Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Karate 2,5 WGZałącznik do decyzji MRiRW nr R- 363/2015d z dnia 13.05.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 159/2013 z dnia 29.11.2013 r.
Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul Szamocka 8, 01-748 Warszawa.
tel.: 22 326-06-01, fax: 22 326-06-99.
KARATE 2,5 WG
Środek przeznaczony do stosowania prze użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna
(związek z grupy pyretroidów) – 2,5% (25 g/kg)
Zezwolenie MRiRW nr R- 159/2013 z dnia 29.11.2013 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R-363/2015d z dnia 13.05.2015 r.
Uwaga
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P261 - Unikać wdychania pyłu/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Karate 2,5 WG jest środkiem owadobójczym, zawierającym syntetyczny pyretroid, w formie
granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym,
Etykieta środka ochrony roślin Karate 2,5 WG, załącznik do decyzji MRiRW
przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych,
sadowniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego i opryskiwacza
sadowniczego.
STOSOWANIE ŚRODKA
ZIEMNIAK
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Termin zabiegu: Opryskiwać w okresie pojawienia się na plantacji larw od stadium L2 – L3.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny okres pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
KUKURYDZA
omacnica prosowianka
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie wiechowania kukurydzy po wystąpieniu
szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu występowania
szkodnika.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,40 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20 – 0,40 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny okres pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
JABŁOŃ
mszyca jabłoniowa
Termin zabiegu: Zabieg wykonać bezpośrednio po stwierdzeniu licznych koloni mszyc.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,30 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha
CEBULA
wciornastek tytoniowiec
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha
śmietka cebulanka
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie nalotu muchówek, to jest na początku kwitnienia
lilaka.
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 2
Etykieta środka ochrony roślin Karate 2,5 WG, załącznik do decyzji MRiRW
Minimalny okres pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
KAPUSTA GŁOWIASTA
gąsienice bielinka kapustnika, bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia
krzyżowiaczka.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha
mszyca kapuściana
Termin zabiegu: Zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha
śmietka kapuściana
Termin zabiegu: Zabieg wykonać w początkowym okresie kwitnienia kasztanowca.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha
wciornastek tytoniowiec
Termin zabiegu: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny okres pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
PRZECIWSKAZANIA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
─ znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
─ nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Uwagi:
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej
zabieg wykonać pod koniec dnia.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować po
zakończeniu oblotu.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować środka, kiedy na
plantacji chronionej występują kwitnące chwasty.
4. W przypadku opryskiwania roślin (kapusta, cebula) lub szkodników (np.: mszyca
kapuściana) pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy użytkowej środek
zwilżający.
5. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie
części roślin były pokryte cieczą użytkową.
6. W przypadku braku skuteczności zabiegu, wynikającego z odporności populacji
szkodnika, należy wykonać powtórny zabieg z wyłączeniem środków owadobójczych
zawierających substancje czynne z grupy pyretroidów.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Etykieta środka ochrony roślin Karate 2,5 WG, załącznik do decyzji MRiRW
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie
wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy
należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od
zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
− 40 metrów w ochronie sadu jabłoniowego dla maksymalnej dawki substancji czynnej 1 x
11,25 g/ha.
− 10 metrów w przypadku zastosowania w ochronie ziemniaka i kukurydzy,
− 5 metrów w przypadku zastosowania w ochronie cebuli i kapusty,
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebedących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
− 30 metrów (późne zastosowanie) lub 40 metrów (wczesne zastosowanie) w przypadku
zastosowania w ochronie sadu jabłoniowego,
− 10 metrów w przypadku zastosowania w ochronie ziemniaka i kukurydzy,
− 5 metrów w przypadku zastosowaniu w ochronie cebuli i kapusty.
Etykieta środka ochrony roślin Karate 2,5 WG, załącznik do decyzji MRiRW
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
ziemniaki: 14 dni
kukurydza, jabłka, kapusta: 7 dni
cebula: 21 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta środka ochrony roślin Karate 2,5 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody