Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Komandos 560 SC1
Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R -36/2015 h.r. z dnia 29.06.2015 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
MADEZ Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Rudnicki, ul. Myśliborska 5A 74-240
Lipiany
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie
ZPH AGROMIX, ul. Mokra 7 32-005 Niepołomice
KOMANDOS 560 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) – 280 g/l (22,54%)
flufenacet
(związek z grupy oksyacetamidów) – 280 g/l (22,54%)
Pozwolenie MRiRW nr R- 36 /2015 h.r. z dnia 29.06.2015 r.
Uwaga
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów (układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub
narażenie powtarzane drogą pokarmową.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P264 – Dokładnie umyć skórę i oczy po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P302+P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
2
OPIS DZIAŁANIA
Komandos 560 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej
zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do
jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych.
Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne o różnym sposobie
działania. Diflufenikan pobierany jest przez korzenie kiełkujących chwastów, a zastosowany
po wschodach chwastów wchłaniany jest także przez ich liście, natomiast flufenacet
pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. Diflufenikan i
flufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje
utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej
skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy
uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie
kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe np.: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa,
niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, przetacznik
trójlistkowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy
rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmata.
Chwasty średnio wrażliwe np.: bodziszek drobny, przetacznik bluszczykowy.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto.
Termin stosowania:
Środek stosować jesienią, jednorazowo w okresie wegetacji roślin, po wschodach zbóż - od
fazy szpilkowania do końca wegetacji jesiennej (BBCH 10 - 25). Zabieg wykonać na chwasty
znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w okresie kiełkowania lub krótko
po ich wschodach (w fazie siewek), na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,4-0,5 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach torfowych, czarnoziemach
i glebach ciężkich oraz na stanowiskach silnie zachwaszczonych.
Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji aktywnych, co skraca okres
działania środka wiosną.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
następczych. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji w wyniku
uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym, po upływie minimum
3 miesięcy, wiosną po wykonaniu orki można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary,
ziemniaki, kukurydzę.
3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Zboża wysiewać na jednakową głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie ziemią. Na
glebach próchniczych i czarnoziemach środek może wykazywać obniżoną skuteczność
chwastobójczą.
Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę,
- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (zabiegów uprawowych z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie
wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-4 barów.
Odległość belki polowej od powierzchni pola: 50-60 cm.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 - 12 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości:
- 5 m lub
4
- 1 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej
podczas zabiegu o 50%.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy, z uwzględnieniem nastepstwa roślin.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- - z dala od źródeł ciepła, w pojemniku szczelnie zamkniętym.
Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC .
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ……

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody