Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kerb 400 SCZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R-33/2016 wu z dnia 12.12.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

Dow AgroSciencesB.V., Sneeuwbeslaan 20, bus 10, 2610 Wilrijk, Królestwo Belgii.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa,
tel.: +48 22 548 73 00, fax: +48 22 548 73 09, email: fwrpols@dow.com, www.dowagro.pl


K E R B 400 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
propyzamid (substancja z grupy benzamidów) – 400 g/l (35,4%)


Zezwolenie MRiRW nr R-33/2016 wu z dnia 12.12.2016 r.Uwaga

H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Herbicyd w formie koncentratu zawiesinowego do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany
doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych w sałacie, endywii, cykorii liściowej głowiastej (Radicchio), cykorii sałatowej –
uprawianych w gruncie oraz w rzepaku ozimym i jabłoni.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Kerb 400 SC pobierany jest głównie przez korzenie chwastów.

Spektrum zwalczanych chwastów:
Chwasty wrażliwe:
babka lancetowata, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa
biała, miotła zbożowa, palusznik krwawy, perz właściwy, pokrzywa żegawka, przetaczniki, psianka
1
Etykieta środka ochrony roślin Kerb 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

czarna, rdestowate, samosiewy zbóż, szczyr roczny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnice,
wyczyniec polny.
Dawka: 1,875 l/ha
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, samosiewy pszenicy jarej, życica
wielokwiatowa, wyczyniec polny

Dawka: 2,8-3,1 l/ha
Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest plamisty, szarłat szorstki

Dawka: 3,1 l/ha
Chwasty wrażliwe:
bodziszek porozcinany, gwiazdnica pospolita, perz właściwy, wiechlina roczna
Chwasty odporne: starzec zwyczajny, mniszek lekarski, przetacznik bluszczykowaty

STOSOWANIE ŚRODKA
Sałata uprawiana w gruncie
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,8 - 3,1 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami sałaty uprawianej z siewu lub po
posadzeniu sałaty uprawianej z rozsady.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (1 zabieg/12 miesięcy)

Endywia, cykoria liściowa głowiasta (Radicchio), cykoria sałatowa uprawiane w gruncie
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,8 - 3,1 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować przed wschodami roślin uprawianych z siewu lub po
posadzeniu roślin uprawianych z rozsady.
Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (1 zabieg/12 miesięcy)

Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,875 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować jesienią w fazie 4-5 liści rzepaku (BBCH 14-15).
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jabłoń
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,1 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować późną jesienią po zahamowaniu wegetacji roślin.
Opryskiwać pasowo w rzędach roślin.
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Kerb 400 SC jest herbicydem działającym doglebowo, pobieranym przez korzenie, w związku
z tym następujące okresy pomiędzy zabiegiem a siewem lub sadzeniem roślin następczych
powinny być przestrzegane:
rośliny odporne: karczoch, cykoria, sałata oraz endywia mogą być uprawiane niezależnie
od daty zabiegu w roślinie przedplonowej.
2
Etykieta środka ochrony roślin Kerb 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

rośliny częściowo odporne: strączkowe, kukurydza, sorgo, marchew, ziemniak, seler
oraz truskawka mogą być uprawiane po upływie 5 miesięcy od daty zabiegu w roślinie
przedplonowej.
rośliny częściowo wrażliwe: burak cukrowy, szpinak, dyniowate, kapustne, rzepak,
cebula, czosnek, papryka, pomidor oraz bakłażan mogą być uprawiane po upływie
8 miesięcy od daty zabiegu w roślinie przedplonowej.
rośliny wrażliwe: zboża jare i ozime oraz trawy mogą być uprawiane po upływie
12 miesięcy od daty zabiegu w roślinie przedplonowej.

Przed siewem lub sadzeniem roślin następczych, zwłaszcza zbóż i traw, należy wykonać orkę na
głębokość co najmniej 15 cm.

Przedstawione powyżej warianty dotyczą maksymalnych okresów pomiędzy zastosowaniem
środka a sadzeniem upraw następczych i mogą ulec skróceniu przy optymalnych warunkach
glebowo-klimatycznych (duża ilość opadów, wysokie temperatury) po zabiegu lub gdy
zastosowano niższe dawki herbicydu Kerb 400 SC.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania rzepaku ozimego, na którym stosowano Kerb
400 SC (w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby i szkodniki) można uprawiać
ziemniak, buraki, groch, fasolę, rzepak jary, kukurydzę i sałatę.
W przypadku zaorania rzepaku ozimego nie uprawiać wiosną zbóż i traw.
Zboża i trawy można uprawiać po upływie 9 miesięcy od daty zabiegu w rzepaku ozimym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
− na glebach przesuszonych,
− na glebach torfowych i innych zawierających duże ilości substancji organicznych,
− gdy temperatura gleby jest wyższa niż 15oC,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego
w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub
3
Etykieta środka ochrony roślin Kerb 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW


unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Salata, endywia, cykorie – 6 tygodni
Rzepak ozimy, jabłoń – nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.,
− w temperaturze nie przekraczającej 0–30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
4
Etykieta środka ochrony roślin Kerb 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
5
Etykieta środka ochrony roślin Kerb 400 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody