Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kix 250 EC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 1/2017wu z dnia 08.02.2017 r.Posiadacz zewolenia:
Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden,
Królestwo Belgii, tel.: +32-11 785717, e-mail: globachem@com

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa,
Tel. +48 22 243 28 85, e-mail: info-pl@belchim.com

KIX 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,58%)

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną:
solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne


Zezwolenie MRiRW nr R - 1/2017wu z dnia 08.02.2017 r.
Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.

Etykieta środka ochrony roślin Kix 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW


2

OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaków przed alternariozą
ziemniaka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.


STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
alternarioza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po pojawieniu się
pierwszych objawów choroby, od fazy pełnego kwitnienia do fazy początku zżółknięcia liści
(BBCH 65-91).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni
Zalecana ilość wody: 250-400 l/ha
Ilość cieczy użytkowej dostosować do wielkości naci i ich fazy rozwojowej.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 120 C.
2. Środek zawiera substancję czynną difenokonazol (fungicydy inhibitory biosynezy steroli -
inhibitory demetylacji, SBI – DMI, grupa FRAC 3). W ramach strategii antyodpornościowej
zaleca się:
– stosowanie środka tylko w zalecanej dawce,
– przemienne stosowanie środka ze środkami zawierającymi substancje czynne
z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Etykieta środka ochrony roślin Kix 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

3


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.


Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu
wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosować środek poza okresami aktywności
pszczół i innych owadów zapylających.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
ziemniak - 14 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze nieprzekraczającej 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Etykieta środka ochrony roślin Kix 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

4
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Etykieta środka ochrony roślin Kix 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody