić,

napełnić zbiornik wodą dodając jeden z zalecanych do mycia opryskiwaczy środków
myjących i płukać przez co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,
Etykieta środka ochrony roślin Kantor Forte 195 SE 4
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-249/2017d z dnia 12.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 25/2015 z dnia 11.02.2015 r.


części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka
do mycia opryskiwaczy,

ponownie wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą,

z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do
środka myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony,
które
mogą
być
narażone
na
znoszenie
cieczy
roboczej
i które zwróciły się o taką informację

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy
roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
dla ludzi - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin
dla zwierząt – 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, owies – 60 dni.
pszenica jara, jęczmień jary – 45 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.

Okres

od
ostatniego
zastosowania
środka
na
rośliny
do
dnia,
w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

4 tygodnie od zastosowania można uprawiać wyłącznie zboża, kukurydzę;
jesień tego samego roku kalendarzowego można uprawiać wyłącznie zboża, rzepak
ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy;
wiosna następnego roku kalendarzowego (po upływie 11-13 miesięcy) można
uprawiać zboża jare, kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak,
Etykieta środka ochrony roślin Kantor Forte 195 SE 5
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-249/2017d z dnia 12.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 25/2015 z dnia 11.02.2015 r.

burak cukrowy, cebula z siewu, marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł
i inne uprawy kapustne/krzyżowe, trawy;
jesień następnego roku kalendarzowego (po upływie 16-17 miesięcy) można uprawiać
zboża,
rzepak
ozimy,
gorczyca
uprawiana
jako
poplon,
kapusta
z rozsady, trawy;
wiosna kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 23-25 miesięcy) – można
uprawiać wszystkie rośliny.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
− w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności – 2 lata
Data produkcji – ........
Zawartość netto – ........
Nr partii – ........
Etykieta środka ochrony roślin Kantor Forte 195 SE 6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody