Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kerb 50 WPZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R-219/2014 z dnia 23.10.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa.
Tel.: 22 854 03 20, fax: 22 854 03 29,
Email: fwrpols@dow.com, www.dowagro.com.pl
K E R B 50 WP
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
propyzamid (związek z grupy benzonitryli) – 500 g/kg (50%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 219/2014 z dnia 23.10.2014 r.
Uwaga
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P260 - Nie wdychać pyłu/rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P284 – Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Zebrać rozsypany produkt.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie,
przeznaczony do zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku
ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Kerb 50 WP pobierany jest głównie przez korzenie chwastów.
Etykieta środka ochrony roślin Kerb 50 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW
Spektrum zwalczanych chwastów w rzepaku ozimym:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, samosiewy zbóż, wyczyniec polny.
Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna (na środek w dawce 1,5 kg/ha), tobołki polne.
Chwasty odporne: gorczyca polna (na środek w dawce 1,0 kg/ha), chwasty rumianowate, fiołek
polny, tasznik pospolity.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,5 kg/ha

Termin stosowania:
jesienią w fazie 5-6 liści rzepaku (BBCH 15-16).
Najlepsze efekty uzyskuje się stosując środek w okresie jesiennym na wilgotną glebę, przed
spodziewanym deszczem.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W optymalnych warunkach glebowo-klimatycznych (duża ilość opadów, wysokie temperatury)
środek rozkłada się w ciągu sezonu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania pola, na którym stosowano Kerb 50 WP
(w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby i szkodniki) można uprawiać
ziemniak, buraki, groch, fasolę, rzepak jary, kukurydzę i sałatę.
W przypadku zaorania rzepaku ozimego nie uprawiać wiosną zbóż i traw. Zboża i trawy można
uprawiać po upływie 6-9 miesięcy od daty zabiegu.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
−na glebach przesuszonych,
−na glebach torfowych i innych zawierających duże ilości substancji organicznych,
−gdy temperatura gleby jest wyższa niż 15oC,
−podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu zawiesiny środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Etykieta środka ochrony roślin Kerb 50 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać pyłu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne i ochronę dróg oddechowych (FFP2SL lub P2) podczas
przygotowywania cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne i odzież ochronną oraz mocne obuwie (np. kalosze) podczas
stosowania środka.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1
m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Dla ludzi - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Dla zwierząt – 60 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
60 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
Etykieta środka ochrony roślin Kerb 50 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 0–30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Kerb 50 WP, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody