Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kapelan 80 WGZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 122/2016d z dnia 29.02.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-198/2014 z dnia 25.09.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Pestila II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Studzianki 24 A, 97-320 Wolbórz,
tel./fax: +48 44 616 43 75, e-mail: info@pestila.pl
KAPELAN 80 WG
Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800g/kg (80%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 198/2014 z dnia 25.09.2014 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 659/2015d z dnia 03.08.2015 r. ,
decyzją MRiRW nr R - 734/2015d z dnia 02.09.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 122/2016d z dnia 29.02.2016r.Niebezpieczeństwo
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
OPIS DZIAŁANIA
Kapelan 80 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni,
1
Etykieta środka ochrony roślin Kapelan 80 WG, załącznik do decyzji MRiRW
gruszy, wiśni, czereśni, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, borówki wysokiej,
agrestu, truskawki oraz roślin ozdobnych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń
Parch jabłoni
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od fazy zielonego pąka do fazy zaawansowanego dojrzewania, barwy
owoców bardziej intensywnej (BBCH 56-85).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni.
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik
Grusza
Parch gruszy, brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od fazy nabrzmiewania pąków kwiatowych do fazy dojrzewania owoców
(BBCH 51-81).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni.
Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Wiśnia, czereśnia
Gorzka zgnilizna wiśni, drobna plamistość liści drzew pestkowych
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od końca fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 69-87).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni.
Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Malina, porzeczka czarna, porzeczka czerwona
Szara pleśń, antraknoza
Termin stosowania:
Etykieta środka ochrony roślin Kapelan 80 WG, załącznik do decyzji MRiRW
2
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Borówka wysoka
Szara pleśń, antraknoza
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Agrest
Szara pleśń, antraknoza
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy dojrzewania owoców (BBCH 60-87).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 - 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Truskawka
Szara pleśń, antraknoza
Termin stosowania:
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, przed kwitnieniem (BBCH 53-59).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Rośliny ozdobne
Szara pleśń, septorioza, sucha zgnilizna bulw i łodyg mieczyka, opadzina liści azalii,
powłocznik azaliowy, czarna zgnilizna korzeni cyklamena, zaraza lilaka, antraknoza wyżlinu,
rak pędów róż, zamieranie pędów róż, penicylioza, zgnilizna twardzikowa.
a) opryskiwanie
Termin stosowania:
Etykieta środka ochrony roślin Kapelan 80 WG, załącznik do decyzji MRiRW
3
Opryskiwać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia pierwszych
objawów choroby, w całym okresie wegetacji (BBCH 10-79).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2-1,9 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 10.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 500 – 1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
b) moczenie cebul
Fuzarioza
Termin stosowania:
Przed sadzeniem moczyć cebule przez 30 minut w cieczy użytkowej.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3-0,6% (300-
600g/100 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W przypadku uprawy jabłoni i truskawki:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawy gruszy, wiśni, czereśni:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m wraz z użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej
o 50% od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawy maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, borówki wysokiej,
agrestu oraz roślin ozdobnych:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W okresie kwitnienia uprawy chronionej zaleca się stosować środek poza okresami
aktywności pszczół.
Etykieta środka ochrony roślin Kapelan 80 WG, załącznik do decyzji MRiRW
4
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Dla ludzi:
− wyposażonych w odzież ochronną i rękawice ochronne - po wyschnięciu preparatu,
− bez dodatkowych środków ochrony osobistej - 14 dni.
Dla zwierząt – nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Malina, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, agrest – 7 dni.
Jabłoń, wiśnia, czereśnia, truskawka, borówka wysoka – 14 dni.
Grusza – 21 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta środka ochrony roślin Kapelan 80 WG, załącznik do decyzji MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody