Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Katamaran 360 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 144 /2015d z dnia 24.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 20/2012 z dnia 24.01.2012 r
.
Posiadacz zezwolenia:
Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa, tel. 22 2432885,
e-mail:info-pl@belchim.com
K A T A M A R A N 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów)– 360 g/l
Zezwolenie MRiRW nr R- 20/2012 z dnia 24.01.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 144/2015d z dnia 24.02.2015 r.
Niebezpieczeństwo
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
OPIS DZIAŁANIA
Katamaran 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w uprawie
jabłoni i porzeczki czarnej, na torach kolejowych i innych terenach nie użytkowanych rolniczo, oraz
do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych. Środek Katamaran 360 SL
przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych. Katamaran 360
SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin
(liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera
do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy
działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite
zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura

i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe np.:

- w dawce 2 l/ha* np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa
biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa.
- w dawce 3-5 l/ha np.: bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna
bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno
kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny,
stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna.
- w dawce 5-6,25 l/ha np.: bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny,
mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny.
Chwasty średniowrażliwe:
- w dawce 5-6,25 l/ha: wierzbownica gruczołowata
Chwasty odporne np.: skrzyp polny.
*Dotyczy chwastów w fazie siewki
STOSOWANIE ŚRODKA
Pola uprawne.
Uwaga
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, natomiast jeżeli na polu jest przewaga
innych gatunków chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków
chwastów.
A. WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU
WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.
W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni
rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty jednoroczne powinny znajdować się
w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości,
a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Katamaran 360 SL 3 l/ha + adiuwant
AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Katamaran 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS
500 SL 1-2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Uwaga:
Etykieta środka ochrony roślin Katamaran 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
2
Aby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub
ograniczyć ją do włókowania.
B. WIOSNĄ PO SIEWIE, A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU
ZWALCZANIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW W UPRAWIE.

Ziemniak
Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków
i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty, ale nie później niż 3 dni przed wschodami
ziemniaków.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwaga:
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
Burak cukrowy
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka
cukrowego.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych;
2. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm;
3. Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych.
Cebula, marchew, pietruszka, por (z siewu).
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny
uprawnej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwagi:
Etykieta środka ochrony roślin Katamaran 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
3
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona marchwi, pietruszki, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
C. PRZED ZBIOREM ROŚLIN UPRAWNYCH W CELU ZWALCZENIA PERZU WŁAŚCIWEGO
I INNYCH CHWASTÓW ORAZ UŁATWIENIA ZBIORU.

Pszenica ozima, żyto, pszenżyto, pszenica jara, jęczmień jary
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, tj. na
10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty
powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
lub

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Katamaran 360 SL 3 l/ha + adiuwant
AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Katamaran 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS
500 SL 1-2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Uwagi:
1. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
późnym popołudniem,
2. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.
Przeciwwskazania
1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał
siewny.
2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy
lub podściółki dla zwierząt.
Rzepak ozimy
Środek stosować, gdy wilgotność nasion /mierzona wilgotnościomierzem/ wynosi poniżej 30%.
W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Katamaran 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
4
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Katamaran 360 SL 3 l/ha + adiuwant
AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Katamaran 360 SL 3 l/ha + adiuwant AS
500 SL 1-2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów wegetacyjnym:1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwagi:
1. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie
7 dni od zabiegu.
2. Nie stosować na plantacjach nasiennych.
D. PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH
W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po
zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów
uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10- 25 cm i wytworzyć co
najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co
najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Katamaran 360 SL 3 l/ha + adiuwant
AS 500 SL 1-2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Katamaran 360 SL 3l/ha + adiuwant AS
500 SL 1-2 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwaga:
Używając rozpylacze umożliwiające opryskiwanie drobnokropliste można zastosować obniżone
dawki środka i wody.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha.
E. ROŚLINY SADOWNICZE
Etykieta środka ochrony roślin Katamaran 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
5
Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej
od występujących gatunków.
1. Czarna porzeczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-6 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
2. Jabłoń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-6 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople
cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na
możliwość uszkodzenia roślin.
F. LIKWIDACJA UGORÓW I ODŁOGÓW.
Termin zabiegów:
wiosną - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania,
jesienią - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych
i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1
Uwaga:
W jesiennym terminie zabiegu stosować wyższe dawki środka Katamaran 360 SL (3-5 l/ha).
G.
TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO (PLACE MAGAZYNOWE, TERENY
PRZEMYSŁOWE, POBOCZA DRÓG, DROGI, ŚCIEŻKI DLA PIESZYCH, CHODNIKI, BRUK,
JAK RÓWNIEŻ INNE STAŁE KONSTRUKCJE O TWARDYCH LUB PÓŁPRZEPUSZCZALNYCH
POWIERZCHNIACH, NA KTÓRYCH MA MIEJSCE NIEPOŻĄDANY SILNY WZROST
CHWASTÓW I KONIECZNE JEST ICH CAŁKOWITE WYELIMINOWANIE, TOROWISKA
TRAMWAJOWE).
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.
Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego. Dawki
i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków. Stosować dowolną aparaturę
naziemną. W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową
o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Etykieta środka ochrony roślin Katamaran 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
6
H.TORY KOLEJOWE
Środek stosować do odchwaszczania torów z podkładami drewnianymi i betonowymi oraz
urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Środek stosować ściśle według procedury Dyrekcji Generalnej PKP-Naczelnego Zarządu
Utrzymania Kolei zgodnie z przyjętym zakresem rejestracji.
Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylacze zapewniające opryskiwanie
drobnokropliste natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylacze zapewniające
opryskiwanie średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Katamaran 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi
uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy
działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

Środka nie stosować:
− przed wschodami chwastów,
− na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
− na rośliny mokre,
− przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
− w mieszankach z innymi niż wymienione herbicydami, środkami zwiększającymi
przyczepność lub przeciwpieniącymi,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione
opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą
użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku stosowania środka
Katamaran 360 SL z adiuwantami przygotować ciecz użytkową środka w połowie wymaganej ilości
wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.. W przypadku przerw
w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
Etykieta środka ochrony roślin Katamaran 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
7
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe (nie wcześniej niż 6 godzin po wykonaniu zabiegu) lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degra-
dację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjacego.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy
roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Etykieta środka ochrony roślin Katamaran 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
8
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Katamaran 360 SL, załącznik do decyzji MRiRW
9

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody