🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Klon Max 550 ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 315/2016d z dnia 21.06.2016 r.
zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R - 71/2014 h.r. z dnia 05.09.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
ProEuro Sp z o. o., ul Stary Runek 25/4, 65 - 067, Zielona Góra, e-mail: proeuro@onet.pl
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne etykietowanie:
AgrSmart Ltd., Unit 1, Victoria Cort Colliers Way Clayton West Huddesfield, West
Yorkshire HD8 9TR, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
K L O N M A X 5 5 0 E C
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) - 500 g/l (45,66%)
cypermetryna (związek z grupy pyretroidów) - 50 g/l (4,56%)
Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną:
Solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory lekkie aromatyczne. Niskowrząca benzyna
– niespecyfikowana.
Pozwolenie MRiRW nr R - 71/2014 h.r. z dnia 05.09.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 39/2016d z dnia 21.01.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 315/2016d z dnia 21.06.2016 r.

Niebezpieczeństwo
H 226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H 302 + H332 – Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H 304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H 318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H 335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H 336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
KLON MAX 550 EC jest środkiem owa dobó jczym w formie koncentratu do
sporządzania emulsji wo dnej. Środek o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym
przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka,
pszenicy jarej i rzepaku ozimego. Na roślinie środek działa powierzchniowo i wgłębnie.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Etykieta Klon Max 550 SC
STOSOWANIE ŚRODKA
1. Ziemniak
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej
naci ziemniaczanej.
Zalecana ilość wody: 400 – 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
2. Pszenica jara
mszyce
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej
ziarna.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
3. Rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek (zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza również pierwsze naloty
słodyszka rzepakowego)
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania:
Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.
Środek niszczy również jaja i młode larwy obecne już w roślinie.
Nie stosować w czasie kwitnienia rzepaku.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza
czterozębnego).
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania:
Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na plantacji.
Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia rzepaku
ozimego.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w uprawie rzepaku ozimego w sezonie wegetacyjnym: 1.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. W celu uniknięcia wystąpienia zjawiska odporności środek stosować tylko 1 raz
w sezonie wegetacyjnym. W razie konieczności wykonania kolejnego zabiegu, stosować
środki o odmiennym mechanizmie działania z innej grupy chemicznej.
Etykieta Klon Max 550 SC
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze 15 - 25°C.
3. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy
użytkowej środek zwilżający w dawce zalecanej dla tego środka.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wydychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
Dokładnie umyć odkryte części ciała po użyciu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny
uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie
używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek ( w tym spadź).
W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym
zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu
o 95%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Etykieta Klon Max 550 SC
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Ziemniak – 21 dni
Pszenica jara – 60 dni
Rzepak ozimy – 21 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
− z dala od źródeł ciepła.
Palenie wzbronione.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
W przypadku pożaru: Użyć rozpylonej wody lub piany gaśniczej do gaszenia.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
lekarzem. Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji
-
Zawartość netto
-
Nr partii
-
Etykieta Klon Max 550 SC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody