Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kliner 600 EC

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 343/2017d z dnia 12.07.2017 r.,
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 113/2013 z dnia 29.07.2013 r.


Posiadacz zezwolenia:
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG, Stader Elbstrasse, DE-21683 Stade, Republika
Federalna Niemiec, tel: +49 41 4192 040, fax: +49 41 4192 0411; www.cheminova.de, e-
mail: info@cheminova.de


KLINER 600 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
petoksamid - związek z grupy chloroacetamidów - 600 g/l (56,59%).


Zezwolenie MRiRW nr 113/2013 z dnia 29.07.2013 r.,
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 343/2017d z dnia 12.07.2017 r.


Niebezpieczeństwo

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P210 - Przechowywać z dala od otwartego ognia/gorących powierzchni.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 - W
PRZYPADKU
POŁKNIĘCIA: W
przypadku
złego
samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy):
Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod
strumieniem wody/prysznicem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 - Zebrać wyciek.

Etykieta środka ochrony roślin Kliner 600 EC – załącznik do decyzji MRiRWOPIS DZIAŁANIA
Kliner 600 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej,
o
działaniu
systemicznym,
stosowany
doglebowo,
przeznaczony
do
przedwschodowego zwalczania chwastów jedno - i dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek Kliner 600 EC stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, gwiazdnica pospolita.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, tobołki polne.
Chwasty odporne: przytulia czepna, fiołek polny.


STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Środek stosować jesienią, przed wschodami rzepaku ozimego, oraz przed wschodami
chwastów lub zaraz po ich wykiełkowaniu.
W celu zwiększenia skuteczności działania środka i rozszerzenia spektrum zwalczanych
gatunków chwastów środek Kliner 600 EC można stosować w mieszaninie z herbicydem
Reactor 360 CS:
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
Kliner 600 EC 1,75 l/ha + Reactor 360 CS 0,25 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA!
Stosując środek Kliner 600 EC łącznie z innymi herbicydami należy przestrzegać
zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla środka
wchodzącego w skład mieszaniny (zgodnie z etykietą tego środka).

Następstwo roślin
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:

na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby lub szkodniki, mokre;

w temperaturze (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej 25oC,

w czasie południowych upałów i silnego nasłonecznienia, po długotrwałej suszy.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Etykieta środka ochrony roślin Kliner 600 EC – załącznik do decyzji MRiRWW przypadku stosowania środka Kliner 600 EC ze środkiem Reactor 360 CS, przygotować
ciecz użytkową środka Kliner 600 EC w połowie wymaganej ilości wody, dodać środek
Reactor 360 CS i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.

Etykieta środka ochrony roślin Kliner 600 EC – załącznik do decyzji MRiRWOkres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− wyłącznie w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 5 - 25°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Kliner 600 EC – załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody