Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kaptan Zawiesinowy 50 WPZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 266/2015d z dnia 15.04.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 96/2014 z dnia 26.06.2014 r.
zmienione decyzją MRIRW nr R-77/2015d z dnia 09.02.2015 r
Posiadacz zezwolenia:
Synthos Agro Sp. z o.o, ul Chemików 1, 32-600 Oświęcim, tel.:+48(33) 847 47 77, fax:
+48(33) 847 47 78, e-mail: rejestracja@synthosgroup.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony ro-
ślin:
1. „Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp.j, 62-002 Suchy Las,
ul. Jagodowa 4, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02,
www.sumin.com.pl, e-mail: sumin@sumin.com.pl;
2. Agrecol Spółka z o.o. 98-400 Wieruszów, Mesznary 2, tel./fax: +48 62 783 20 00, www.a-
gracol.pl, email: agrecol@agrecol.pl;
3. Target S.A. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa; tel./fax: +48 58 774 10 90,
e-mail: info@target.com.pl;
4. „Agropak” Spółka Jawna Brzeziński i Wspólnicy, 43-603 Jaworzno, ul. Darwina 1d,
tel.: +48 32 615 69 18 ,tel./fax: +48 32 615 63 30
KAPTAN ZAWIESINOWY 50 WP
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
kaptan (związek z grupy ftalimidów) - 50% (500 g/kg)
Zezwolenie MRIRW nr R - 96/2014 z dnia 26.06.2014 r.
zmienione decyzją MRIRW nr R-77/2015d z dnia 09.02.2015 r,
oraz decyzją MRiRW nr R - 266/2015d z dnia 15.04.2015 r.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ; Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności; Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu
kontaktowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni i gruszy przed parchem
jabłoni i parchem gruszy, wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni, fasoli szparagowej przed
chorobami grzybowymi i bakteriozą obwódkową.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i opryskiwaczy
polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek stosować zapobiegawczo w czasie całego sezonu wegetacyjnego.
Jabłoń
Parch jabłoni
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub
w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy zielonego pąka kwiatowego
do fazy gdy owoc osiąga połowę swojej wielkości (BBCH 55-74).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 3,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Grusza
Parch gruszy
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo zgodnie z sygnalizacją lub
w momencie wystąpienia pierwszych objawów choroby od fazy zielonego pąka kwiatowego
do fazy gdy owoc osiąga połowę swojej wielkości (BBCH 56-72).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 3,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 600l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Fasola szparagowa
Antraknoza fasoli, bakterioza obwódkowa fasoli, szara pleśń
Termin stosowania: środek stosować w okresie formowania strąków (BBCH 69-71).
Maksymalna / zalecana dawka do jednorazowego zastosowania – 1,2 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Stosowanie środka ochrony roślin
w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.
Wiśnia
Gorzka zgnilizna wiśni
Termin stosowania: środek stosować po kwitnieniu drzew owocowych od fazy rozrastania się
zalążni do początku dojrzewania, wybarwiania owoców (BBCH 72 - 81).
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg /ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ W PRZYPADKU UŻYCIA SRODKA OCHRONY
ROŚLIN W WORECZKACH Z FOLII WODNOROZPUSZCZALNEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Wyjąć z opakowania zbiorczego woreczki ze środkiem ochrony roślin i kolejno wrzucać do
naczynia napełnionego wodą (np. wiaderka), ciągle mieszając pozostawić do całkowitego
rozpuszczenia się foli . Zawiesinę środka wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej
ilości .Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione wiaderko (lub inne naczynie)
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Opryskiwać
z włączonym mieszadłem.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, je-
żeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką in-
formację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbior-
ników i cieków wodnych o szerokości:

20 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy
użytkowej podczas zabiegu o 50%,

30 m, w tym 10 m strefy ochronnej pokrytej zwartą roślinnością.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
− 1 m w uprawie fasoli szparagowej,
− 3 m w uprawie jabłoni, gruszy i wiśni.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar< na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Zwierzęta -Nie dotyczy.
Ludzie-1 dzień.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji)
:
jabłka, gruszki - 7 dni,
fasola szparagowa ,wiśnie– 14 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpie-
czające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
− w temperaturze 00C - 300C.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji -.....................
Zawartość netto -.......................
Nr parti -.........................

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody