🔔 Letnia promocja - prenumerata za 1 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kemifam Super Koncentrat 320 EC


.
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 444/2014d z dnia 20.11.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 77/2011 z dnia 29.12.2011 r.
Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika
Francuska, tel. +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 158, 02 - 326 Warszawa, Rzeczpospolita Polska
K E M I F A M
S U P E R
K O N C E N T R A T
320 EC
Ś
r odek p
rzeznaczony d
o s
toso w
an i a p
rzez użytko w
n i ków p
r o
f es j on a
l n y
c h

Zawartość substancji czynnych:
fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) - 160 g w 1 litrze środka (16,01 %);
desmedifam
(związek z grupy fenylokarbaminianów) - 160 g w 1litrze środka (16,01 %).
Zezwolenie MRiRW nr R - 77/2011 z dnia 29.12.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 384/2014d z dnia 16.10.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 444/2014d z dnia 20.11.2014 r.
Uwaga
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z
instrukcją użycia.
OPIS DZIAŁANIA
KEMIFAM SUPER KONCENTRAT 320 EC jest środkiem chwastobójczym w postaci koncentratu
do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego
zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych, w tym szarłatu szorstkiego w buraku
cukrowym.
Środek Kemifam Super Koncentrat 320 EC przeznaczony do stosowania przy użyciu
opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się w
fazie do 2-4 liści.
Etykieta Kemifam Super Koncentrat 320 EC
.
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota
różowa, komosa biała, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki
polne.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdest ptasi, rdest powojowaty( tylko wschody do fazy
liścieni), rumian polny (tylko w bardzo wczesnych fazach
rozwojowych tj. siewka - widoczne liścienie)
Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, rdest kolankowy, przytulia czepna, chwastnica
jednostronna, perz właściwy, włośnice oraz gatunki wieloletnie.
STOSOWANIE ŚRODKA
1. BURAK CUKROWY

W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zaleca się
następujące warianty stosowania środka Kemifam Super Koncentrat 320 EC w systemie
powschodowego zwalczania chwastów.
W okresie od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nie rozwiniętych liści do fazy 8 liści właściwych
buraka cukrowego; chwasty w fazie liścieni.
pierwszy zabieg: Kemifam Super Koncentrat 320 EC – 1,0 l/ha.
drugi zabieg: Kemifam Super Koncentrat 320 EC – 1,0 l/ha
trzeci zabieg: Kemifam Super Koncentrat 320 EC - 1,0 l/ha
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 8 dni.
W okresie od fazy 2 liści do fazy 8 liści właściwych buraka cukrowego; chwasty w fazie 2 liści
właściwych.
pierwszy zabieg: Kemifam Super Koncentrat 320 EC - 1,5 l/ha.
drugi zabieg: Kemifam Super Koncentrat 320 EC - 1,5 l/ha.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.

UWAGA!
W przypadku dużego zachwaszczenia plantacji buraka cukrowego szarłatem szorstkim zalecane
jest zastosowanie środka Kemifam Super Koncentrat 320 EC w dawce 1,0 l/ha
w systemie 3 – zabiegowym.
Etykieta Kemifam Super Koncentrat 320 EC
.
Łączne stosowanie środka Kemifam Super Koncentrat 320 EC ze środkiem Kemiron Koncentrat
500 SC poszerza zakres zwalczanych gatunków chwastów i zwiększa skuteczność zabiegu,
zwłaszcza w przypadku silniejszego zachwaszczenia przytulią czepną.
W okresie od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nie rozwiniętych liści do fazy 8 liści właściwych
buraka; przeciwko chwastom znajdującym się w fazie liścieni.
pierwszy zabieg
Kemifam Super Koncentrat 320 EC - 1,0 l/ha + Kemiron Koncentrat 500 SC - 0,2 l/ha.
drugi zabieg
Kemifam Super Koncentrat 320 EC - 1,0 l/ha + Kemiron Koncentrat 500 SC - 0,2 l/ha.
trzeci zabieg
Kemifam Super Koncentrat 320 EC - 1,0 l/ha + Kemiron Koncentrat 500 SC - 0,2 l/ha.
Maksymalna dawka środka Kemifam Super Koncentrat 320 EC dla jednorazowego
zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka środka Kemifam Super Koncentrat 320 EC dla jednorazowego
zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 8 dni.

Trzeci zabieg wykonać w razie potrzeby:
Łączne stosowanie środka Kemifam Super Koncentrat 320 EC ze środkiem Kemiron Koncentrat
500 SC i ze środkiem Goltix 700 SC zwiększa skuteczność zabiegu w przypadku chwastów
rumianowatych oraz poszerza zakres zwalczanych gatunków chwastów

o samosiewy rzepaku i przytuli czepnej.
W okresie od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze nie rozwiniętych liści do fazy 8 liści właściwych
buraka; przeciwko chwastom znajdującym się w fazie liścieni.
pierwszy zabieg Kemifam Super Koncentrat 320 EC - 1,0 l/ha + Goltix 700 SC - 1 l/ha + Kemiron
Koncentrat 500 SC - 0,2 l/ha.
drugi zabieg Kemifam Super Koncentrat 320 EC – 1,0 l/ha + Goltix 700 SC – 1,0 l/ha + Kemiron
Koncentrat 500 SC - 0,2 l/ha.
trzeci zabieg
Kemifam Super Koncentrat 320 EC - 1,0 l/ha + Goltix 700 SC - 1,0 l/ha + Kemiron Koncentrat 500
SC - 0,2 l/ha.
Maksymalna dawka środka Kemifam Super Koncentrat 320 EC dla jednorazowego
zastosowania: 1,0 l/ha.

Etykieta Kemifam Super Koncentrat 320 EC
.
Zalecana dawka środka Kemifam Super Koncentrat 320 EC dla jednorazowego
zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 – 8 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie. Na polu opryskiwanym środkiem (po wykonaniu średniej orki na
głębokość, co najmniej 15 cm) można uprawiać wszystkie rośliny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka z powodu uszkodzenia roślin przez
choroby lub szkodniki można uprawiać jedynie burak cukrowy lub pastewny.
Stosując środek Kemifam Super Koncentrat 320 EC w mieszaninie z innymi herbicydami
przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszanin.
Niekorzystny dla wegetacji buraków cukrowych przebieg pogody po opryskiwaniu może
spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści.
Środka nie stosować:
− na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
− na rośliny mokre,
− w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12o C i powyżej 20o C,
− w okresie spodziewanych przymrozków,
− w
ilości wody większej niż 300 l/ha,
− z dodatkiem środków zwiększających przyczepność,
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Etykieta Kemifam Super Koncentrat 320 EC
.
W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin,
opryskiwacz dokładnie wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego. Przed zabiegiem
wyczyścić dokładnie wszystkie filtry w opryskiwaczu.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody)
najpierw wlać odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie
mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika należy wprowadzić do samego dna tego
zbiornika. W przypadku stosowania środka Kemifam Super Koncentrat 320 EC łącznie z innymi
środkami: Kemiron Koncentrat 500 SC lub Goltix 700 SC najpierw sporządzić ciecz użytkową
środka Kemiron Koncentrat 500 SC lub mieszaniny środków Kemiron Koncentrat
500 SC i Goltix 700 SC w połowie wymaganej ilości wody, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości
dodać środek Kemifam Super Koncentrat 320 EC i całość bardzo dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Większa ilość wody może spowodować wykrystalizowanie środka, co prowadzi do zapychania
rozpylaczy i niedostatecznej skuteczności działania środka.
Najlepiej opryskiwać podczas wilgotnej i ciepłej pogody, suche rośliny, na co najmniej 6 godzin
przed spodziewanym deszczem - zawsze z włączonym mieszadłem.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć i przepłukać kilkakrotnie wodą.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy.
Etykieta Kemifam Super Koncentrat 320 EC
.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W przypadku dwukrotnego w sezonie wegetacyjnym stosowania środka w dawce 1,5 l/ha:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest:
− wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo
lub
− wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1m i zastosowanie rozpylaczy redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu
o 50%.
W przypadku trzykrotnego w sezonie wegetacyjnym stosowania środka w dawce 1l/ha (również
łącznie ze środkami Kemiron Koncentrat 500 SC lub Goltix 700 SC):
W celu ochrony roślin lądowych i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest:
− wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo
lub
− wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1m i zastosowanie rozpylaczy redukujących
znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do
czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Burak cukrowy – 90- dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
Etykieta Kemifam Super Koncentrat 320 EC
.
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta Kemifam Super Koncentrat 320 EC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody