Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kelvin 040 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R- 208/2015d
z dnia 20.03.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 129/2013 z dnia 31.10.2013 r.
Posiadacz zezwolenia: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.:
(22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel. (22)570 99 99,
fax. (22) 570 97 92, e-mail:poczta@basf.com
KELVIN 040 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 40 g/l (4,20%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 129/2013 z dnia 31.10.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-291/2014d z dnia 13.08.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 208/2015d z dnia 20 .03.2015 r.
UWAGA
H317- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy
P280- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P302+P352 - W przypadku dostania się na skórę umyć dużą ilością wody z mydłem
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgną
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
OPIS DZIAŁANIA
Kelvin 040 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego
zwalczania perzu właściwego i jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty
prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek przeznaczony
do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Etykieta środka ochrony roślin Kelvin 040 SC, załącznik do decyzji MRiRW 1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 208/2015d
z dnia 20.03.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 129/2013 z dnia 31.10.2013 r.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Kelvin 040 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie
poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost
chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje
stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają po 10-25 dniach od zabiegu. Środek
działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda
przyspiesza działanie środka.
Chwasty wrażliwe:
jednoliścienne jednoroczne: chwastnica jednostronna, włośnice
jednoliścienne wieloletnie: perz właściwy
dwuliścienne jednoroczne: fiołek polny, rumian polny, tasznik pospolity, wyki.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała.
STOSOWANIE ŚRODKA
Na glebach piaszczystych/lekkich (zawartość frakcji gliniastej < 8%) środek może być
stosowany raz na dwa lata.
KUKURYDZA
Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1 - 1,5 l/ha.
Zwalczanie chwastnicy jednostronnej i innych chwastów prosowatych.
Zabieg wykonać gdy chwasty są w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zwalczanie perzu właściwego.
Etykieta środka ochrony roślin Kelvin 040 SC, załącznik do decyzji MRiRW 2
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 208/2015d
z dnia 20.03.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 129/2013 z dnia 31.10.2013 r.
Zabieg wykonać gdy większość chwastów osiągnęła wysokość 15-20 cm (perz ma wtedy 5-7
liści).
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1 - 1,5 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku bardzo silnego zachwaszczenia
perzem.
Zwalczanie chwastów dwuliściennych.
Zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą
wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin.
Szczególnie silnie mogą reagować odmiany: Contessa, Fart, Frida, Koka, Melina, Mieszko,
Mona, Trophee.
Środek zawiera substancję czynną z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Z uwagi na
możliwość wystąpienia odporności niektórych gatunków chwastów na te substancje, należy
unikać corocznego stosowania na tym samym polu herbicydów zawierających substancje
z tej grupy chemicznej.
W celu uniknięcia tworzenia odporności chwastów na działanie środków ochrony roślin
z grupy sulfonylomocznikowych należy stosować je przemiennie ze środkami o odmiennym
mechanizmie działania.
Etykieta środka ochrony roślin Kelvin 040 SC, załącznik do decyzji MRiRW 3
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 208/2015d
z dnia 20.03.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 129/2013 z dnia 31.10.2013 r.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać
kukurydzę (po 1 miesiącu od zastosowania środka). W normalnych terminach
agrotechnicznych jako rośliny następcze można uprawiać:
zboża ozime – po 4 miesiącach,
zboża jare – po 8 miesiącach,
inne rośliny – po 10 miesiącach.
Po zbiorze kukurydzy wiosną następnego sezonu wegetacyjnego i następnej jesieni można
uprawiać wszystkie rośliny (około 300 dni od zastosowania środka).
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
− w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
− w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,
− na odmianę kukurydzy Koka
− bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został
zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu
intensywnego wzrostu kukurydzy,
− w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC. Nie stosować środka
w czasie silnego nasłonecznienia. Nie stosować środka gdy amplituda temperatur
między dniem i nocą wynosi powyżej 17oC,
− na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, nadmierną wilgotność,
brak odpowiedniej ilości składników pokarmowych, szkodniki lub choroby lub inne
niekorzystne warunki. Stosowanie na bardzo lekkich glebach zwiększa ryzyko
niekorzystnego wpływu wyżej wymienionych czynników na rośliny mokre (rosa,
deszcze),
− po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających
substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Etykieta środka ochrony roślin Kelvin 040 SC, załącznik do decyzji MRiRW 4
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 208/2015d
z dnia 20.03.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 129/2013 z dnia 31.10.2013 r.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Po zamknięciu zbiornika (ewentualnym wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadło
hydrauliczne
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Ciecz użytkową sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka,
bardzo ważne jest wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych
roślinach niż kukurydza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz z wodą użyta do mycia aparatury należy
postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych
w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Etykieta środka ochrony roślin Kelvin 040 SC, załącznik do decyzji MRiRW 5
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 208/2015d
z dnia 20.03.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 129/2013 z dnia 31.10.2013 r.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy
roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgną porady lekarza.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Zebrać wyciek.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie
s trefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych
rolniczo,
s trefy ochronnej o szerokości 1m od terenów nieużytkowanych rolniczo
z
r ównoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie

cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
o
chronnej o s
zerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji)
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz)
Etykieta środka ochrony roślin Kelvin 040 SC, załącznik do decyzji MRiRW 6
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 208/2015d
z dnia 20.03.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 129/2013 z dnia 31.10.2013 r.
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
-
zboża ozime – po 4 miesiącach,
-
zboża jare – po 8 miesiącach,
-
inne rośliny – po 10 miesiącach.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN

I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 00C-300C, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej zakresu.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę
Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji -
Etykieta środka ochrony roślin Kelvin 040 SC, załącznik do decyzji MRiRW 7
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 208/2015d
z dnia 20.03.2015 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 129/2013 z dnia 31.10.2013 r.
Zawartość netto -
Nr parti -
Etykieta środka ochrony roślin Kelvin 040 SC, załącznik do decyzji MRiRW 8

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody