Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Karate Zeon 100 CSZałącznik do decyzji MRiRW nr R-600 /2016d z dnia 29.12.2016 r.
Zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 16/2014 wu z dnia 15.12.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Agro GmbH, Am Technologiepark 1-5; 63477 Maintal, Republika Federalna
Niemiec, tel.: 0-049 61181 9081 0, fax: 0-049 6181 9081 100


KARATE ZEON 100 CS


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnej:
lambda-cyhalotryna
(związek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (9,4%)
Grupa IRAC 3A

Inne substancje niebezpieczne:
1,2-benzoizotiazol-3(2H)-onZezwolenie MRiRW nr R - 16/2014 wu z dnia 15.12.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 800 /2015d z dnia 28.09.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-600/2016d z dnia 29 .12.2016 r.Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
Etykieta środka ochrony roślin Karate Zeon 100 CS, załącznik do decyzji MRIRW
1
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących
w ziemniaku, jęczmieniu ozimym i jarym, pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie ozimym i jarym,
życie i rzepaku ozimym, na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
Mszyce oraz larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/ha

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni
Zalecana ilość wody: 300 - 400 l/ha

Termin stosowania:
Środek stosować gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub
zgodnie z sygnalizacją. Środek stosować od fazy rozwiniętego trzeciego liścia na pędzie
głównym (>4 cm; BBCH 13).

Ziemniak (do produkcji materiału rozmnożeniowego)
Mszyce – wektory chorób wirusowych

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/ha

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni
Zalecana ilość wody: 300 - 400 l/ha

Termin stosowania:
Środek stosować gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub
zgodnie z sygnalizacją. Środek stosować od fazy rozwiniętego trzeciego liścia na pędzie
głównym (>4 cm; BBCH 13).

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie ziemniaka, w sezonie wegetacyjnym: 2

Uwaga:
W przypadku powtarzania zabiegów tym samym preparatem lub innymi preparatami
zawierającymi substancję czynną z tej samej grupy chemicznej lub preparatami
powodującymi rozwój odporności krzyżowej, efektywność produktu może ulec obniżeniu.
Aby zapobiec powstawaniu odporności należy w miarę możliwości stosować preparat
zamiennie z innymi, zawierającymi substancję czynną o niskim ryzyku powstania odporności
krzyżowej. W razie wątpliwości zwrócić się o poradę do przedstawiciela firmy Syngenta.

Nie zawsze następuje dostateczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa Y.

Etykieta środka ochrony roślin Karate Zeon 100 CS, załącznik do decyzji MRIRW
2
Maksymalna liczba zabiegów jest ograniczona specyfiką substancji czynnej. Tym samym nie
we wszystkich przypadkach zwalczanie szkodników będzie jednakowo skuteczne. Z tej
przyczyny można ewentualnie zastosować produkt łącznie lub na przemian z insektycydami
zawierającymi inną substancją czynną.

Jęczmień jary, pszenżyto jare, pszenica jara
Mszyce – wektory chorób wirusowych
Termin stosowania:
Stosować wiosną od stadium 2 liści (BBCH 12) gdy liczebność szkodnika osiąga poziom
ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/ha

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstep między zabiegami: co najmniej 10-14 dni

Jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica ozima
Mszyce – wektory chorób wirusowych
Termin stosowania:
Stosować jesienią od stadium 2 liści (BBCH 12) gdy liczebność szkodnika osiąga poziom
ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/ha

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstep między zabiegami: co najmniej 10-14 dni


Rzepak ozimy
Owady gryzące (chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, chowacz podobnik, pchełka
rzepakowa)
Termin stosowania:
Stosować od fazy BBCH 13 gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej
szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstep między zabiegami: co najmniej 10 dni

Podczas stosowania substancji czynnych należących do chemicznej klasy pyretroidów, do
których należy też lambda-cyhalotryna, należy liczyć się z możliwością pojawienia się
szkodników odpornych. Może to prowadzić do spadku skuteczności zabiegu. Jeżeli, mimo
stosowania lambda-cyhalotryny zgodnie z zaleceniami, dojdzie do spadku skuteczności,
należy natychmiast wymienić preparat owadobójczy na preparat z innej grupy chemicznej.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczność preparatu w odosobnionych
nieprzewidzianych sytuacjach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20 oC. W temperaturze wyższej zabieg
wykonać pod koniec dnia.
Etykieta środka ochrony roślin Karate Zeon 100 CS, załącznik do decyzji MRIRW
3
2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie
części roślin były pokryte cieczą użytkową.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz mocne obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczny dla pszczół.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających, w przypadku stosowania środka na
kwitnące uprawy lub jeśli w uprawie znajdują się kwitnące chwasty :

stosować po wieczornym oblocie pszczół,

nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź).

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

Etykieta środka ochrony roślin Karate Zeon 100 CS, załącznik do decyzji MRIRW
4
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka, do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
ziemniak - 14 dni.
jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jare, pszenica ozima i jara, żyto – 28 dni
rzepak – 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka, na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- w temperaturze od 0oC do 30oC,
- w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Etykieta środka ochrony roślin Karate Zeon 100 CS, załącznik do decyzji MRIRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody