Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Koban Pro 600 EC

1

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 21/2017 z dnia 15.02. 2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Królestwo
Danii, tel.: 00 45 969 096 90, fax: 00 45 969 096 091

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
CHEMINOVA Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa, tel.: 22 571 40 50,
fax: 22 571 40 51

Koban Pro 600 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:

petoksamid
(związek z grupy chloroacetamidów) - 600 g/l (57,4%)

Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancją czynną: cykloheksanon

Zezwolenie MRiRW nr R-21/2017 z dnia 15.02.2017 r.Niebezpieczeństwo

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
Palenie wzbronione.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.


Etykieta środka ochrony roślin Koban Pro 600 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

2

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Koban Pro 600 EC jest herbicydem, koncentratem w formie zawiesino-emulsji do rozcieńczania
wodą, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy i rzepaku ozimego.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna petoksamid została zaklasyfikowana do grupy
K3.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych. Podczas oprysku należy przebywać w zamkniętej kabinie.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Koban Pro 600 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez
siewki
kiełkujących
chwastów,
powoduje
zahamowanie
ich
wzrostu
i
rozwoju.
Chwasty jednoliścienne są niszczone najskuteczniej w czasie wschodów, natomiast chwasty
dwuliścienne są zwalczane od fazy kiełkowania do fazy 5 liści.

a) stosowanie środka przed siewem kukurydzy
Chwasty wrażliwe:
blekot pospolity, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, psianka czarna,
szarłat szorstki, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe:
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest powojowaty, rumian polny,
wilczomlecz obrotny.
Chwasty średnioodporne:
przytulia czepna, tasznik pospolity.
Chwasty odporne:
fiołek polny, mak polny.

b) stosowanie środka po siewie kukurydzy
Chwasty wrażliwe:
blekot pospolity, jasnota purpurowa, rumian polny, szarłat szorstki.
Chwasty średniowrażliwe:
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, rdest powojowaty.
Chwasty średnioodporne:
tobołki polne, wilczomlecz obrotny.
Chwasty odporne:
chwastnica jednostronna, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tasznik pospolity.

c) stosowanie środka w uprawie rzepaku ozimego
Chwasty wrażliwe:
Etykieta środka ochrony roślin Koban Pro 600 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

3

gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, miotła zbożowa,
maruna bezwonna, przetacznik perski, rumianek pospolity, rumian polny, żółtlica
drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe:
tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnioodporne:
bodziszek drobny, przytulia czepna.
Chwasty odporne:
mak polny, fiołek polny, perz właściwy, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia.

STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Termin stosowania: Środek stosować po siewie, ale przed wschodami kukurydzy ( BBCH 00-
09) lub po wschodach kukurydzy do fazy 4 liści kukurydzy (BBCH 10-14).

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak ozimy

Termin stosowania: Środek stosować jesienią, po siewie, ale przed wschodami rzepaku
ozimego (BBCH 00-09).
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 co 3 lata.

UWAGA:
W uprawie rzepaku ozimego środek Koban Pro 600 EC należy stosować nie częściej niż
co trzy lata na tym samym obszarze.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji kukurydzy potraktowanej środkiem
Koban Pro 600 EC (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki)
bezpośrednio można uprawiać kukurydzę, słonecznik i soję, a po upływie 4 tygodni od
zastosowania środka zboża jare.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji rzepaku ozimego potraktowanej
środkiem Koban Pro 600 EC na jesieni po wykonaniu orki przedsiewnej można uprawiać zboża
ozime. Natomiast w przypadku likwidacji plantacji rzepaku ozimego na wiosnę po zastosowaniu
odpowiedniej uprawki glebowej można uprawiać zboża jare, burak cukrowy, groch, fasolę, a po
Etykieta środka ochrony roślin Koban Pro 600 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

4

wykonaniu orki na głębokość 15 cm można uprawiać takie rośliny jak: rzepak jary, kukurydza,
słonecznik, ziemniaki, łubin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Wilgotność gleby podczas wykonywania zabiegu oraz w pierwszych tygodniach po
wykonaniu zabiegu może wpływać na skuteczność działania środka Koban Pro 600 EC.
2. W uprawie kukurydzy na glebach lekkich, po silnych opadach mogą się pojawić niewielkie
chlorozy, które jednak nie mają wpływu na plony.
3. Środka nie stosować:
– na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby lub szkodniki, mokre,
– w czasie południowych upałów i silnego nasłonecznienia,
– po długotrwałej suszy.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną do zabiegu
jej ilość. Zawartość opakowania przed wlaniem do zbiornika opryskiwacza intensywnie
wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (50 – 100 l wody) z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości.
W opryskiwaczach niewyposażonych w mieszadło hydrauliczne po wlaniu środka do zbiornika
ciecz w zbiorniku intensywnie wymieszać mechanicznie.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku opryskiwacza bez mieszania przez
dłuższy czas np. przez noc.
Oprysk wykonywać z włączonym mieszadłem.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Etykieta środka ochrony roślin Koban Pro 600 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

5

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz
w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy użytkowej.
Umyć starannie ręce po kontakcie ze środkiem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy kukurydzy
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku uprawy rzepaku ozimego
W celu ochrony wód gruntowych nie stosować na tym samym polu tego lub żadnego innego
produktu zawierającego petoksamid częściej niż co 3 lata.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:

zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych lub

strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym
zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
Etykieta środka ochrony roślin Koban Pro 600 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

6


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w
miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
− w temperaturze 5oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka, należy niezwłocznie
zasięgnąć porady lekarza.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ....................
Etykieta środka ochrony roślin Koban Pro 600 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody