Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kontakttwin 191 EC

1

Za
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do decyzji MRiRW nr R-268/2017d
d z
z dn
d i
n a
i
a 20.06.2017 r.
zm
z ie
i n
e i
n a
i j
a ąc
ą ej
e ze
z z
e wo
w l
o e
l n
e i
n e
i
e MRiRW nr R-20
2 /
0 20
2 1
0 0
1
0 z
z d
n
d i
n a
i 12.03.2010 r.


Posiadacz zezwolenia:
AD
A A
D MA
M
A De
D u
e t
u schl
h a
l n
a d
n
d Gm
G bH
b ,
H Ed
E m
d un
u d
n
d - Rumpler - St
S ra
r s
a se
e 6,
6 51
5 1
1 4
1 9
4
9 Ko
K l
o o
l n
o i
n a
i ,
a Re
R p
e u
p b
u l
b ilk
i a
a
Federalna Niemiec, tel
e .
l :
. +
49
4
9 22
2 0
2 3
0
3 50
5 3
0 9
3
9 000, fax: +49 2203 5039 111, ww
w w
w .
w ad
a a
d m
a a.
a com
o

Po
P d
o m
d iot
o wpr
p ow
o ad
a z
d aj
a ą
j c
ą y
y śr
ś od
o e
d k
e
k oc
o h
c r
h on
o y
y roś
o l
ś in
n na
n
a ter
e yt
y or
o ium
u
m Rz
R ec
e z
c yp
y o
p s
o p
s o
p l
o itej
e
j
Polskiej:
AD
A A
D MA
M
A Po
P l
o s
l ka
a Sp
S .
p
. z
z o.
o o.
o ul
u .
l
. Si
S e
i n
e n
n a
n
a 39
3 ,
9
, 00
0
0 - 121 Warszawa, tel. +48
4
8 22
2
2 39
3 5
9
5 66
6
6 60
6 ,
0 in
i f
n ol
o iln
i i
n a
i :
a
+48
4
8 22
2
2 39
3 5
9
5 66
6
6 66
6 ,
6
, f
ax
a
x +
48
4
8 22
2
2 39
3 5
9
5 66
6
6 67
6 ,
7 e-mail: biuro@adama.com, ww
w w
w .
w ad
a a
d m
a a.
a com
o

Po
P d
o m
d iot
o
t od
o p
d o
p w
o ied
e z
d i
z al
a n
l y
y za
a końcowe pakowanie i etykietowanie:

1. Pakon Sp. z o. o., ul
u .
l Za
Z k
a ła
ł d
a o
d w
o a
w
a 7,
7 62
6 -510 Konin, tel.: + 48 63 24
2 0
4
0 01
0
1 18
1 ,
8 fax
a .
x + 48 63
240 01 18 wew. 136, e- mai
a li:
l biuro@pakon-konin.pl
2. Za
Z k
a ł
k ad
a y
d
y Ch
C e
h m
e icz
c ne
n
e „Or
O ga
g n
a i
n ka
k -Azot” S.A., ul. Chopina 94, 43 - 60
6 0
0
0 Jaw
a o
w r
o zn
z o
n ,
o tel
e .
l + 48
32 616 40 73 tel./fax. + 48
4
8 32
3 616 39 79, www.azot.pl, e-mail: ha
h n
a d
n l
d o
l w
o y
w @
y
az
a o
z t
o .pl
p
3. "SU
S M
U IN"
N D.
D Cz
C ab
a a
b ń
a s
ń k
s a
k ,
a W.
W Cz
C ab
a a
b ń
a s
ń k
s i
k i Wsp
s ó
p l
ó ni
n cy
c
y Sp
S .
p J.
J , 62 - 002 Suchy Las,
ul. Jag
a od
o o
d w
o a
w
a 4,
4 tel
e .
l :
: +48
4
8 61
6
1 29
2 7
9
7 26
2
6 00
0 ,
0
, +48
4
8 61
6
1 81
8 2
1
2 51
5
1 13
1 ,
3 fax
a .
x +48
4
8 61
6
1 29
2 7
9
7 26
2
6 02
0 ,
2
,
e - mai
a li:
l
: sum
u in
i @
n
s
@ um
u in
i .
n co
c m
o .pl
p ,
l
, ww
w w
w .
w sum
u in
i .
n com
o .pl
p
4. Wil
i sh
s i
h re
e Ho
H l
o di
d ng
n
g Sp
S .
p z o.
o o.
o ,
. Pass 20N, 05 - 87
8 0
7
0 Bł
B o
ł n
o i
n e
i ,
e tel
e .
l : +48
4
8 22
2
2 73
7 1
3
1 50
5
0 86
8
6 85
8
5 84
8 ,
4
,
fax: +48 22 725 54 02, ww
w w
w .
w wh
w l
h o
l g
o is
i tic
i s.pl
p
5. AD
A AM
A A
A Man
a u
n f
u ac
a t
c ur
u i
r ng
n
g Po
P l
o an
a d
n
d S.
S A.
A , ul. Sienkiewicza 4, 56 - 12
1 0
2
0 Br
B ze
z g
e
g Do
D l
o n
l y
n ,
y tel
e .
l : +48
4
8
71
7
1 79
7 4
9
4 22
2
2 35
3 ,
5 fax
a .
x : +48
4
8 71
7
1 79
7 4
9
4 39
3
9 66
6 ,
6 in
i f
n ol
o iln
i i
n a
i :
a 71
7
1 79
7 4
9
4 20
2
0 40
4 ,
0 e - mail:
biuro_amp@adama.com.


K O N T A K T T W I N 1 9 1 E C


Za
Z w
a a
w r
a toś
o ć sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n y
n c
y h:
h
etofumesat - (zw
z i
w ą
i ze
z k
e z
z g
rup
u y
p
y po
p c
o ho
h d
o n
d y
n c
y h
h be
b n
e z
n o
z f
o ur
u an
a u
n )
u - 94
9
4 g
g w
1
1 l
l śr
ś od
o k
d a
k .
fenmedifam - (zwi
w ą
i ze
z k
e z

z grup
u y
p
y po
p c
o ho
h d
o n
d y
n c
y h
h k
wa
w s
a u
u k
ar
a ba
b m
a in
i o
n w
o e
w g
e o)
o
) - 97
9
7 g

g w
1

1 l
śr
ś od
o k
d a
k .
a


Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R nr
n R - 20
2 /
0 20
2 1
0 0
1
0 z
dn
d i
n a
a
12
1 .
2 03
0 .
3 20
2 1
0 0
1
0 r.
r ,
zmien
e i
n on
o e
n
e de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R R
i W
R
nr
n
r R - 15
1 4
5 /
4 20
2 1
0 1
1 d
1
d z
z d
n
d i
n a
a 24
2 .
4 05
0 .
5 20
2 1
0 1
1
1 r.
r ,
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R
R - 25
2 6
5 /
6 20
2 1
0 2
1 d
2
d z
z dn
d i
n a
a 15
1 .
5 1
. 0
1 .
0 20
2 1
0 2
1
2 r.,
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R - 725/2015d z dnia 26.08
0 .
8 20
2 1
0 5
1
5 r.
oraz de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R-268/2017d z dnia 20.0
. 6
0 .
6 20
2 1
0 7
1
7 r.
r


Niebezpieczeństwo
H 304 – Po
P ł
o k
ł ni
n ę
i c
ę ie
i
e i
i do
d s
o t
s a
t n
a i
n e
i
e się
i
ę pr
p ze
z z
e
z dr
d og
o i
i od
o d
d e
d c
e ho
h w
o e
w
e moż
o e
ż
e groz
o i
z ć
i śm
ś ie
i r
e cią
i .
ą
Etykieta Kontakttwin 191 EC

2

H 332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H 411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P 261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P 304 + P 340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do
odpoczynku w pozycji umożliwiające swobodne oddychanie.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Kontakttwin 191 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
chwastów jednorocznych dwuliściennych i ograniczenia występowania niektórych chwastów
jednoliściennych w buraku cukrowym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Działa na chwasty w szerokim
zakresie. Poprzez glebowe działanie etofumesatu środek ogranicza zachwaszczenie wtórne.
Najskuteczniej działa na chwasty we wczesnych fazach rozwojowych, niszczy też chwasty
w późniejszych fazach rozwojowych.

Wrażliwość chwastów z uwzględnieniem systemu stosowania środka:
Środek Kontakttwin 191 EC stosowany jednorazowo w dawkach 4-6 l/ha:
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, rdest powojowy, przytulia czepna, jasnota
purpurowa.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, bratek polny, tobołki polne.
Chwasty średnioodporne: chwastnica jednostronna.
Chwasty odporne: maruna bezwonna.

Środek Kontakttwin 191 EC stosowany w dawkach dzielonych (bez względu na wielkość
dawki):
Chwasty wrażliwe: komosa biała, bratek polny, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, rdest
powojowy, przytulia czepna, jasnota purpurowa.
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna.
Chwasty średnioodporne: maruna bezwonna.

Środek Kontakttwin 191 EC stosowany w mieszaninie ze środkiem Goltix 700 SC (bez
względu na wielkość dawki):
Chwasty wrażliwe: komosa biała, bratek polny, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, rdest
powojowy, przytulia czepna, jasnota purpurowa.
Chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna.

STOSOWANIE ŚRODKA
1. ROŚLINY ROLNICZE
BURAK CUKROWY

Etykieta Kontakttwin 191 EC

3

W zależności od możliwości technologicznych gospodarstwa i przebiegu pogody zalecane są
następujące warianty powschodowego zwalczania chwastów środkiem Kontakttwin 191 EC:

1. Środek Kontakttwin 191 EC stosowany jednorazowo.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania 6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 - 6 l/ha.

Termin stosowania: burak cukrowy w fazie 4 - 6 liści.
Środka nie stosować 7 dni przed i 7 dni po przerywce buraków.

2. Środek Kontakttwin 191 EC stosowany w dawkach dzielonych.
Termin stosowania i dawki:
chwasty w fazie liścieni, niezależnie od fazy rozwojowej
buraka;
pierwszy zabieg – Kontakttwin 191 EC w dawkach 1,5 - 2 l/ha;
drugi zabieg – Kontakttwin 191 EC w dawkach 1,5 - 2 l/ha, na wschodzące chwasty, w 5-10
dni po pierwszym zabiegu;
trzeci zabieg – Kontakttwin 191 EC w dawkach 1,5 - 2 l/ha, na wschodzące chwasty, w 5-10
dni po drugim zabiegu. Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby.

3. Środek Kontakttwin 191 EC stosowany w mieszaninie ze środkiem Goltix 700 SC.
Termin stosowania i dawki:
chwasty w fazie liścieni, niezależnie od fazy rozwojowej
buraka;
pierwszy zabieg - Kontakttwin 191 EC w dawce 2 l/ha + Goltix 700 SC w dawkach 1 - 2 l/ha;
drugi zabieg – Kontakttwin 191 EC w dawce 2 l/ha + Goltix 700 SC w dawkach 1-2 l/ha, w
momencie pojawienia się nowych siewek chwastów, to jest po 7-10 dni po pierwszym
zabiegu.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki
można uprawiać tylko buraki.
Stosując środek w systemie mieszanym (herbicydy doglebowe i nalistne) przestrzegać
zaleceń następstwa roślin dla herbicydów stosowanych doglebowo.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Na glebach zawierających powyżej 5 % substancji organicznej Kontakttwin 191 EC działa
głównie poprzez liście.
2. Wyższą z zalecanych dawkę stosować w przypadku dużego zachwaszczenia.
3. Stosowanie środka Kontakttwin 191 EC w dawkach dzielonych oraz w mieszaninie ze
środkiem
Goltix
700
SC
zwiększa
skuteczność
zwalczania
chwastów.
4. Środka nie stosować:
− na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
− na rośliny mokre,
− w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12ºC i powyżej 25ºC, w
okresie południowych upałów i dużego nasłonecznienia,
− w okresie spodziewanych przymrozków,
− po długotrwałej suszy,
5.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
Etykieta Kontakttwin 191 EC

4

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Sporządzając ciecz użytkową środka najpierw do zbiornika opryskiwacza (napełnionego 50 -
100 l wodą) wlać dokładnie mieszając odmierzoną ilość środka. Opróżnione opakowanie
przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą
użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie ciągle
mieszając. Opryskiwać przy włączonym mieszadle, bezpośrednio po sporządzeniu cieczy
użytkowej środka. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka w opryskiwaczu bez mieszania
przez dłuższy czas np. przez noc.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Etykieta Kontakttwin 191 EC

5

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić następstwo roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta Kontakttwin 191 EC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody