🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka King 306 SE1
Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R - 18/2013h.r. z dnia 17.05.2013 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
HaGe Polska Sp. z o.o., ul. dr. Alberta Schmidta 1, Żołędowo, 86-031 Osielsko k.
Bydgoszczy; tel. (0-52) 381 36 01, fax (0-52) 381 35 66, e-mail: sekretariat@hagepolska.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i
środowiska

K I N G 306 SE
Zawartość substancji czynnych:
florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 6,25 g/1 (0,58%)
2,4-D
( związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (42,32%)
Pozwolenie MRiRW nr R- 18/2013h.r. z dnia 17.05.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

3. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
2
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu stałych cząstek i małych kapsułek do
rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do wiosennego zwalczania
jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu
ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym,
mieszankach zbożowych i w kukurydzy.
King 306 SE jest herbicydem zawierającym dwie substancjeaktywne: florasulam oraz 2,4-D
(tzn. w formie estru etyloheksylowego). King 306 SE jest herbicydem o działaniu
układowym, pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej
roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie
całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów; 2,4-
D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca
proces rozwoju komórek.
W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka
King 306 SE jest szybszy, w warunkach niskich temperatur (około 5oC) całkowite zniszczenie
chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna
temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek
najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza
skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm. King 306 SE
skutecznie niszczy chwasty odporne na atrazynę np.: komosa biała, psianka czarna, szarłat
szorstki.
Chwasty wrażliwe : chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa,
komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna,
przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), psianka czarna, rdest
kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku,
stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: bratek polny, dymnica pospolita, ostrożeń polny, przetacznik
bluszczykowy, przytulia czepna (od fazy 9 okółków).
Chwasty średnio odporne: jasnota purpurowa.
Chwasty odporne: czyściec błotny, krwawnik pospolity, chwasty jednoliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA
1. ZBOŻA OZIME
PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

Termin zabiegu: wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka.
Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha.
2. ZBOŻA JARE
JĘCZMIEŃ JARY, PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE, MIESZANKI
ZBOŻOWE (Z WYŁĄCZENIEM OWSA)

Termin zabiegu: wiosną od fazy 2-3 liści do fazy drugiego kolanka.
Zalecana dawka: 0,4-0,6 l/ha.
3
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
3. KUKURYDZA
Termin zabiegu: w fazie 2-6 liści kukurydzy.
Zalecana dawka: 0,6 l/ha.
W celu jednoczesnego zwalczania chwastów prosowatych i innych jednoliściennych można
stosować:
King 306 SE 0,6 l/ha + Titus 25 WG 30 – 60 g/ha + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,1%.
W celu jednoczesnego zwalczenia perzu, chwastów prosowatych i innych chwastów
jednoliściennych można stosować:
King 306 SE 0,6 l/ha + Maister 310 WG 100-150 g/ha + adiuwant Actirob 842 EC 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
1.W przypadku silnego zachwaszczenia oraz chwastów znajdujących się w fazie powyżej
6 liści (okółków) stosować dawkę 0,6 l/ha.
2.W przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych stosować dawkę 0,6 l/ha.
3. Środek powoduje zahamowanie rozwoju roślin fiołka polnego i jasnot w danej fazie.
Zniszczenie ocenia się wówczas do 80 % skuteczności po zastosowaniu dawki 0,6 l/ha.
4. W niesprzyjających warunkach pogodowych (np. susza), po kilku dniach od zastosowania,
środek może spowodować na niektórych odmianach kukurydzy przemijające odbarwienia
liści, które nie mają negatywnego wpływu na jakość i wielkość plonu.
5. Przed użyciem herbicydu King 306 SE i jego mieszanin z herbicydem Titus 25 WG
i z herbicydem Maister 310 WG w kukurydzy należy skontaktować się z hodowcą odmiany
lub producentem środka King 306 SE aby upewnić się czy uprawiana odmiana kukurydzy nie
reaguje ujemnie na te herbicydy.
6. W przypadku stosowania mieszanin zbiornikowych należy stosować się do zaleceń
stosowania wszystkich środków mieszanych.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy
przedsiewnej na polu tym można uprawiać kukurydzę i zboża jare.
Przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin obowiązujących dla herbicydów
stosowanych w mieszaninach ze środkiem King 306 SE.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
- gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5oC,
- w temperaturze powietrza poniżej 5oC i powyżej 25oC,
- w czasie nadmiernej suszy,
4
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami,
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
 znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
 nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
UWAGA!
Na tereny potraktowane środkiem nie wpuszczać zwierząt gospodarskich, a zwłaszcza bydła
mlecznego, przez 21 dni od zabiegu.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
V OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA OPRYSKIWANIA
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń
dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
− Unikać zanieczyszczenia skóry.
− Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
5
− W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub
etykietę.
− Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
pryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
− Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
− Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
− Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
− Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04
Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99
Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83
Tarnów – (14) 631 51 77
Łódź – (42) 657 99 00
Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46
Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody