Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kezuro SC

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 155/2017 z dnia 03.08.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo
Belgii, tel.: +32-11 785717, e-mail: globachem@com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa tel.: 22 570 99 99, fax: 22 570 97
92, e-mail: poczta@basf.com

KEZURO SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
metamitron (związek z grupy triazynonów) – 571 g/l (47,52 %)
chinomerak (związek z grupy pochodnych kwasów chinolinokarboksylowych) - 71 g/l (5,9 %)

Zezwolenie MRiRW nr R -155/2017 z dnia 03.08.2017r.


H411
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 Zawiera 1,2-Benzizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z
instrukcją użycia.
P391
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Kezuro SC jest herbicydem selektywnym, o działaniu układowym, stosowanym doglebowo lub nalistnie
występującym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metamitron zaliczana jest do grupy C1, a substancja
czynna chinomerak do grupy O.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
KEZURO SC jest herbicydem zawierającym dwie substancje biologicznie czynne o odmiennych
mechanizmach działania. Metamitron powoduje zaburzenia procesu fotosyntezy. Pobierany jest głównie
przez korzenie oraz w niewielkim stopniu przez liście chwastów. Chinomerak zaliczany jest do grupy
regulatorów wzrostu, w roślinie powoduje zaburzenia wzrostu i rozwoju, pobierany jest przez korzenie
oraz liście chwastów, kumulowany jest w stożkach wzrostu pędów i korzeni. Połączenie tych dwóch
substancji czynnych dzięki różnym ich mechanizmom działania zapewnia szerokie spektrum
chwastobójcze oraz pozwala na uzyskanie optymalizacji skuteczności zwalczania chwastów
występujących w uprawie buraka cukrowego i buraka pastewnego, przy równoczesnym zachowaniu
przez buraki bardzo wysokiej tolerancji na te substancje czynne.
Środek Kezuro SC działa najskuteczniej na chwasty znajdujące się w fazie kiełkowania do fazy 2 liścia
oraz w warunkach wysokiej wilgotności gleby.

Chwasty
Zastosowanie przedwschodowe
Zastosowanie powschodowe
wrażliwe
chaber bławatek
łoboda rozłożysta, przytulia czepna,
rdest
plamisty,
rdest
kolankowy,
samosiewy rzepaku
Etykieta środka ochrony roślin Kezuro SC

2
średniowrażliwe
rumianek pospolity

średnioodporne
komosa biała, przytulia czepna, komosa biała, rdestówka powojowata
tobołki polne
(syn. Rdest powojowaty), rumianek
pospolity, tasznik pospolity
odporne

Chaber
bławatek,
fiołek
polny,
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

Burak cukrowy
Zastosowanie przedwschodowe
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować po siewie buraka, ale przed jego wschodami (BBCH 01-09),
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga:
Zastosowanie przedwschodowe środka Kezuro SC musi stanowić element składowy programu
dotyczącego zwalczania chwastów w uprawie buraka cukrowego, przewidującego użycie także innych
herbicydów, w celu zapewnienia ochrony rośliny uprawnej przed chwastami aż do czasu jej zbioru.

Lub

Zastosowanie powschodowe
System dawek dzielonych
a) Pierwszy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazie liścieni (BBCH 10-11).
b) Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazie 2 liści właściwych buraka (BBCH 12).
c) Trzeci zabieg
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazie 4-8 liści właściwych buraka (BBCH 14-18).

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Uwaga:
Optymalne efekty zwalczania chwastów uzyskuje się przy zastosowaniu środka gdy chwasty znajdują
się w fazie liścienia, najpóźniej w fazie jednego liścia właściwego.

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
burak cukrowy - nie dotyczy

1. Wysoką skuteczność zwalczania chwastów zapewnia równomierne rozprowadzenie środka na
chwastach oraz odpowiednia wilgotność gleby.
Etykieta środka ochrony roślin Kezuro SC


3
2. W przypadku intensywnego nasłonecznienia i przy temperaturze dziennej powyżej 25°C środek
należy stosować w miarę możliwości we wczesnych godzinach rannych lub w późnych godzinach
wieczornych.
3. W przypadku niekorzystnych czynników hamujących wzrost roślin, jak mróz lub skrajne wahania
temperatur, tolerancja środka przez buraki może być tymczasowo ograniczona.
4. Na tym samym polu łączna dawka substancji czynnej chinomerak, nie może przekroczyć całkowitej
dawki 250 g na hektar / na rok, także w połączeniu z innymi środkami ochrony roślin zawierającymi tą
samą substancję czynną.
5. Środka nie stosować na:
– rośliny mokre, w warunkach ekstremalnie wysokiej temperatury lub suszy,
– w okresie spodziewanych przymrozków,
– plantacjach roślin chorych, osłabionych lub uszkodzonych,
– glebach podmokłych.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w czasie okresu wegetacyjnego, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. Po zbiorze buraków cukrowych w normalnym czasie, mogą być uprawiane wszelkie rośliny
wysiewane wiosną.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem, bez ograniczeń
można uprawiać tylko buraki. Po wykonaniu głębokiej orki można uprawiać ziemniaki i kukurydzę.
Natomiast po upływie minimum dwóch miesięcy od wykonania ostatniego zabiegu oraz wykonaniu
głębokiej orki można wysiewać życice i koniczynę.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny
uprawiane następczo:
Należy przestrzegać 120 dni karencji dla upraw następczych

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z
ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W
przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

Etykieta środka ochrony roślin Kezuro SC


4
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które
mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą podczas przygotowywania cieczy użytkowej oraz
wykonywania zabiegu jak również podczas pracy w miejscach, które miały kontakt ze środkiem.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść
ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
dla ludzi - 2 dni

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu
wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i
dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m
od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami
niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -
Etykieta środka ochrony roślin Kezuro SC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody