Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Kornic 060 ODZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 35/2016 z dnia 11.02.2016
Posiadacz zezwolenia:
CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel.: 17 24 07 111,
fax: 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com ; www.ciechgroup.com
KORNIC 060 OD
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
nikosulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 60 g/l (6,09%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 35/2016 z dnia 11.02.2016 r.
Uwaga
H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Kornic 060 OD jest środkiem chwastobójczym w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania
wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania perzu
właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych i niektórych chwastów dwuliściennych
w uprawie kukurydzy.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna nikosulfuron została zaklasyfikowana do
grupy B
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Kornic 060 OD jest herbicydem selektywnym, o działaniu układowym pobieranym głównie
poprzez liście i szybko przemieszczanym w roślinie, powodującym zahamowanie jej wzrostu
i rozwoju. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym
Etykieta środka ochrony roślin Kornic 060 OD – załącznik do zezwolenia MRiRW
1
następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach
od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty.
Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.
Dawka 0,5 l/ha:
Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna
bezwonna, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki
polne.
Dawka 0,7 l/ha:
Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna
bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, psianka czarna, samosiewy rzepaku, szarłat
szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: ostrożeń polny.
Chwasty odporne: rdest powojowy, rdest ptasi, przetacznik perski.
STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
Termin stosowania: Zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy
(BBCH 12-18).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,7 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwaga:
Dawkę środka należy dostosować do fazy rozwojowej chwastów i ich liczebności na polu.
Niższą dawkę stosować na chwasty mniej wyrośnięte, we wczesnych fazach rozwojowych
i gdy zachwaszczenie jest mniejsze, natomiast wyższą z zalecanych dawek stosować, gdy
chwasty są zaawansowane w rozwoju i w przypadku silnego zachwaszczenia.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem
(w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy
przedsiewnej można uprawiać kukurydzę lub:
− zboża - po 3 miesiącach - na glebach kwaśnych; po 9 miesiącach - na glebach
obojętnych i zasadowych,
− rośliny strączkowe - po 9 miesiącach,
− lucernę - po 12 miesiącach.
Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością
− Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów syntazy
acetylomleczanowej (ALS). Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie
działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby
zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy
inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
Etykieta środka ochrony roślin Kornic 060 OD – załącznik do zezwolenia MRiRW
2
− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
− dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
− stosuj mieszanki herbicydu z grupy inhibitorów ALS z herbicydami o odmiennym
mechanizmie działania,
− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub przedstawicielem
posiadacza zezwolenia.
2. W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka
mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie
wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.
3. Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych
odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem
środka Kornic 060 OD, zaleca się wykonanie na każdej uprawie próbnego zabiegu w
celu sprawdzenia czy nie występują objawy uszkodzenia roślin lub skontaktować
się z doradcą albo przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

4. Środka nie stosować:
− w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
− na kukurydzę znajdującą się w fazie powyżej 8 liści właściwych,
− na rośliny kukurydzy, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur;
zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,
− na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
− na rośliny mokre (rosa, deszcze),
− bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów,
− w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,
− po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających
substancje czynne z grupy związków fosforoorganicznych,
− w mieszaninie z nawozami płynnymi lub nawozami do dolistnego dokarmiania roślin.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin
opryskiwacz wymyć 10% roztworem sody lub węgla aktywnego.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością
wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej
ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego
dna zbiornika.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Najlepiej opryskiwać suche rośliny podczas wilgotnej i ciepłej pogody - zawsze z włączonym
mieszadłem.
Etykieta środka ochrony roślin Kornic 060 OD – załącznik do zezwolenia MRiRW
3
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Etykieta środka ochrony roślin Kornic 060 OD – załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta środka ochrony roślin Kornic 060 OD – załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody