Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kobe 20 SP

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 336/2017d z dnia 10.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 190/2016 z dnia 05.09.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Nisso Chemical Europe GmbH, Berliner Allee 42, 40212 Düsseldorf, Republika Federalna
Niemiec, tel.: +49 211 13066 860, fax: +49 211 328231.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: +48 22 637 32 37,
fax: +48 22 637 32 38, e- mail: biuro@sumiagro.pl; www.sumiagro.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin
:
Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa, tel.: + 48 58 552 00 27 do 29,
fax: + 48 58 552 48 31, e-mail: fregata@fregata.gda.pl, www.fregata.gda.pl


KOBE 20 SP


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotynoidów - 200 g/kg (20%).


Zezwolenie MRiRW nr R - 190/2016 z dnia 05.09.2016 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 336/2017d z dnia 10.07.2017 r.
Uwaga

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P102 – Chronić przed dziećmi.
P270 – Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P280 – Stosować odzież ochronną.
P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 – Wypłukać usta.
P391 – Zebrać rozsypany produkt.


Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
1
OPIS DZIAŁANIA
Kobe 20 SP jest insektycydem w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Środek Kobe 20 SP stosowany jest przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz
opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIA ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 kg/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw.
W przypadku długotrwałych nalotów szkodnika zabieg można powtórzyć z użyciem środka
z innej grupy chemicznej.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Rzepak ozimy
Słodyszek rzepakowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,12 kg/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na
plantację.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego
kwiatostanu do początku kwitnienia rzepaku.
Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,20-0,25 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie
z sygnalizacją od początku fazy wydłużania pędu do fazy gdy pąki kwiatowe są zamknięte
w liściach (BBCH 30-50).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1.

ROŚLINY SADOWNICZE
Jabłoń
Mszyce
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
2
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się
pierwszych kolonii mszyc.
Toczyk gruszowiaczek
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: zabieg wykonać od fazy różowego pąka do końca opadania płatków
kwiatowych.
Owocówka jabłkóweczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-14 dni.
Termin stosowania: środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj.
Owocnica jabłkowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, w fazie
opadania płatków kwiatowych.
Pryszczarek jabłoniak
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców
(czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73).
Ogrodnica niszczylistka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców
(czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73).
Bawełnica korówka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się
pierwszych kolonii mszyc (powyżej BBCH 56).
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań
małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.
Wiśnia i czereśnia
Nasionnica trześniówka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: zabieg wykonywać w okresie licznego pojawu muchówek i masowego
składania jaj. W przypadku rozciągniętego w czasie nalotu muchówek można dokonać 2-3
zabiegów środkami należącymi do innych grup chemicznych.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
3
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Kobe 20 SP można
stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,125 kg/ha + 0,1 l/ha adiuwanta Slippa.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań
małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.
Grusza
Owocówka jabłkóweczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj lub
w fazie rozwoju jaj „czarna główka”.
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,125 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań
małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.
Śliwa
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Kobe 20 SP można
stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,125 kg/ha + 0,1 l/ha adiuwanta Slippa.
Owocnice śliwowe
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania 0,125 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, jednak nie
wcześniej, niż pod koniec fazy opadania płatków kwiatowych.
Owocówka śliwkóweczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 2-3 tygodnie.
Termin stosowania: środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli i masowego
składania jaj na każde pojawiające się pokolenie szkodnika.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
4
Maksymalna liczba zabiegów wykonywanych w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem
zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.
Truskawka
Opuchlaki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod
nimi.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań
małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

ROŚLINY ROLNICZE

Bobik
Oprzędziki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
pierwszego do 9 liścia właściwego (BBCH 11-19).
Mszyce, wciornastki
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy początku
tworzenia się kwiatostanu – pąki kwiatowe zakryte w liściach do początku fazy rozwoju
strąków i nasion. (BBCH 51-70).
Strąkowiec bobowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty)
do początku fazy rozwoju strąków i nasion (BBCH 60-70).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
5
Soja
Oprzędziki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
pierwszego do 9 liścia właściwego (BBCH 11-19).
Zmienik lucernowiec, mszyce
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od początku fazy
kwitnienia (otwartych ok. 10% kwiatów) do początku fazy rozwoju strąków i nasion
z zachowaniem okresu karencji (pierwszy strąk osiągnął typową długość) (BBCH 61-70).
Strąkowiec bobowy
Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwoju strąków i nasion z zachowaniem
okresu karencji (pierwszy strąk osiągnął typową długość) (BBCH 70).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Lucerna siewna
Oprzędziki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
pierwszego do piątego liścia właściwego (BBCH 11-15).
Mszyce, zmiennik lucernowiec, ozdobnik lucernowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy piątego
liścia właściwego do końca fazy kwitnienia (BBCH 15-69).
Pryszczarek lucernowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od początku fazy
kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty) do początku dojrzewania strąków i nasion (pierwszy
strąk osiągnął typową długość) (BBCH 60-70).
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Łubin żółty, łubin biały, łubin wąskolistny
Oprzędziki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
6
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
pierwszego do piątego liścia właściwego (BBCH 11-15).
Mszyce, wciornastki, zmiennik lucernowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy rozwoju
(wydłużania) pędu – faza 6 liścia do końca fazy kwitnienia (wszystkie kwiaty przekwitły)
(BBCH 31-69).
Pachówka strąkóweczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy początku
rozwoju kwiatostanu-widoczne pąki kwiatowe na szczycie pędu do początku fazy rozwoju
owoców – strąków (widoczne pierwsze strąki dłuższe niż 2 cm) (BBCH 53-70).
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Tytoń
Wciornastek tytoniowiec, mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do
końca fazy, gdy 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ROŚLINY SADOWNICZE
Grusza
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode
gąsienice zjadające liście
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy
pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).
Miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta.
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
7
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do początku
fazy rozwoju owoców (BBCH 11-71).
Środek ogranicza występowanie osobników dorosłych i larw pierwszego pokolenia.
Śluzownica ciemna
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy
rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-89).
Kwieciak gruszowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy
rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).
Pryszczarek gruszowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwoju owoców (BBCH 71-79).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Śliwa
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode
gąsienice zjadające liście
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy
pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).
Misecznik śliwowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować na początku żerowania szkodników od fazy zielonego
pąka do fazy białego pąka śliwy (BBCH 54-59).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Wiśnia, czereśnia
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode
gąsienice zjadające liście
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
8
Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy
pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).
Śluzownica ciemna
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy
rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-89).
Licinek tarninaczek
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy
rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).
Kwieciak pestkowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w okresie występowania chrząszczy od fazy pąka
białego do końca fazy kwitnienia (BBCH 57-69).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Morela, brzoskwinia
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode
gąsienice zjadające liście
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy
pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).
Mszyce
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy
pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Winorośl
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode
gąsienice zjadające liście
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
9
Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy
pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).
Mszyce
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy
pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).
Ogrodnica niszczylistka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania
owoców (BBCH 65-89).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Borówka wysoka
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode
gąsienice zjadające liście
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy
pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).
Mszyce
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy
pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).
Ogrodnica niszczylistka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania
owoców (BBCH 65-89) ).
Pryszczarek borówkowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 - 14 dni.
Termin stosowania: środek stosować po zauważeniu pierwszych uszkodzeń na liściach od
końca fazy kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 69-89).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
10
Malina
Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice
zjadające liście
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy
pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Krzywik maliniaczek
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pękania pąków (BBCH 56-59).
Kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się chrząszczy, przed
kwitnieniem, gdy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).
Pryszczarek namalinek łodygowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie lotu muchówek, od fazy gdy jest rozwinięty
pierwszy liść do fazy gdy pędy osiągają około 90 % typowej długości lub po zbiorze owoców
(BBCH 11-39 lub BBCH powyżej 89). Opryskiwać dokładnie dolne części pędów.
Przeziernik malinowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
Termin stosowania: środek stosować po zbiorze owoców (BBCH powyżej 89).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała
Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice
zjadające liście
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy
pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Krzywik porzeczkowiaczek
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59)
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
11
Pryszczarek porzeczkowiak liściowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Termin stosowania: środek stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).
Owocnica porzeczkowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia gdy jest około 10%
rozwiniętych kwiatów do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 61-69).
Przeziernik porzeczkowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy zasychania
kwiatów do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 67-69).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Agrest
Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice
zjadające liście
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy
pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Przeziernik porzeczkowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy zasychania
kwiatów do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 67-69).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Truskawka
Kwieciak malinowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 - 14 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się chrząszczy, w fazie rozwoju
kwiatostanu kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).
Zmieniki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
12
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, w fazie rozwoju
kwiatostanu kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Leszczyna
Mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice
zjadające liście
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy
pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Misecznik śliwowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Termin stosowania: środek stosować na początku żerowania szkodników, w fazie rozwoju
kwiatostanów (BBCH 54-59).
Słonkowiec orzechowiec, dłużynka leszczynówka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie żerowania chrząszczy, zanim zostaną
złożone jaja od początku kwitnienia do początku rozwoju owoców (BBCH 60-71).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Orzech włoski
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10-14 dni.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika od fazy
początku rozwoju kwiatostanów do końca fazy kwitnienia (BBCH 50-69).
Zalecana ilość wody: 200-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ROŚLINY WARZYWNE UPRAWIANE W GRUNCIE

Papryka
Wciornastki
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
13
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do
fazy pełni kwitnienia. (BBCH 11-69).
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc,
od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy 40% owoców uzyskuje
typową barwę (BBCH 11-84).
Zmieniki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy
wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy owoce mają typową barwę
(BBCH 11-89).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Dynia, melon, kawon
Wciornastki
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie
rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).
Zmieniki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy
wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Ogórek
Wciornastki
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie
rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
14
Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy liścienie przedostają się na powierzchnię
gleby do końca fazy gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty
(BBCH 09-11).
Zmieniki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy
wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy gdy 9 lub większa liczba owoców na pędzie
głównym osiągnęła typowy kształt i wielkość zbiorczą (BBCH 11-79).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Czosnek
Śmietka kiełkówka, smietka cebulanka, śmietka glebowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy pierwszy liść właściwy na pędzie głównym
jest całkowicie rozwinięty do fazy gdy wyraźnie rozwinięty jest 5 liść (BBCH 11-15).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Sałata
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc,
od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy główka osiągnęła 80 %
typowej wielkości (BBCH 11-48).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Szpinak
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc,
od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy osiągnięcia 80 % masy
liściowej (BBCH 11-48).
Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
15
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika od fazy
wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin
(BBCH 11-39).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Bób
Strąkowiec bobowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy gdy 50%
strąków osiąga typową długość (BBCH 65-75)
Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy gdy
pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do końca fazy gdy
rozwinięte są dwa pierwsze liście właściwe (BBCH 11 – 12).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Groch
Strąkowiec grochowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od początku fazy kwitnienia do końca fazy gdy 50%
strąków osiąga typowa długość (BBCH 61-75).
Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy gdy
pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do końca fazy gdy
rozwinięte są dwa pierwsze liście (BBCH 11-12).
Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
16
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Fasola
Strąkowiec fasolowy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy gdy
50% strąków osiąga typową długość do końca fazy pełni dojrzałości strąków (nasiona
twarde) (BBCH 75-89).
Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy gdy
pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do końca fazy gdy
rozwinięte są dwa pierwsze liście (BBCH 11-12).
Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Zmieniki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować od fazy gdy otwarte są pierwsze kwiaty do fazy gdy
60% strąków osiągnęło typową długość (BBCH 60 – 76).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Burak ćwikłowy
Pchełka burakowa, drobnica burakowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych szkodników, od
fazy gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nie rozwiniętych liści do fazy 9-ciu liści
właściwych (BBCH 11-19).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Por
Chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
17
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika od fazy 1 liścia
właściwego, nie później niż do momentu osiągnięcia połowy docelowej masy warzyw (BBCH
11-48).
Wciornastki
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do
końca fazy gdy wzrost zakończony, długość i średnica łodygi typowa dla odmiany (BBCH 11
– 49).
Śmietka kiełkówka, śmietka glebowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: w przypadku uprawy pora z siewu środek stosować od fazy gdy
pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do końca fazy gdy
wyraźnie rozwinięty jest 3 liść (BBCH 11-13).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Cebula
Chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiorki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy 1 liścia
właściwego, nie później niż do momentu osiągnięcia połowy docelowej masy warzyw (BBCH
11-48).
Wciornastki
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy dobrze
rozwiniętego liścia do końca fazy gdy 50% liści rośliny zgina się (BBCH 11-48).
Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka glebowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika od fazy gdy
pierwszy liść właściwy na pędzie głównym jest całkowicie rozwinięty do końca fazy gdy
wyraźnie jest rozwinięty 5 liść (BBCH 11-15).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
18
Kapusta głowiasta
Pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika lub po
zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80% docelowej masy główki
(BBCH 13-48).
Wciornastki
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do fazy gdy główki osiągają typową wielkość, kształt
i twardość (BBCH 11-49).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Kapusta brukselska, kapusta pekińska
Wciornastki
Środek Kobe 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Kobe 20 SP 0,2 kg/ha + Slippa 0,2 l/ha.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do fazy gdy główki osiągają typową wielkość, kształt
i twardość (BBCH 11-49).
Pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika lub po
zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80% docelowej masy główki
(kapusta pekińska) lub do fazy osiągnięcia 80% rozgałęzień mocno zamkniętych (kapusta
brukselska) (BBCH 13-48).
Śmietka kapuściana
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy
pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy 5 liścia (BBCH 11-15).
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc,
od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do fazy gdy główki osiągają typową wielkość,
kształt i twardość (BBCH 11-49).
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
19

Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Pomidor
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc,
od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy 50% owoców uzyskuje
typową barwę (BBCH 11-85).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Seler naciowy, seler liściowy
Liściolubka selerowa, połyśnica marchwianka, zmienniki
Maksymalna i zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do
końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 11-49).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Kalafior, brokuł
Śmietka kapuściana, pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, mszyce, gnatarz
rzepakowiec
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika lub po
zaobserwowaniu uszkodzeń, od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80% docelowej masy główki
(BBCH 13-48).
Zalecana ilość wody: 200 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ROŚLINY WARZYWNE UPRAWIANE POD OSŁONAMI

Ogórek, pomidor, papryka, oberżyna, sałata
Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce,
zmienniki, pchełki
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka
w 10 litrach wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
20
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy
rozwojowej rośliny uprawnej (BBCH 11-89).
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
Zalecana ilość wody w uprawie roślin warzywnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych:
300-2000 l/ha (3-20 l/100 m2).
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE W GRUNCIE I POD OSŁONAMI
Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce,
czerwce, zmieniki
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka
w 10 litrach wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7-10 dni.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej
rośliny uprawnej.
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych:
300-2000 l/ha (3-20 l/100 m2).

UWAGI
1. W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na
acetamipryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zamiast środka Kobe 20 SP
zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej.
2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając
wszystkie części roślin cieczą użytkową.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i warzywne na każdej uprawianej po raz
pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie
wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

1. W przypadku użycia środka ochrony roślin w opakowaniach bez woreczków z folii
wodnorozpuszczalnej
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Uwaga: ciecz użytkowa od momentu sporządzenia do wypryskania powinna być stale
dokładnie mieszana.
2. W
przypadku
użycia
środka
ochrony
roślin
w
woreczkach
z
folii
wodnorozpuszczalnej:
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Wyjąć jednostkowe woreczki z preparatem z opakowania zbiorczego oraz z opakowania
ochronnego i kolejno wrzucać do zbiornika opryskiwacza napełnionego wodą w potrzebnej
ilości (z włączonym mieszadłem) i dokładnie wymieszać do całkowitego rozpuszczenia się
folii. Po wrzuceniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać do całkowitego rozpuszczenia się
folii.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
21
Dopuszczalne jest wstępne przygotowanie roztworu w oddzielnym naczyniu o pojemności
ok. 10 litrów: Wyjąć jednostkowe woreczki z preparatem z opakowania zbiorczego oraz
z opakowania ochronnego i kolejno wrzucać do naczynia wypełnionego wodą, ciągle
mieszając do całkowitego rozpuszczenia się folii.
Roztwór środka wlać do zbiornika opryskiwacza lub do zbiornika wstępnego mieszania przy
włączonym mieszadle
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
UWAGA!
Nie rozrywać folii wodnorozpuszczalnej i nie wysypywać środka z woreczków.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero
po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając
prędkość roboczą opryskiwacza.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki ochrony roślin, w przypadku stosowania środka
w trakcie kwitnienia następujących upraw: rzepak ozimy, rośliny sadownicze, rośliny
warzywne i ozdobne w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek zaleca
się stosować poza okresem ich aktywności na plantacji.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie:
– zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych
w przypadku stosowania środka w uprawie jabłoni w dawce 1-2 x 0,2 kg/ha;
– zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych
w przypadku stosowania środka w uprawie gruszy, śliwy, wiśni, czereśni, moreli,
brzoskwini, truskawki, bobu, fasoli, grochu, cebuli, czosnku, papryki, pora, sałaty,
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
22
szpinaku, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, kapusty brukselskiej, dyni, melona,
kawona, oberżynie, papryce, ogórku, sałacie, pomidorze, cukinii, oraz orzecha włoskiego,
tytoniu, chmielu;
– zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych
w przypadku stosowania środka w uprawie agrestu, borówki wysokiej maliny, porzeczki
czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, leszczyny, winorośli;
– zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych
w przypadku stosowania środka w uprawie ziemniaka, rzepaku, buraka ćwikłowego,
selera, kalafiorów, brokułów, bobiku, soi, lucerny, łubinu oraz roślin ozdobnych w gruncie
i pod osłonami.
W przypadku stosowania środka w uprawianych pod osłonami oberżynie, papryce, ogórku,
pomidorze, sałacie, oraz roślin ozdobnych w dawce od 0,2 kg/ha do 0,8 kg/ha istnieje
konieczność zastosowania izolacji od środowiska glebowego i wodnego.
W celu ochrony roślin stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
– 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w uprawie
jabłoni w dawce 1-2 x 0,2 kg/ha;
– 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w gruszy,
śliwie, wiśni, czereśni, moreli, brzoskwini, orzechu włoskim, tytoniu, chmielu;
– 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w agreście,
borówce wysokiej, leszczynie, malinie, porzeczce czarnej, porzeczce czerwonej,
porzeczce białej, winorośli, roślinach ozdobnych uprawianych w gruncie.
– 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w uprawie
ziemniaka, rzepaku, buraka ćwikłowego, truskawki, bobu, fasoli, grochu, cebuli, czosnku,
papryki, pora, sałaty, szpinaku, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, kapusty
brukselskiej, dyni, melona, kawona, oberżynie, papryce, ogórku, sałacie, pomidorze,
cukinii, selera, kalafiorów, brokułów, bobiku, soi, lucerny, łubinu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Rzepak ozimy - 14 dni.
Ziemniak - 3 dni.
Bobik, soja, lucerna siewna, łubin, tytoń, orzech włoski, leszczyna, rośliny sadownicze,
rośliny warzywne – 14 dni.
Rośliny ozdobne – nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł
ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
23
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
Wypłukać usta.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, pokaż etykietę).


Okres ważności - 4 lata
Data produkcji
- .........
Zawartość netto - .........
Nr partii
- .........
Etykieta środka ochrony roślin Kobe 20 SP – załącznik do decyzji MRiRW
24

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody